OBS: Detta är utgåva 2017.4. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan ändra den debiterade preliminära skatten genom omprövning. Den kan omprövas under beskattningsåret och fram till sex månader efter beskattningsårets utgång. Både Skatteverket och skattebetalaren kan ta initiativ till att ändra den debiterade preliminära skatten.

Förutsättning för omprövning

Förutsättningarna för att bestämma den debiterade preliminära skatten genom omprövning är desamma som när debiterad preliminär skatt bestäms första gången. Den preliminära skatten ska vara så nära den slutliga skatten som möjligt. Det finns alltid en osäkerhet när det gäller preliminära beslut, och nya omständigheter kan ge anledning att ändra beslutet.

Omprövning av debiterad preliminär skatt behöver inte göras om det handlar om ett belopp som är obetydligt i förhållande till den debiterade skatten (jfr 55 kap. 4 § andra stycket SFL och prop. 2010/11:165 s. 981). Det gäller oavsett om omprövningen är på skattebetalarens eller Skatteverkets initiativ.

När skattebetalaren begär omprövning

Begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av sjätte månaden efter beskattningsårets utgång (66 kap. 13 § första stycket SFL).

Om begäran om omprövning avser ett beslut som Skatteverket fattat efter fjärde månaden efter beskattningsårets utgång, ska begäran lämnas inom två månader efter att beslutet fattats (66 kap. 13 § andra stycket SFL). Anledningen till att tiden för att begära omprövning av sena beslut begränsas till två månader är att en ändrad beräkning ska hinna få effekt innan den slutliga skatten beräknas.

Omprövning på Skatteverkets initiativ

Skatteverket kan ändra den debiterade preliminära skatten till nackdel för skattebetalaren om ändringen leder till att den debiterade preliminära skatten och den slutliga skatten stämmer bättre överens. Det gäller oavsett om den debiterade preliminära skatten ändras under beskattningsåret eller efter utgången av beskattningsåret.

Ett sådant beslut måste meddelas inom sex månader efter utgången av beskattningsåret (66 kap. 26 § SFL).

Nytt: 2017-06-01

Skatteverket anser att en begäran om omprövning av debiterad preliminär skatt som kommer in till Skatteverket efter att beslut om slutlig skatt för samma beskattningsår har fattats ska avvisas.

Borttag av debiterad preliminär skatt

Det finns situationer då det saknas anledning till att en person ska betala debiterad preliminär skatt, trots att det finns en schablondebitering. Skatteverket kan efter utredning ha kommit fram till att det inte finns några tillgängliga uppgifter som visar att personen bedriver näringsverksamhet och inte heller av annan anledning ska betala debiterad preliminär skatt. Då kan Skatteverket ompröva schablonbeslutet och besluta att personen inte ska betala någon debiterad preliminär skatt.

Läs mer om återkallelse av godkännande för F-skatt.

Sänkning av debiterad preliminär skatt

När beslutet om omprövning leder till sänkt debiterad preliminär skatt ska skatten för de perioder som ännu inte ska ha betalats sänkas först. Därefter kan det bli aktuellt att betala tillbaka skatt som redan har betalats in (15 kap. 1 § SFF).

Vid F-skatt med villkor (FA-skatt)

Om en person har både anställning och näringsverksamhet, s.k. FA-skatt, och det finns anledning till att sänka den totala preliminära skatten för ett beskattningsår ska i första hand den debiterade preliminära skatten ändras. Om den debiterade preliminära skatten inte räcker till sänkningen ska Skatteverket också ändra beslutet om preliminär A-skatt (13 kap 2 § SFF).

Om beslutet om preliminär A-skatt behöver ändras, ska skatteavdragen ändras i följande ordning (13 kap. 2 § andra stycket SFF):

  1. Skatteavdrag enligt skattetabell
  2. Skatteavdrag med 30 procent
  3. Skatteavdrag på ränta, utdelning och annan avkastning

Höjning av den debiterade preliminära skatten

När det finns anledning att höja den totala preliminära skatten för ett beskattningsår ska Skatteverket i första hand ändra beslutet om A-skatt, när det handlar om ersättning där skatteavdrag ska göras enligt skattetabell (13 kap. 3 § SFF).

Om det finns särskilda skäl kan den debiterade preliminär skatten ändras i stället (13 kap. 3 § SFF). Detta om höjngen beror på inkomster som ingen ska dra skatt på. Särskilda skäl finns också om skattebetalaren begär att den debiterade skatten ska höjas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Ställningstaganden

  • Omprövning av debiterad preliminär skatt efter att Skatteverket beslutat om den slutliga skatten [1]