OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Djur i jordbruk och renskötsel som ingår i en näringsverksamhet som bedrivs av en fysisk person eller ett dödsbo får i redovisningen klassificeras som omsättningstillgångar, oavsett avsikten med innehavet. Övriga företagsformer ska klassificera djuren antingen som anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar, utifrån avsikten med innehavet.

Klassificering av djur

Djur i en näringsverksamhet klassificeras i redovisningen, precis som andra tillgångar, utifrån företagets syfte med innehavet. Om syftet är att djuren stadigvarande ska användas eller innehas i näringsverksamheten ska de klassificeras som anläggningstillgångar. Om syftet är ett annat ska djuren anses vara omsättningstillgångar (4 kap. 1 § första stycket ÅRL). Läs om vilka tillgångar som är anläggningstillgångar på sidan Gränsdragningen mellan immateriella och materiella anläggningstillgångar respektive omsättningstillgångar på sidan Varulager.

Djur i jordbruk hos en enskild näringsidkare

Djuren i jordbruk och renskötsel som ingår i en näringsverksamhet som bedrivs av en fysisk person eller ett dödsbo får klassificeras som omsättningstillgångar oavsett avsikten med innehavet (4 kap. 1 § andra stycket ÅRL). Djuren får värderas till det värde som fastställts av Skatteverket (4 kap. 9 § femte stycket ÅRL). I övrigt gäller de generella reglerna om värdering av varulager.

Värden som fastställs av Skatteverket

Skatteverket har i föreskrifter fastställt den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk (SKVFS 2015:23). Skatteverket har i allmänna råd fastställt nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk (SKV A 2015:32) och hur man ska beräkna anskaffningsvärdet för hästar i hästuppfödning som utgör näringsverksamhet (SKV A 2006:13).

Skatteverket har även i föreskrifter fastställt den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel (SKVFS 2015:22).

Djur i aktiebolag och handelsbolag m.fl.

Eftersom någon förenklingsregel motsvarande den i 4 kap. 1 § andra stycket ÅRL inte finns för t.ex. aktiebolag och handelsbolag måste dessa bedöma om ett visst djur är en anläggningstillgång eller omsättningstillgång i bokslutet. Utgångspunkten vid denna avsiktsbedömning är att ungdjur för köttproduktion normalt hänförs till omsättningstillgång medan t.ex. producerande djur i jordbruk och renskötsel klassificeras som en anläggningstillgång. Om djuret klassificeras som en omsättningstillgång ska värderingen ske enligt de regler som gäller för varulager. Om djuren däremot innehas stadigvarande gäller reglerna för anläggningstillgångar.

Enligt Skatteverkets uppfattning kan de värden som Skatteverket fastställer i sina föreskrifter och allmänna råd användas som ledning när man fastställer värdena för djuren.

K1: förenklat årsbokslut

En tillgång ska klassificeras utifrån avsikten med innehavet med djuren. Om djuren ingår i jordbruk och renskötsel som bedrivs av en enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut får de värderas enligt de skattemässiga bestämmelserna i 17 kap. 5 § IL (BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut punkt 6.53). Läs mer om värderingen av djur i jordbruk och renskötsel.

K2: årsredovisning i mindre företag

Djur i jordbruk och renskötsel som klassificeras som omsättningstillgångar får i redovisningen värderas enlighet med de skattemässiga bestämmelserna i 17 kap. 5 § IL (BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag punkt 12.10 respektive BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar punkt 12.10).

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om beräkning av anskaffningsvärde för hästar i hästuppfödningsverksamhet som utgör näringsverksamhet [1]
  • Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk [1]

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk; [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel; [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2] [3]

Övrigt

  • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) [1]
  • BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) [1]