OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2018.

Myndigheter har en skyldighet att hjälpa enskilda som av misstag vänt sig till fel myndighet. Denna skyldighet är inte ovillkorlig.

Myndigheten bör hjälpa den som vänder sig till fel myndighet

Myndigheten bör hjälpa enskilda till rätta om de av misstag vänder sig till fel myndighet (4 § tredje stycket FL). Skyldigheten gäller oavsett om den enskilde tagit kontakt skriftligt eller på något annat sätt (prop. 1985/86:80 s. 60 f.). Om en handling kommit in till fel myndig­het bör myndigheten skicka den rätt och dessutom underrätta den enskilde om att så har skett (RÅ 1989 not. 450).

Lagtextens formulering ”bör” betyder att skyldigheten inte är ovillkorlig. Myndigheten behöver inte lägga ner något mer omfattande arbete på att reda ut frågor som inte berör det egna verksamhetsområdet, och är heller inte tvingad att göra någon större utredning för att ta reda på var en felsänd skrivelse rätteligen hör hemma.

Uttrycket ”av misstag”

För att undvika missbruk av möjligheten att få hjälp har orden ”av misstag” lagts till i lagtexten (jfr prop. 1985/86:80 s. 61).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1989 not. 450 [1]

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (1986:223) [1]

Propositioner

  • Proposition 1985/86:80 om ny förvaltningslag [1] [2]