OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Förseningsavgiftens storlek beror på om det är en inkomstdeklaration eller en särskild uppgift som lämnats för sent eller inte alls. Förseningsavgiftens storlek för en inkomstdeklaration beror även på vem som är uppgiftsskyldig. Skatteverket kan ta ut två eller tre förseningsavgifter för en inkomstdeklaration eller särskild uppgift som lämnas mer än tre respektive fem månader för sent eller inte alls.

Olika belopp i olika situationer

Förseningsavgiftens storlek framgår av 48 kap. 6 § SFL.

Om förseningsavgiften gäller

Tas den ut med

Inkomstdeklaration för aktiebolag eller ekonomisk förening

6 250 kr

Inkomstdeklaration för annan, t.ex. fysisk person

1 250 kr

Särskilda uppgifter

1 250 kr

Avgiften ska tas ut på deklarationer och uppgifter som ska lämnas efter den 1 januari 2016. Förseningsavgiften är 5 000 kr respektive 1 000 kr om en deklaration eller uppgift enligt lag ska lämnas före den 1 januari 2016, men kommer in efter det datumet.

Vad gäller för ett utländskt aktiebolag eller ekonomisk förening?

Den högre avgiften 6 250 kr ska Skatteverket ta ut av aktiebolag och ekonomiska föreningar och den lägre avgiften 1 250 kronor ska tas ut av övriga uppgiftsskyldiga. Det framgår inte klart av bestämmelsen om den högre avgiften bara ska tas ut av svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar eller om den även ska tas ut av motsvarande utländska juridiska personer.

Termer och uttryck som används i skatteförfarandelagen har, om inte annat anges, samma betydelse och tillämpningsområde som i de lagar enligt vilka en skatt eller avgift bestäms (3 kap. 2 § SFL). Av 2 kap. 2 § första stycket IL framgår att de termer och uttryck som används även omfattar motsvarande utländska företeelser. Förseningsavgift kan alltså tas ut av utländska motsvarigheter till aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar (prop. 2010/11: 165 s. 932 f.).

Den högre avgiften bör bara tas ut om det inte är någon tvekan om att den utländska juridiska personen motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening. I andra fall bör man ta ut den lägre avgiften. Anledningen är att det är svårt att göra den här bedömningen och att det handlar om betungande lagstiftning. Det är oftast inte heller praktiskt möjligt att göra en grundlig bedömning i varje enskilt fall av om en utländsk juridisk person motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening.

Flera förseningsavgifter kan tas ut

En uppgiftsskyldig kan få en, två eller tre förseningsavgifter för samma inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter som inte är lämnade i rätt tid. Storleken på den andra och tredje avgiften är densamma som den första avgiften (48 kap. 6 § SFL).

Även vid bristfälliga uppgifter i en inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter kan en uppgiftsskyldig få en, två eller tre förseningsavgifter.

Andra avgiften efter tre månader

Om ingen inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter har kommit in inom tre månader från den tidpunkt då den skulle ha lämnats kan Skatteverket ta ut ytterligare en avgift, d.v.s. en andra förseningsavgift (48 kap. 7 § första stycket SFL).

Tredje avgiften efter fem månader

Om inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter inte har kommit in inom ytterligare två månader, alltså fem månader från den tidpunkt då den skulle ha lämnats, kan Skatteverket ta ut ytterligare en avgift, d.v.s. en tredje förseningsavgift (48 kap. 7 § andra stycket SFL).

Undantag: deklarationsskyldig efter föreläggande

Bestämmelsen om att Skatteverket kan ta ut flera förseningsavgifter gäller inte den som blir deklarationsskyldig först efter föreläggande (48 kap. 7 § första stycket SFL). Bestämmelsen är bara tillämplig på den som direkt enligt lagen är skyldig att lämna en inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter.

Undantag: ej undertecknad deklaration eller uppgift

När Skatteverket har förelagt en uppgiftsskyldig att skriva under en inkomstdeklaration eller särskild uppgift gäller inte bestämmelsen om flera förseningsavgifter. Då kan som mest en förseningsavgift tas ut (prop. 2010/11:165 s.930).

Hur beräknar man tiden för flera förseningsavgifter?

Man ska alltid räkna tiden för flera förseningsavgifter från den dag då en deklaration eller särskilda uppgifter enligt lag senast skulle ha lämnats.

Lämnat deklaration elektroniskt

Man ska vid beräkning av tiden inte ta hänsyn till den senarelagda tidpunkten för juridiska personer att lämna inkomstdeklaration elektroniskt (48 kap. 7 § tredje stycket SFL och prop. 2010/11:165 s.933).

Anstånd med att lämna deklaration

Man ska inte heller ta hänsyn till att en uppgiftsskyldig genom anstånd kan ha fått en senare tidpunkt att lämna deklaration eller särskilda uppgifter. Tidpunkten för uttag av andra och tredje avgiften räknas inte från tidpunkten i anståndsbeslutet utan alltid från den deklarationstidpunkt som gäller enligt skatteförfarandelagen.

Fysisk person bosatt utomlands

En fysisk person som är bosatt utomlands eller stadigvarande vistas utomlands vid deklarationstidpunkten den 2 maj slipper förseningsavgift om deklarationen lämnas senast den 31 maj. Tidpunkten för uttag av andra och tredje avgiften ska dock alltid räknas från den deklarationstidpunkt som gäller enligt lag, d.v.s. från den 2 maj (prop. 2010/11:165 s. 934).

Beslut om flera förseningsavgifter

Skatteverket kan antingen fatta ett separat beslut för varje förseningsavgift eller ta ut två eller tre förseningsavgifter i samma beslut. Förutsättningen är att respektive tidpunkt för att ta ut förseningsavgift har passerats när Skatteverket sänder ut övervägandet om förseningsavgift till den uppgiftsskyldiga (jfr RÅ 2007 ref. 30).

Exempel: ett aktiebolag lämnar inte deklaration i rätt tid

Ett aktiebolag med beskattningsår som går ut den 31 december ska lämna inkomstdeklaration senast den 1 juli året efter. Om deklarationen lämnas elektroniskt ska den lämnas senast den 1 augusti. Innan ett övervägande att ta ut en förseningsavgift skickas ut måste man invänta tiden för att senast lämna en inkomstdeklaration elektroniskt.

Om någon deklaration inte kommit in senast den 1 augusti kan Skatteverket överväga att ta ut en förseningsavgift på 6 250 kr.

Efter den 1 oktober kan Skatteverket överväga att ta ut en andra förseningsavgift på 6 250 kronor och efter den 1 december kan Skatteverket överväga att ta ut en tredje förseningsavgift på 6 250 kronor. På det här sättet får den deklarationsskyldiga tre separata beslut om förseningsavgift.

Om Skatteverket i exemplet ovan väntar med att skicka ett övervägande till den 2 december (eller senare) så kan Skatteverket överväga att ta ut alla tre förseningsavgifterna samtidigt och därefter fatta ett beslut om samtliga avgifter.

Exempel: övervägande om skönsbeskattning och uttag av förseningsavgift

Ett aktiebolag med beskattningsår som går ut den 31 december ska lämna inkomstdeklaration senast den 1 juli året efter. Om deklarationen lämnas elektroniskt ska den lämnas senast den 1 augusti. Om någon inkomstdeklaration inte har kommit in kan Skatteverket skicka ut ett övervägande om skönsbeskattning t.ex. den 15 oktober och samtidigt överväga att ta ut två förseningsavgifter. Tidpunkten för när den första och den andra förseningsavgiften kan tas ut är nämligen passerad. Om aktiebolaget efter den 1 december ännu inte har lämnat någon inkomstdeklaration kan Skatteverket skicka ut ett övervägande om att ta ut ytterligare en förseningsavgift (den tredje avgiften). Då kommer det första beslutet avse två förseningsavgifter och det andra beslutet den tredje avgiften.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2007 ref. 30 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1] [2] [3] [4]

Ställningstaganden

  • Förseningsavgift vid bristfälliga uppgifter i inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter [1]

Referenser inom förseningsavgift