OBS: Detta är utgåva 2018.10. Visa senaste utgåvan.

Vägtrafikskatt tas ut i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt. Transportstyrelsen fattar beslut om vägtrafikskatt. Om beslut som Transportstyrelsen fattar blir felaktigt ska detta rättas.

Nytt: 2018-07-01

Den 1 juli trädde den nya förvaltningslagen i kraft. Länkarna till förvaltningslagen på sidan har ändrats och går nu till den nya lagen. I de fall paragrafnumret har ändrats i den nya lagen har även detta justerats. Begreppet ”omprövning” har i förekommande fall bytts ut mot begreppet ”ändring”. Texten har inte ändrats i övrigt. Se sidans tidigare lydelse.

Vem fattar beslut?

Vägtrafikskatt tas ut i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt (1 kap 1 § VSL).

Skatteverket är beskattningsmyndighet men beslut om vägtrafikskatt och dröjsmålsavgift fattas av Transportstyrelsen för Skatteverkets räkning. Övriga beslut enligt VSL fattas av Skatteverket med undantag för beslut med stöd av ansvarsbestämmelserna i 6 kap. 4–6 §§ VSL som fattas av domstol (1 kap. 2 § första stycket VSL).

Transportstyrelsen beslutar om vägtrafikskatt genom en automatiserad behandling med stöd av uppgifterna i vägtrafikregistret (4 kap. 1 § första stycket VSL).

Vägtrafikskattelagen anger inte någon tidsfrist för Transportstyrelsens beslut.

Om något beslut i en fråga enligt VSL inte har fattats så får Skatteverket besluta i frågan på det sätt som gäller för omprövning. I sådana fall tillämpar man de tidsfrister som gäller för omprövning (4 kap. 2 § tredje stycket VSL).

I vissa fall ska skatten beräknas efter skälig grund

Om vägtrafikskatten inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt med ledning av uppgifterna i vägtrafikregistret, eller med stöd av en verkställd utredning, ska skatten beräknas efter skälig grund (4 kap. 10 § VSL). Bestämmelsen gäller samtliga skattebeslut som kan fattas med stöd av 4 kap. VSL (prop. 2005/06:65 s. 127).

Ett exempel på när skatten beräknas efter skälig grund är automatiserade skattebeslut där uppgifter om en bils koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret.

Rättelse av Transportstyrelsens automatiserade beslut

Om vägtrafikskatt som har beslutats av Transportstyrelsen genom automatiserad behandling har blivit uppenbart oriktig på grund av misstag vid den automatiserade behandlingen ska Transportstyrelsen rätta beslutet (4 kap. 1 § andra stycket VSL).

En förutsättning för att Transportstyrelsen ska rätta beslutet är alltså att felaktigheten beror på misstag vid den automatiserade behandlingen. Fel som kan behöva rättas är exempelvis programmerings- eller systemfel som ger upphov till ett större antal felaktiga debiteringar (prop. 2005/06:65 s. 122).

En rättelse av ett automatiserat beslut kan initieras av såväl Transportstyrelsen som av den enskilde.

Observera att bestämmelsen om rättelse av skrivfel och liknande i 36 § FL inte ska tillämpas i fråga om de beslut som Transportstyrelsen fattat genom automatiserad behandling enligt 4 kap. 1 § första stycket VSL (4 kap. 1 § tredje stycket VSL).

Ett beslut enligt VSL kan också omprövas eller överklagas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m. [1] [2]