OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Återbetalning av viss del av energiskatten på el kan medges den som förbrukar el i vissa verksamheter.

Vilka kan ansöka om återbetalning av energiskatt på el?

I de kommande avsnitten redogörs för de bestämmelser som gäller för den som vill ansöka om återbetalning av energiskatt på el.

Förbrukning i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet

Efter ansökan från förbrukaren beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet (11 kap. 12 § första stycket LSE). Med jordbruksverksamhet avses även sådan växthusodling som tidigare skattebefriades genom en lägre skattesats.

Krav med anledning av att återbetalningen är ett statligt stöd

Återbetalning får endast göras om sökanden inte är ett företag utan rätt till statligt stöd och sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare (11 kap. 12 § andra stycket LSE).

Kravet på uppgifter om stödmottagare gäller endast för den del av stödmottagarens sammanlagda nedsättning som under kalenderåret överstiger 50 000 euro (11 kap. 12 § tredje stycket LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 3 oktober 2016 som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning motsvaras 1 euro av 9,5930 svenska kronor. Detta innebär att 50 000 euro under 2017 motsvarar 479 650 kronor.

Storleken på återbetalningen

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår (11 kap. 12 § fjärde stycket LSE).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning ska omfatta ett kalenderår och lämnas elektroniskt. Om sökanden beräknas förbruka el i större omfattning får Skatteverket medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 12 § femte stycket LSE). Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1).

Skatteverket får medge att ansökan om återbetalning av skatt får göras per kalenderkvartal om årsförbrukningen för vilken återbetalning kan medges beräknas uppgå till minst 150 000 kilowattimmar (15 § första stycket FSE).

Senaste tidpunkt för ansökan och rätt sökande

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalenderkvartalet och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 12 § sjätte stycket LSE).

En ansökan som lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 12 § sjunde stycket LSE).

Förbrukning i yrkesmässig vattenbruksverksamhet

Efter ansökan från förbrukaren beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat i yrkesmässig vattenbruksverksamhet (11 kap. 12 a § första stycket LSE).

Krav med anledning av att återbetalningen är ett statligt stöd

Återbetalning får endast göras om sökanden

  • inte är ett företag utan rätt till statligt stöd
  • omfattas av kategorin små och medelstora företag enligt bilaga 1 i FIBER och
  • sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare (11 kap. 12 a § andra stycket LSE).

Av artikel 1.1 i bilaga 1 i FIBER framgår att kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år (jfr prop. 2016/17:1 s. 453).

Kravet på uppgifter om stödmottagare gäller endast för den del av stödmottagarens sammanlagda nedsättning som under kalenderåret överstiger 15 000 euro (11 kap. 12 a § tredje stycket LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 3 oktober 2016 som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning motsvaras 1 euro av 9,5930 svenska kronor. Detta innebär att 15 000 euro under 2017 motsvarar 143 895 kronor.

Storleken på återbetalningen

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår (11 kap. 12 § fjärde stycket LSE).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning ska omfatta ett kalenderår och lämnas elektroniskt. Om sökanden beräknas förbruka el i större omfattning får Skatteverket medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 12 § femte stycket LSE). Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1).

Skatteverket får medge att ansökan om återbetalning av skatt får göras per kalenderkvartal om årsförbrukningen för vilken återbetalning kan medges beräknas uppgå till minst 150 000 kilowattimmar (15 § första stycket FSE).

Senaste tidpunkt för ansökan och rätt sökande

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalenderkvartalet och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 12 § sjätte stycket LSE).

En ansökan som lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 12 § sjunde stycket LSE).

Förbrukning som landström

Efter ansökan från förbrukaren beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat som landström (11 kap. 12 b § första stycket LSE).

Krav med anledning av att återbetalningen är ett statligt stöd

Återbetalning får endast göras om sökanden inte är ett företag utan rätt till statligt stöd och sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare (11 kap. 12 b § andra stycket LSE).

Kravet på uppgifter om stödmottagare gäller endast för den del av stödmottagarens sammanlagda nedsättning som under kalenderåret överstiger 50 000 euro (11 kap. 12 b § tredje stycket LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 3 oktober 2016 som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning motsvaras 1 euro av 9,5930 svenska kronor. Detta innebär att 50 000 euro under 2017 motsvarar 479 650 kronor.

Storleken på återbetalningen

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme (11 kap. 12 b § fjärde stycket LSE).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka el i större omfattning får Skatteverket medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 12 b § femte stycket LSE).

Skatteverket får medge att ansökan om återbetalning av skatt får göras per kalenderkvartal om årsförbrukningen för vilken återbetalning kan medges beräknas uppgå till minst 250 000 kilowattimmar (15 § andra stycket FSE).

Senaste tidpunkt för ansökan och rätt sökande

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalenderkvartalet och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 12 b § sjätte stycket LSE).

En ansökan som lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 12 b § sjunde stycket LSE).

Program för energieffektivisering

Den som deltar i ett program för energieffektivisering utan att vara skattskyldig eller skattebefriad förbrukare kan ansöka om återbetalning av energiskatten på den el som förbrukats i annan industriell tillverkningsprocess än sådan som avses i 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 LSE (11 kap. 13 § första stycket LSE).

Ansökan om återbetalning ska omfatta kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka el i större omfattning får Skatteverket medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 13 § andra stycket LSE).

Skatteverket får medge att ansökan får göras per kalenderkvartal om årsförbrukningen för vilken återbetalning kan medges beräknas uppgå till minst 150 000 kilowattimmar (15 § första stycket FSE).

Ansökan om återbetalning ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalenderkvartalet (11 kap. 13 § tredje stycket).

Observera att PFE upphörde att gälla vid utgången av 2012. Det innebär att företag inte längre kan anmäla sig till programmet. Den upphävda lagen gäller för de företag som har godkänts att delta före utgången av 2012. De flesta deltagare avslutar programmet den 30 juni 2014 och de sist anmälda företagen är klara 2017.

Förbrukning i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet (11 kap. 14 § första stycket 1 LSE).

Krav med anledning av att återbetalningen är ett statligt stöd

Återbetalning får endast göras om sökanden inte är ett företag utan rätt till statligt stöd och sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare samt uppgift om nedsättningens fördelning på respektive ändamål (11 kap. 14 § andra stycket LSE).

Kravet på uppgifter om stödmottagare gäller endast för den del av stödmottagarens sammanlagda nedsättning under en stödordning som under kalenderåret överstiger 50 000 euro (11 kap. 14 § tredje stycket LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 3 oktober 2016 som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning motsvaras 1 euro av 9,5930 svenska kronor. Detta innebär att 50 000 euro under 2017 motsvarar 479 650 kronor.

Kravet på särskilt uppgiftslämnande gäller som villkor endast för den del av återbetalningen för förbrukning som för ett av de två ändamålen (förbrukning i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en datorhall) överstiger 50 000 euro under kalenderåret. Har exempelvis återbetalning beviljats för båda ändamålen gäller kravet på uppgiftslämnande endast om nedsättningen för något av de enskilda ändamålen överskrider beloppsgränsen (jfr prop. 2016/17:1 s. 454).

Storleken på återbetalningen

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår (11 kap. 14 § fjärde stycket LSE).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning ska omfatta ett kalenderår och lämnas elektroniskt. Om sökanden beräknas förbruka el i större omfattning får Skatteverket medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 14 § femte stycket LSE). Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1).

Skatteverket får medge att ansökan får göras per kalenderkvartal om årsförbrukningen för vilken återbetalning kan medges beräknas uppgå till minst 250 000 kilowattimmar (15 § andra stycket FSE).

Senaste tidpunkt för ansökan och rätt sökande

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalenderkvartalet och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 14 § sjätte stycket LSE).

En ansökan som lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 14 § sjunde stycket LSE).

Förbrukning i en datorhall

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat i en datorhall (11 kap. 14 § första stycket 2 LSE).

Krav med anledning av att återbetalningen är ett statligt stöd

Återbetalning får endast göras om sökanden inte är ett företag utan rätt till statligt stöd och sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare samt uppgift om nedsättningens fördelning på respektive ändamål (11 kap. 14 § andra stycket LSE).

Kravet på uppgifter om stödmottagare gäller endast för den del av stödmottagarens sammanlagda nedsättning under en stödordning som under kalenderåret överstiger 50 000 euro (11 kap. 14 § tredje stycket LSE).

De belopp i euro som anges i LSE ska för varje kalenderår omräknas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (1 kap. 16 § LSE).

Enligt eurons växelkurs den 3 oktober 2016 som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning motsvaras 1 euro av 9,5930 svenska kronor. Detta innebär att 50 000 euro under 2017 motsvarar 479 650 kronor.

Kravet på särskilt uppgiftslämnande gäller som villkor endast för den del av återbetalningen för förbrukning som för ett av de två ändamålen (förbrukning i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en datorhall) överstiger 50 000 euro under kalenderåret. Har exempelvis återbetalning beviljats för båda ändamålen gäller kravet på uppgiftslämnande endast om nedsättningen för något av de enskilda ändamålen överskrider beloppsgränsen (jfr prop. 2016/17:1 s. 454).

Storleken på återbetalningen

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår (11 kap. 14 § fjärde stycket LSE).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning ska omfatta ett kalenderår och lämnas elektroniskt. Om sökanden beräknas förbruka el i större omfattning får Skatteverket medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns (11 kap. 14 § femte stycket LSE).

Skatteverket får medge att ansökan får göras per kalenderkvartal om årsförbrukningen för vilken återbetalning kan medges beräknas uppgå till minst 250 000 kilowattimmar (15 § andra stycket FSE).

Senaste tidpunkt för ansökan och rätt sökande

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalenderkvartalet och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (11 kap. 14 § sjätte stycket LSE).

En ansökan som lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (11 kap. 14 § sjunde stycket LSE).

Vissa externa värmeleveranser

I 11 kap. LSE finns bestämmelserna om energiskatt på el samlade med undantag för bestämmelsen om återbetalning av energiskatt på el som förbrukats vid framställning av värme som har levererats för återbetalningsberättigade verksamheter. Denna bestämmelse finns i 9 kap. 5 § LSE.

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1] [2]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt