OBS: Detta är utgåva 2018.10. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan besluta om dispens från vissa av bokföringslagens regler. När beslutet fattas gäller förvaltningslagen.

Vilka regler gäller när beslut fattas med stöd av bokföringslagen?

Ett företag har möjlighet att ansöka om dispens från vissa regler i bokföringslagen hos Skatteverket. Bokföringslagen innehåller inte några särskilda förfaranderegler. Det innebär att reglerna i förvaltningslagen blir tillämpliga när Skatteverket handlägger och beslutar i dessa ärenden (3 § FL).

Vilka dispensbeslut kan fattas enligt bokföringslagen?

Skatteverket kan besluta om följande typer av dispens enligt bokföringslagen:

  • Att företaget ska få upprätta räkenskapsinformation på annat språk än svenska, danska, norska eller engelska (1 kap. 4 § BFL). Läs om vilka krav som gäller för att dispens ska medges.
  • Att fysiska personer, handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för hela eller för en del av bolagets inkomst samt juridiska personer som förvaltar en samfällighet som är delägarbeskattad ska ha annat räkenskapår än kalenderår som räkenskapsår (3 kap. 2 § BFL). Läs om vilka krav som ställs för att brutet räkenskapsår ska få tillämpas på sidan Räkenskapsår.
  • Att företag inom samma koncern får ha olika räkenskapsår (3 kap. 5 § BFL). Läs om vilka krav som gäller för att olika räkenskapsår ska få tillämpas inom koncerner på sidan Räkenskapsår.
  • Omläggning av räkenskapsår i andra fall (3 kap. 6 § BFL). Läs om vilka fall av omläggning som avses och vilka krav som ställs på sidan Räkenskapsår.
  • Byte av redovisningsvaluta i vissa fall (4 kap. 6 § BFL). Läs om vilka krav som gäller vid byte av redovisningsvaluta.
  • Att maskinläsbara medier får förvaras utomlands utöver de möjligheter som ges i bokföringslagen (7 kap. 4 § BFL). Läs om förutsättningarna för att få förvara maskinläsbara medier utomlands.
  • Att räkenskapsinformation får förstöras innan den sjuåriga arkiveringstiden har gått ut (7 kap. 7 § BFL). Läs om förutsättningarna för att få förstöra räkenskapsinformation i förtid.

Det är Skatteenhet 3, Box 2825, 403 20 Göteborg som handlägger dispenser enligt bokföringslagen hos Skatteverket.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar