OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2023.

Under vissa förutsättningar är det Skatteverket som är beskattningsmyndighet för mervärdesskatten vid import.

Begreppet import

Med import menas att en vara förs in till Sverige från en plats utanför EU. Varans ska rent fysiskt transporteras till Sverige från tredje land. Varan kan dock vid transitering transporteras genom ett annat EU-land (2 kap. 1 a § ML). Alla varor som förs in till Sverige från tredje land ska tullklareras. Med tullklarering avses de åtgärder Tullverket vidtar i fråga om en vara som anmäls till godkänd tullbehandling. Ett av de vanligaste tullförfarandena är övergång till fri omsättning. Övergång till fri omsättning, s.k. förtullning, innebär att importören betalar tull och kan därefter fritt förfoga över de importerade varorna. Genom övergången till fri omsättning förändras varornas status till att behandlas som unionsvaror. Med importör avses deklarant för en import eller den för vars räkning ombudet handlar, d.v.s. ombudets huvudman.

Mervärdesskatt ska betalas vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig (1 kap. 1 § första stycket 3 ML). Mervärdesskatt ska däremot inte betalas vid import för sådana varor för vilka omsättningen är undantagen från skatteplikt enligt någon bestämmelse i 3 kap. eller i 9 c kap. ML.

Beskattningsmyndighet

Skatteverket är beskattningsmyndighet för mervärdesskatten vid importen när en importör är registrerad till mervärdesskatt i Sverige och agerar i egenskap av beskattningsbar person vid en import (prop. 2013/14:16). Från och med den 1 januari 2016 är Skatteverket även beskattningsmyndighet för mervärdesskatten vid import som görs av en juridisk person som är registrerad till mervärdeskatt men som inte agerar i egenskap av beskattningsbar person. Det är Tullverket som ansvarar för att fastställa tullvärdet som ligger till grund för beskattningsunderlaget och det är även de som fattar tulltaxeringsbeslut för import. För att Skatteverket ska kunna vara beskattningsmyndighet krävs att importören är registrerad till mervärdesskatt vid den tidpunkt då Tullverket fattar tulltaxeringsbeslutet för den aktuella importen (5 kap. 11 a § Tullagen).

Tullverket är beskattningsmyndighet för mervärdesskatten vid importen när den som importerar varan är ett företag som inte är registrerat till mervärdesskatt eller en privatperson. Som privatperson räknas också en fysisk person som är registrerad till mervärdesskatt, men inte agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen.

Uttag ur tullager, anläggning för tillfällig lagring eller frizon

Skatteverket är beskattningsmyndighet i samband med uttag av varor ur tullager, anläggning för tillfällig lagring eller frizon. Det gäller om varan har omsatts under lagringstiden, men även om varan inte har omsatts under lagringstiden under förutsättning att importören (den som gör uttaget) är registrerad till mervärdesskatt i Sverige och agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen (18 a § MF, prop. 2013/14:16 s. 33). Från och med den 1 januari 2016 är Skatteverket också beskattningsmyndighet för alla sådana uttag när importören är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt i Sverige.

Tidigare:

Uttag ur tullager, tillfälligt lager, frizon eller frilager

Skatteverket är beskattningsmyndighet i samband med uttag av varor ur tullager, tillfälligt lager, frizon eller frilager. Det gäller om varan har omsatts under lagringstiden, men även om varan inte har omsatts under lagringstiden under förutsättning att importören (den som gör uttaget) är registrerad till mervärdesskatt i Sverige och agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen (18 a § MF, prop. 2013/14:16 s. 33). Från och med den 1 januari 2016 är Skatteverket också beskattningsmyndighet för alla sådana uttag när importören är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt i Sverige.

Enhetstillstånd

Nytt: 2016-05-12

Från och med 1 maj 2016 träder den nya tullagen i kraft. I den saknas bestämmelser om enhetstillstånd. Av förarbetena framgår att anledningen är att för närvarande är frågan om hur förfarandet för enhetstillstånd för förenklade förfaranden övergångsvis ska användas i stället för förfarandet centraliserad klarering föremål för diskussion mellan EU-kommissionen och medlemsstaterna. Regeringen bedömer därför att så länge frågan inte är löst är det inte lämpligt att i den nya tullagen införa bestämmelserna om enhetstillstånd i den nuvarande tullagen eller motsvarande bestämmelser och därför finns det anledning för regeringen att återkomma i denna fråga (prop. 2015/16:79 s. 126).

Tidigare:

I EU-rätten finns det regler om enhetstillstånd. Ett sådant tillstånd medger att en importör fullgör deklarations- och betalningsskyldigheten beträffande tull mot en viss tullmyndighet även om varorna rent fysiskt importeras till en annan medlemsstat. I de fall enhetstillstånd används vid en import där Skatteverket är beskattningsmyndighet, ska skatten inte anmälas till Tullverket varför Tullverket inte kan tillåta att innehavare av enhetstillstånd lämnar in skatteredovisning i något annat land för importen (3 kap. 3 a § tullagen) (prop. 2013/14:16 s. 33-34).

När uppstår skattskyldighet för mervärdesskatt vid import?

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde vid import är kopplad till tullagstiftningens regler. Skattskyldigheten till mervärdesskatt uppkommer vid samma tillfälle som skyldigheten att betala tull eller tull som skulle ha betalats om varorna varit tullpliktiga vid importen (1 kap. 5 § ML). Bestämmelsen motsvaras av artiklarna 70–71 i mervärdesskattedirektivet.

Läs mer om redovisning av utgående och ingående skatt vid import.

Vem ska betala mervärdesskatt vid import?

Nytt: 2016-05-12

Vid import av varor är det den som enligt tullagstiftningen är skyldig att betala tull eller skulle ha varit det om varorna hade varit tullbelagda, som är skattskyldig för mervärdesskatten vid importen (1 kap. 2 § första stycket 6 a–c ML). I mervärdesskattedirektivet finns bestämmelsen i artikel 201.

Tidigare:

Vid import av varor är det den som enligt tullagstiftningen är skyldig att betala tull eller skulle ha varit det om varorna hade varit tullbelagda, som är skattskyldig för mervärdesskatten vid importen (1 kap. 2 § första stycket 6 a–e ML). I mervärdesskattedirektivet finns bestämmelsen i artikel 201.

Detta innebär att en importör som är registrerad till mervärdesskatt ska redovisa mervärdesskatten för importen i en mervärdesskattedeklaration.

• När en tullskuld uppkommer i Sverige är den skattskyldig som är skyldig att betala tull (punkt 6 a).

• När en tullskuld inte uppkommer är den skattskyldig som skulle ha varit skyldig att betala tull om importen eller införseln hade varit tullbelagd (punkt 6 b). Det inträffar när en vara inte är belagd med tull eller importen är befriad från tull. Vidare kan detta inträffa när det i skattehänseende är fråga om import men inte är det i tullhänseende, t.ex. då varan förs in till Sverige från ett område som är inom EU:s tullområde men utanför mervärdesskatteområdet, t.ex. Åland.

Tidigare:

• När en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land på grund av att ett mellanstatligt enhetstillstånd används är den skattskyldig som innehar tillståndet.

Ombud

Nytt: 2016-05-12

Ett ombud som är solidariskt betalningsansvarigt för tull eller som gentemot Tullverket åtar sig att fullgöra gäldenärens betalningsskyldighet avseende tull, är inte skattskyldigt för mervärdesskatt i de fall Skatteverket är beskattningsmyndighet (1 kap. 2 § första stycket 6 c ML).

Tidigare:

Ett ombud som är solidariskt betalningsansvarigt för tull eller som gentemot Tullverket åtar sig att fullgöra gäldenärens betalningsskyldighet avseende tull, är inte skattskyldigt för mervärdesskatt i de fall Skatteverket är beskattningsmyndighet (1 kap. 2 § första stycket d–e ML).

Det är importören, dvs. den för vars räkning ombudet handlar, som ska redovisa och betala mervärdesskatten till Skatteverket (prop. 2013/14:16 s. 25-27).

Nytt: 2016-05-02

Ombud eller annan deklarant än den verklige importören kan bli tullskyldig

När den som för in varor från ett land utanför EU använder ett tullombud för att lämna en tulldeklaration kan det förekomma att tullombudet av misstag uppger fel importör i tulldeklarationen. Om misstaget upptäcks efter det att varorna frigjorts så anses tullombudet handla i eget namn och för egen räkning enligt tullagstiftningen. Det innebär att tullombudet anses vara deklarant och tullskyldig. Detta gäller även i de fall tullombudet har en giltig fullmakt att företräda den verklige importören.

Det förekommer också att en person som inte är ett tullombud agerar som deklarant för en importörs räkning utan att detta anges i tulldeklarationen. Även i detta fall anses denna person handla i eget namn och för egen räkning enligt tullagstiftningen. Det gäller även om personen har en giltig fullmakt att företräda den verklige importören.

Självständig bedömning av vem som är skattskyldig importör

När Skatteverket är beskattningsmyndighet vid import ska det göras en självständig bedömning av vem som är skattskyldig. Detta kan innebära att Skatteverket gör en annan bedömning än Tullverket när det gäller förekomsten av ombudskap vilket innebär att någon annan än deklaranten kan vara skattskyldig.

En självständig bedömning av vem som är skattskyldig ska göras när Skatteverket blir beskattningsmyndighet i följande situationer:

 • När ett tullombud som är mervärdesskatteregistrerad uppger att han handlar i någons annans namn eller för någon annans räkning i tulldeklarationen utan att ha fullmakt i enlighet med tullkodex att göra detta och därigenom blir deklarant.
 • När en mervärdesskatteregistrerad person som inte är ett tullombud agerar som deklarant för en importörs räkning utan att detta anges i tulldeklarationen.

Vem som är skattskyldig för importen och ska redovisa utgående skatt ska avgöras enligt följande:

 • Den verklige importören är skattskyldig när det finns ett ombudskap genom någon form av fullmakt där det framgår att importören gett någon annan i uppdrag att införtulla varorna och företräda importören.

  När den verklige importören är skattskyldig och redovisar utgående skatt på importen medges avdrag för motsvarande belopp som ingående skatt under förutsättning att importen avser en verksamhet hos importören som medför skattskyldighet.

 • En annan tullskyldig person än den verklige importören är skattskyldig när det inte finns en fullmakt för personen att företräda importören. Detsamma gäller när den verklige importören inte är registrerad till mervärdesskatt vid tidpunkten för tulltaxeringsbeslutet (beslutet om fastställande av tull) även om det finns en fullmakt.

  När en annan person än den verklige importören är skattskyldig och redovisar utgående skatt på importen medges inte avdrag för motsvarande belopp som ingående skatt.

Tidigare:

När en importör använder ett ombud för att lämna en tulldeklaration kan det förekomma att ombudet av misstag uppger fel importör i tulldeklarationen. Om misstaget upptäcks efter det att varorna frigjorts så anses ombudet handla i eget namn och för egen räkning enligt tullagstiftningen. Även i de fall där ombudet har en giltig fullmakt att företräda den verklige importören gäller detta. Är ombudet registrerat till mervärdesskatt är Skatteverket beskattningsmyndighet. I sådant fall anser Skatteverket att det ska göras en oberoende bedömning om vem som är skattskyldig för mervärdeskatt fristående från den bedömning som gjorts av Tullverket.

Vem som är skattskyldig för importen och ska redovisa utgående skatt ska avgöras enligt följande:

 • Importören är skattskyldig när det finns en giltig fullmakt för ombudet vid tidpunkten för importen och importören är registrerad till mervärdesskatt vid tidpunkten för tulltaxeringsbeslutet.
 • Ombudet är skattskyldigt när det vid tidpunkten för importen inte finns en giltig fullmakt. Detsamma gäller när importören inte är registrerad till mervärdesskatt vid tidpunkten för tulltaxeringsbeslutet även om det finns en giltig fullmakt.

När ombudet blir skattskyldigt och redovisar utgående skatt på importen medges inte avdrag för motsvarande belopp som ingående skatt.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]
 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2015/16:79 En ny tullag [1]
 • Proposition prop. 2013/14:16 Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import [1] [2] [3] [4] [5]

Ställningstaganden

 • Skattskyldig vid import när Skatteverket är beskattningsmyndighet, mervärdesskatt [1]
 • Tullombud som anses handla i eget namn och för egen räkning, mervärdesskatt [1]