OBS: Detta är utgåva 2017.6. Visa senaste utgåvan.

Värdering – huvudregel

Värdet av ersättningar och förmåner som har getts ut i annat än pengar ska beräknas enligt bestämmelserna i 61 kap. IL (15 kap. 11 § första stycket SFL). Enligt huvudregeln gäller marknadsvärdet, det vill säga det pris som den skattskyldiga skulle fått betala på orten om hen själv skaffat sig motsvarande varor, tjänster eller förmåner kontant.

Beskattning av förmåner redovisas under inkomstskatt.

Värdering – undantag

För vissa förmåner gäller en schabloniserad värdering (61 kap. 3–17 § IL).

Bilförmån och drivmedelsförmån

Värdet av bilförmån exklusive drivmedel ska i kontrolluppgiften avrundas nedåt till närmast helt hundratal kronor (SKV M 2016:21, avsnitt 6.1). Se Beräkna bilförmånsvärde.

Justering av bilförmånsvärdet får endast göras av arbetsgivaren efter beslut av Skatteverket (2 kap. 10b § SAL).

Den anställda anses ha fått förmån av drivmedel månaden efter det att hen använt drivmedel som arbetsgivaren betalat (10 kap. 10 § IL). Det innebär att den som får bensin i januari blir skattskyldig i februari. En kontrolluppgift för kalenderår 2015 ska omfatta bensin som den anställda tankat under perioden december 2014 till november 2015.

Vid inkomstbeskattningen beräknas drivmedelsförmån till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2. Detta uppräknade värde ska redovisas på kontrolluppgiften.

Bostadsförmån

Värdet av förmån av bostad i Sverige, som inte är semesterbostad eller bostad i utgivarens hushåll, ska i kontrolluppgiften värderas enligt värdetabeller eller justeringsbeslut från Skatteverket. Detta innebär att det värde som arbetsgivaren ska ta upp i kontrolluppgiften avviker från det skattepliktiga värdet som gäller vid den anställdes beskattning.

Om förmånen avser en bostad som är belägen på en småhusenhet ska detta anges med kryss på kontrolluppgiften ( 5 kap. 3 § SFF). Detta gäller inte vid förmån av semesterbostad.

Sjöinkomst

Om en sjöman får kontant kostersättning från arbetsgivaren som kompensation för den uteblivna kostförmånen under en ledighet ska beloppet redovisas som kontant bruttolön och inte förmån.

Förmån av fria resor till eller från fartyg eller kostnadsersättning för sådana resor ska inte redovisas på kontrolluppgiften om förmånen eller ersättningen är skattefri.

Förmån av fritt logi (kojplats) ombord beskattas inte och behöver därför inte heller redovisas på kontrolluppgiften.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1]

Meddelanden

  • Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017 [1]