OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Återbetalning av viss del av energiskatten på el kan medges den som förbrukar el för verksamheter som beskrivs här.

Vilka kan ansöka om återbetalning av energiskatt på el?

I de kommande avsnitten redogörs för de bestämmelser som gäller för den som vill ansöka om återbetalning av energiskatt på el.

Jordbruk m.m.

Om el har förbrukats i annan yrkesmässig jordbruksverksamhet än vid växthusodling eller i yrkesmässig skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, beslutar Skatteverket efter ansökan om återbetalning av en viss del av energiskatten på el (11 kap. 12 § första stycket LSE).

Skatteverket anser att i de fall den huvudsakliga verksamheten är hänförlig till en annan SNI-kod inom grupp 01 än sådan som avser service till jordbruk eller jakt och viltvård och service i anslutning härtill, är verksamheten sådan jordbruksverksamhet som avses i 11 kap. 12 § LSE.

Ansökan om återbetalning ska normalt omfatta ett kalenderår, men den som beräknas förbruka el i större omfattning kan efter medgivande av Skatteverket ansöka per kalenderkvartal. Ett beslut om att medge att ansökan görs per kalenderkvartal får återkallas om sökande begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns. Rätt till återbetalning finns för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och ett belopp beräknat efter skattesatsen 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får endast göras när skillnaden uppgår till minst 500 kr per kalenderår. (11 kap. 12 § andra stycket LSE).

Skatteverket får medge att ansökan får göras per kalenderkvartal om årsförbrukningen för vilken återbetalning kan medges beräknas uppgå till minst 150 000 kilowattimmar (15 § FSE).

Ansökan ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalenderkvartalet (11 kap. 12 § tredje stycket LSE).

Program för energieffektivisering

Den som deltar i ett program för energieffektivisering utan att vara skattskyldig eller skattebefriad förbrukare kan ansöka om återbetalning av energiskatten på den el som förbrukats i annan industriell tillverkningsprocess än sådan som avses i 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 LSE (11 kap. 13 § första stycket LSE).

Ansökan om återbetalning ska omfatta kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka el i större omfattning får Skatteverket medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 13 § andra stycket LSE).

Skatteverket får medge att ansökan får göras per kalenderkvartal om årsförbrukningen för vilken återbetalning kan medges beräknas uppgå till minst 150 000 kilowattimmar (15 § FSE).

Ansökan om återbetalning ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalenderkvartalet (11 kap. 13 § tredje stycket).

Observera att PFE upphörde att gälla vid utgången av 2012. Det innebär att företag inte längre kan anmäla sig till programmet. Den upphävda lagen gäller för de företag som har godkänts att delta före utgången av 2012. De flesta deltagare avslutar programmet den 30 juni 2014 och de sist anmälda företagen är klara 2017.

Vissa externa värmeleveranser

I 11 kap. LSE finns bestämmelserna om energiskatt på el samlade med undantag för bestämmelsen om återbetalning av energiskatt på el som förbrukats vid framställning av värme som har levererats för återbetalningsberättigade verksamheter. Denna bestämmelse finns i 9 kap. 5 § LSE.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Begreppet jordbruksverksamhet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt