OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2023.

Bestämmelserna är tillämpliga oavsett vem som är köpare.

Omfattningen av bestämmelserna

Bestämmelserna omfattar restaurang- och cateringtjänster oavsett om köparen är en beskattningsbar person eller inte.

Vad är restaurang- och cateringtjänst?

Med restaurang- och cateringtjänster förstås att mat och/eller dryck tillhandahålls tillsammans med olika tjänster som har direkt anknytning till tillhandahållandet av mat- och/eller dryck.

Skillnaden mellan restaurang- och cateringtjänster är platsen där tillhandahållandet av tjänsten sker. Restaurangtjänster tillhandahålls i restaurangföretagets lokal, d.v.s. säljarens lokal. Cateringtjänster tillhandahålls däremot på annan plats som köparen bestämmer (artikel 6 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Tjänster som utförs i Sverige

En restaurang- eller cateringtjänst är omsatt inom landet om den utförs här i Sverige. Det avgörande är den plats där tjänsten fysiskt tillhandahålls, d.v.s. där maten och/eller drycken serveras. Bestämmelsen omfattar alla restaurang- eller cateringtjänster utom sådana som tillhandahålls ombord på tåg under transporter mellan EU-länder eller ombord på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik (5 kap. 13 § ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 55 i mervärdesskattedirektivet.

Tjänster ombord på tåg

En restaurang- eller cateringtjänst som fysiskt utförs ombord på ett tåg under den del av tågresan som genomförs inom EU är omsatt inom landet om avgångsorten för tågresan finns i Sverige (5 kap. 14 § ML). Information om vad som är del av en tågresa som genomförs inom EU samt vad som är avgångsort hittar du under omsättning ombord på fartyg, luftfartyg och tåg. Bestämmelsen motsvaras av artikel 57 i mervärdesskattedirektivet.

Bestämmelsen syftar till att förenkla och därigenom möjliggöra beskattning av restaurang- och cateringtjänster ombord på tåg. Bestämmelsen bygger på samma princip som i artikel 37 i mervärdesskattedirektivet (jfr 5 kap. 2 b § ML) som avser ombordförsäljning av varor på vissa transportmedel (prop. 2009/10:15 s. 113).

Den del av en tågresa som genomförs inom EU ska bestämmas av transportmedlets resa och inte av den resa som någon av passagerarna har genomfört (artikel 35 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Bestämmelsen omfattar restaurang- och cateringtjänster som tillhandahålls under den del av tågresan som genomförs inom EU (artikel 36 första stycket i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Om tjänsterna tillhandahålls utanför en sådan del av tågresan men inom en medlemsstats eller ett tredjelands territorium så gäller i stället den generella bestämmelsen för restaurang- och cateringtjänster som finns i 5 kap. 13 § ML (artikel 36 andra stycket i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Om en restaurang- eller cateringtjänst utförs delvis under en del av en tågresan som genomförs i gemenskapen och delvis utanför en sådan del men på en medlemsstats territorium så ska hela tjänsten följa det som gäller när tjänsten börjar tillhandahållas (artikel 37 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011).

Tjänster ombord på fartyg eller luftfartyg i utrikestrafik

När det gäller restaurang- och cateringtjänster ombord på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik finns dessa tjänster reglerade i 5 kap. 1 § tredje stycket ML.

Skatteverket anser att tjänster som rent faktiskt utförs ombord på ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik har omsatts utomlands enligt 5 kap. 1 § tredje stycket ML. Det gäller samtliga fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik d.v.s. både de som går till ett annat EU-land och de som går till ett land utanför EU. Det kan vara fråga om tjänster som utförs direkt åt passagerarna t.ex. restaurang- eller cateringtjänster (Skatteverket ställningstagande Omsättningsland för tjänster på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik).

Bestämmelsen innebär att Sverige avviker från artikel 57 i mervärdesskattedirektivet eftersom all omsättning av tjänster är omsatta utomlands när fartyget eller luftfartyget går i utrikes trafik oavsett om avgångsorten finns i Sverige eller inte. Stöd för denna bestämmelse finns i stället i artikel 37.3 i mervärdesskattedirektivet (prop. 2009/10:15 s. 110).

Restaurangtjänster ombord på turfiskebåtar som utgår från Sverige

Skatteverket har bedömt att en turfiskebåt inte går i utrikestrafik när den utgår från svensk hamn och efter fisketuren återvänder till samma hamn utan att anlöpa någon hamn i ett annat land. När det gäller tillhandahållande av restaurangtjänster som kan förekomma ombord på en turfiskebåt är därmed bestämmelsen i 5 kap. 1 § tredje stycket ML inte tillämplig. Beskattningsland ska därför bedömas enligt 5 kap. 13 § ML. Detta innebär att tjänsten är omsatt inom landet när fiskebåten finns i Sverige, d.v.s. när tjänsten fysiskt har utförts i Sverige. Tjänsten är omsatt utomlands om den fysiskt utförs när båten befinner sig i något annat land eller på internationellt vatten.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]
  • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3] [4]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1] [2]

Ställningstaganden

  • Fisketurer; mervärdesskatt [1]
  • Omsättningsland för tjänster på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik [1]