OBS: Detta är utgåva 2018.1. Sidan är avslutad 2023.

Om säljaren sätter ned priset på varan eller tjänsten får beskattningsunderlaget i vissa fall minskas.

Olika slags prisnedsättningar

Bonus, rabatter och andra nedsättningar av priset på varan eller tjänsten ska under vissa förutsättningar minska beskattningsunderlaget.

Prisnedsättningar görs ofta om vissa villkor är uppfyllda och vid olika tidpunkter. En säljare kan ge rabatt på priset om betalning görs före förfallodagen. Nedsättning av priset kan även göras i samband med tillhandahållandet av varan eller tjänsten. Det förekommer också att en säljare sätter ned priset efter att tillhandahållandet har ägt rum.

Kostnader för inlösen av rabattkuponger inom detaljhandeln får inte minska beskattningsunderlaget.

Prisnedsättning vid betalning före förfallodagen

Om säljaren sätter ned priset för att betalning gjorts före förfallodagen, exempelvis kassarabatter, ska beskattningsunderlaget minskas (7 kap. 6 § första stycket 1 ML och artiklarna 79 första stycket a och 87 a i mervärdesskattedirektivet).

Prisnedsättning vid tillhandahållandet

Bonus, rabatter eller andra nedsättningar av priset som ges vid tillhandahållandet av varan eller tjänsten ska minska beskattningsunderlaget (7 kap. 6 § första stycket 2 ML och artiklarna 79 första stycket och 87 b i mervärdesskattedirektivet).

Rättsfall: rabattkuponger – detaljist

EU-domstolen har uttalat att artikel 79 första stycket b i mervärdesskattedirektivet omfattar en rabatt som utgörs av skillnaden mellan normalt försäljningspris och den ersättning som säljaren faktiskt erhåller för de aktuella varorna i det fall kunden använder en kupong som delbetalning. Det har ingen betydelse att säljaren har gett den aktuella kupongen till kunden vid en tidigare försäljning som skett till normalt försäljningspris (C- 126/88, Boots, p. 22). Se även C-398/99, Yorkshire, nedan.

EU-domstolen har uttalat att värdet på en rabattkupong som tas emot av detaljhandlare vid försäljning av en vara ska ingå i beskattningsunderlaget för den sålda varan. Detta gäller när detaljhandlaren accepterar att betalning sker med både kontanter och rabattkupong och under förutsättning att den som ställt ut kupongen ersätter detaljhandlaren med kupongens värde (C-398/99, Yorkshire).

Rättsfall: rabattkuponger m.m. – tillverkare

EU-domstolen har uttalat sig om hur beskattningsunderlaget ska fastställas vid utgivande av rabattkuponger. Beskattningsunderlaget för en skattskyldig tillverkare består av ett belopp som motsvarar det pris som varorna har sålts för till grossister eller till detaljhandlare minskat med värdet på de inlösta rabattkupongerna. Det är inte nödvändigt att justera beskattningsunderlaget för transaktionerna i mellanliggande led (C-317/94, Elida Gibbs).

EU-domstolen har uttalat att om värdet på rabattkupongerna inte kan beskattas i den medlemsstat varorna har skickats ifrån på grund av att omsättningen är undantagen från skatteplikt, innehåller priset på varorna inte någon mervärdesskatt. I en sådan situation kan en minskning eller en delåterbetalning av detta belopp inte innehålla någon mervärdesskatt som kan leda till en minskning av tillverkarens mervärdesskatt (C-427/98, kommissionen mot Tyskland, punkt 64).

Kammarrätten har uttalat att en tillverkare av läkemedel inte fick minska beskattningsunderlaget eftersom försäljningen till dem som fick rabatt i ett senare led i transaktionskedjan var undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 2 ML. Tillverkaren hade sålt läkemedel till ett grossistbolag som i sin tur hade sålt dem vidare till ett annat bolag (X). Tillverkaren hade ingått avtal med bl.a. olika sjukhus som innebar att tillverkaren skulle ge sjukhusen rabatt på inköp som de gjort från X. Mellanliggande led berördes inte av rabatten (KRS 2015-01-12, mål nr 7328-7334-13). Domen överklagades och Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att inte medge prövningstillstånd.

Rättsfall: resebyrå fick inte minska beskattningsunderlaget p.g.a. rabatt till resenär

EU-domstolen har prövat en fråga som gällde en resebyrå som agerade som mellanhand för försäljning av resor för en researrangörs räkning. Resebyrån lämnade på eget initiativ en rabatt till resenären så att resenären betalade ett lägre pris än det belopp som resebyrån betalade till researrangören. Det innebar att resebyrån använde en del av sin provision från researrangören till att bekosta rabatten. Domstolen ansåg att resebyrån inte fick minska beskattningsunderlaget för provisionen med den rabatt som lämnades till resenären (C-300/12, Ibero Tours GmbH).

Prisnedsättning efter tillhandahållandet

Bonus, rabatter eller andra nedsättningar av priset som säljaren lämnar efter att tillhandahållandet av varan eller tjänsten har ägt rum ska minska beskattningsunderlaget (7 kap. 6 § första stycket 3 ML och 90.1 i mervärdesskattedirektivet).

Om parterna har avtalat om det ska prisnedsättningen inte minska beskattningsunderlaget när nedsättningen görs efter tillhandahållandet (7 kap. 6 § andra stycket ML).

EU-domstolen har uttalat att medlemsstaterna får föreskriva nödvändiga instrument och förfaranderegler när beskattningsunderlaget minskas på grund av att priset sätts ned efter att tillhandahållandet har ägt rum. Detta för att möjliggöra för den beskattningsbara personen att återfå den skatt som felaktigt har fakturerats (C-588/10, Kraft Foods Polska).

Rättsfall: avbeställning, hävning och icke godkännande

EU-domstolen har ansett att begreppen avbeställning, hävning och icke godkännande i artikel 90.1 omfattar en situation där en leasegivare, i ett avtal om finansiell leasing med köpplikt, inte längre kan begära betalning av leasingavgifterna från leasetagaren. Detta eftersom leasegivaren har sagt upp avtalet då leasetagaren inte har uppfyllt sina förpliktelser enligt avtalet. I målet i den nationella domstolen hade den uthyrda egendomen återtagits av leasegivaren som inte längre kunde kräva betalning av hyran från leasetagaren. Leasetagaren hade inte förvärvat äganderätten till egendomen. I de fall en medlemsstat enligt sin nationella lagstiftning inte tillåter nedsättning av beskattningsunderlaget i en sådan situation anser domstolen att artikel 90.1 är så pass klar, precis och ovillkorlig att den enskilde kan åberopa denna artikel med direkt effekt (C-404/16, Lombard Ingatlan Lizing).

Bonusförskott

Skatteverket anser att förskott på bonus som en leverantör lämnar för framtida leveranser till en kund ska, i takt med att kunden intjänar bonusen, reducera leverantörens beskattningsunderlag för varorna.

Förhandsbesked: bonus

Skatterättsnämnden har ansett att en bonus som lämnats vid inköp medför rätt till en minskning av beskattningsunderlaget för det företag som slutligt stod kostnaden för bonusen. Kunden fick på grund av gjorda inköp en bonus som kunde användas i alla butiker som ingick i kedjan. Genom att ett särskilt utarbetat datasystem hade utformats kunde kostnaden för bonusen belasta resultatet i den butik där det bonusgrundande inköpet hade gjorts (SRN 2001-04-27).

Marknadsföringsaktiviteter

Skatteverket anser att ersättningar från en leverantör till en återförsäljare i samband med marknadsföringsaktiviteter normalt är av två slag. Antingen är ersättningen en betalning för en särskild tjänst som återförsäljaren tillhandahåller leverantören eller så är det fråga om en rabatt eller bonus som är sammankopplad med ett särskilt tillhandahållande mellan parterna.

Om det inte finns någon bestämd avtalad prestation i form av en tjänst som svarar mot den ersättning som leverantören utbetalar i marknadsföringssyfte till återförsäljaren kan det vara fråga om en nedsättning av priset på ett tillhandahållande som leverantören gjort tidigare. Reduceringen kan ske i form av rabatt, bonus eller annan prisnedsättning som ofta baseras på uppnådda kvantiteter.

Prisnedsättning eller skadestånd

Skatteverket anser att ersättning i form av skadestånd normalt inte är någon ersättning för tillhandahållande av en vara eller en tjänst. Om en leverans eller ett tillhandahållande har skett och köparen inte är nöjd med säljarens prestation kan parterna avtala om att ersättningen ska sättas ned i förhållande till vad som ursprungligen avtalats. Skatteverket anser att en sådan överenskommelse innebär en ändring av villkoren i det ingångna avtalet, d.v.s. en justering i priset som ska minska beskattningsunderlaget, såvida inte parterna har avtalat om annat. Utmärkande för en sådan prisnedsättning är att ersättningen vanligen inte utgår från köparens faktiska merkostnader.

Exempel: prisnedsättning

AB har beställt ett bord i ekfaner för 100 000 kr exklusive mervärdesskatt. Efter leveransen visar det sig att faneret har spruckit. Säljaren beräknar kostnaden för en reparation till 3 000 kr exklusive mervärdesskatt. Säljaren föreslår att han ersätter köparen med den beräknade kostnaden mot att köparen själv ser till att bordet blir reparerat. Köparen accepterar säljarens förslag.

Överenskommelsen utgör en ändring av villkoren i det ingångna avtalet. AB kan efter prissänkningen inte åberopa att det är fel i leveransen med anledning av sprickorna i faneret. Justeringen av priset ska minska beskattningsunderlaget för bordet eftersom parterna inte avtalat om annat.

Liknande prisnedsättningar kan även förekomma i samband med byggentreprenader.

Nytt: 2018-03-02

Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut enligt lag ska föra över till kunden

Ett värdepappersinstitut kan ta emot tredjemansersättningar som de enligt lag inte har rätt att behålla utan som ska föras över till kunden. När ett värdepappersinstitut överför en sådan tredjemansersättning till sin kund ska det inte påverka beskattningsunderlaget för den tjänst som värdepappersinstitutet tillhandahåller kunden i form av rådgivning eller portföljförvaltning. Dessa tredjemansersättningar ska alltså inte ses som en nedsättning av priset som ges i efterhand.

Överföringen till kunden görs på grund av gällande lag och inte på grund av något avtal mellan värdepappersinstitutet och kunden. Värdepappersinstitutet kan aldrig förfoga över tredjemansersättningen, och ersättningen för rådgivningen eller förvaltningen är fortfarande densamma som den hade varit även om värdepappersinstitutet inte hade tagit emot någon tredjemansersättning och överfört till kunden (Skatteverkets ställningstagande Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla).

Rättsfall: oljebolagens kontokortsrabatter

Kammarrätten har uttalat sig i frågan om lämnad rabatt eller bonus får minska ett oljebolags skattepliktiga omsättning under vissa förutsättningar. Om inköpen sker direkt från en av oljebolaget ägd och driven bensinstation får den lämnade rabatten minska oljebolagets skattepliktiga omsättning. I det fall slutkunden gör inköpen vid en bensinstation som drivs av oljebolagets återförsäljare och betalar med kontokort övertar oljebolaget kundfordringarna från återförsäljaren. Oljebolaget kompenserar återförsäljaren och får i sin tur betalt från slutkunden. Även i dessa fall har oljebolaget rätt att reducera den utgående skatten som avser lämnad bonus/rabatt (KRNS 2005-12-22, mål nr 4072-03, 4074-03).

Beroende på rabattsystemets utformning kan EU-domstolens bedömning i C-317/94, Elida Gibbs bli tillämplig (se Rabatt i samband med tillhandahållandet, ovan).

Rättsfall: avbrottsersättning till elanvändare

Den som har koncession för elnät (nätföretaget) är enligt lag skyldig att utge avbrottsersättning till elanvändare som är direkt ansluten till nätföretaget om överföringen av el avbryts. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att betalning av en avbrottsersättning till en elanvändare enligt reglerna om ersättning i ellagen (1997:857) inte medför att beskattningsunderlaget ska minskas med motsvarande belopp (RÅ 2007 ref. 24).

Kreditnota

Om beskattningsunderlaget för en vara eller tjänst minskas på grund av prisnedsättning ska, under vissa förutsättningar, en kreditnota utfärdas.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-126/88 [1]
 • EU-dom C-300/12 [1]
 • EU-dom C-317/94 [1] [2]
 • EU-dom C-398/99 [1] [2]
 • EU-dom C-404/16 [1]
 • EU-dom C-427/98 [1]
 • EU-dom C-588/10 [1]
 • RÅ 2007 ref. 24 [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Bonusförskott/förskottsrabatt [1]
 • Ersättningar vid marknadsföringsaktiviteter [1]
 • Skadestånd; mervärdesskatt [1]
 • Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla, mervärdesskatt [1]