OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Informationsuppgifter ska lämnas till den som kontrolluppgiften avser.

Vilka uppgifter ska lämnas?

Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 15–22 b kap. SFL ska lämna samma information till den person som kontrolluppgiften gäller.

Eftersom samma uppgifter som lämnas i kontrolluppgiften även lämnas i informationsuppgiften innebär detta att alla belopp ska vara i svenska kronor om inte något annat anges av Skatteverket. Öresbelopp ska inte anges utan beloppet avrundas alltid nedåt till närmaste hel krona (22 kap. 1-2 §§ SFF).

I de fall ersättning betalas ut i utländsk valuta ska uppgiftslämnaren räkna om beloppet till svenska kronor innan uppgiften lämnas. Omräkningen ska göras efter kursen på utbetalningsdagen.

FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2

Den som är kontrolluppgiftsskyldig för uppgifter som lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2 ska även informera den som uppgiften avser.

Kontrolluppgifterna för en enhet (företag m.fl.) som har personer med bestämmande inflytande som har hemvist i annat land ska innehålla uppgifter om det finansiella kontot och om fysiska personerna som har ett bestämmande inflytande (22 a kap. 3 § SFL och 22 b kap. 3 § SFL).

Skatteverkets uppfattning är att det innebär en kontrolluppgift för enheten och en kontrolluppgift för varje fysisk person som har ett bestämmande inflytande i enheten.

Av detta följer att även det är två informationsuppgifter som ska lämnas. Det innebär den enhet som har personer med bestämmande inflytande dels ska få information om vilka uppgifter som lämnats om det finansiella kontot och dels information om vilka personer som har ett bestämmande inflytande. Personerna däremot ska endast få information om att det finansiella institutet har lämnat en uppgift om att de anses vara en person med betydande inflytande.

Skatteverkets underrättelseskyldighet

Skatteverket ska underrätta fysiska personer och dödsbon om de kontrolluppgifter och övriga uppgifter som har kommit in till Skatteverket som underlag för beslut om slutlig skatt (31 kap. 4 § SFL). Kontrolluppgifter på grund av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2 lämnas till ledning för beskattning utomlands och är därför inte sådana uppgifter som har kommit in till Skatteverket som underlag för beslut om slutlig skatt.

Av förarbetena framgår det att regeringen av denna anledning anser att Skatteverket inte har någon skyldighet att underrätta berörda personer om de kontrolluppgifter som har kommit in till Skatteverket (prop. 2015/16:29 s. 148 ff.). Om personen efterfrågar vilka uppgifter som lämnats för hen är Skatteverket dock skyldiga att informera om vilka uppgifter som lämnats.

När ska uppgifterna lämnas?

Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 15–22 kap. SFL ska senast den 31 januari året efter det kalenderår som kontrolluppgiften gäller lämna samma uppgifter till den kontrolluppgiften avser (34 kap. 3 § första stycket SFL).

Den som är skyldig att lämna kontrolluppgifter med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2 ska lämna informationsuppgifter till kunden senast vid samma tidpunkt som kontrolluppgiften ska ha kommit in till Skatteverket, d.v.s. den 15 maj året efter det kalenderår som uppgifterna avser (34 kap. 3 § andra stycket SFL).

Hur ska uppgifterna lämnas?

Informationen behöver inte lämnas i en kopia av den kontrolluppgift som lämnas till Skatteverket. Det kan i stället t.ex. ske genom att de ackumulerade beloppen för bruttolön, förmåner, kostnadsersättningar och skatteavdrag redovisas på inkomstårets sista lönespecifikation. Informationen kan också lämnas i ett årssammandrag från en bank, där de belopp som lämnats till Skatteverket är markerade.

Undantag från skyldigheten att lämna informationsuppgift

Till skillnad mot alla andra kontrolluppgifter som lämnas enligt 15–22 kap. SFL behöver uppgiftslämnaren inte skicka en informationsuppgift om betalningar till och från utlandet till den som uppgiften handlar om.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5]

Propositioner

  • Proposition 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton [1]