OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Innehållet i en förvaltningsberättelse och hur den ska utformas regleras i årsredovisningslagen, men är också beroende på vilken normgivning företaget följer. Du får här en redogörelse för de viktigaste principerna i respektive regelverk. Läs respektive regelverk för en fullständigare bild.

Förvaltningsberättelsens innehåll

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för att förstå årsredovisningen ska översikten även innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen (6 kap. 1 § första stycket ÅRL).

Upplysningar ska, enligt 6 kap. 1 § andra stycket ÅRL, även lämnas om

 1. sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat
 2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret
 3. företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför
 4. företagets verksamhet inom forskning och utveckling
 5. företagets filialer i utlandet
 6. antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats för aktierna
 7. antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats
 8. antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har erhållits
 9. skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret.

Mindre företag behöver inte lämna uppgifter om punkterna 3−5.

Därutöver ska förvaltningsberättelsen för större företag innehålla sådana icke-finansiella upplysningar som behövs för att förstå företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska alltid lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön (6 kap. 1 § fjärde stycket ÅRL). Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat, ska större företag även lämna upplysningar om användningen av finansiella instrument (6 kap. 1 § tredje stycket ÅRL).

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska även lämna förslag till dispositioner av bolagets eller föreningens vinst och förlust. Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning specificera förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning (6 kap. 2 § ÅRL). Ekonomiska föreningar ska även lämna uppgifter om väsentliga förändringar i medlemsantal, insatsbelopp som ska återbetalas, rätt till utdelning på förlagsinsatser samt uppsagda förlagsinsatser (6 kap. 3 § ÅRL).

Stiftelser ska i förvaltningsberättelsen även lämna uppgift om hur stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret (6 kap. 4 § ÅRL).

I ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför europeiska samarbetsområdet finns ytterligare krav på upplysningar som ska lämnas i förvaltningsberättelsen (6 kap. 1a och 2 a §§ ÅRL).

K1: förenklat årsbokslut

Ett företag som tillämpar reglerna om förenklat årsbokslut ska inte upprätta någon förvaltningsberättelse (6 kap. 6 § BFL).

Årsbokslut

Ett företag som tillämpar BFNAR 2017:3 Årsbokslut ska inte upprätta någon förvaltningsberättelse (6 kap. 4 § BFL).

BFL saknar bestämmelser om att en förvaltningsberättelse ska ingå i årsbokslutet. En förvaltningsberättelse får därför inte ingå i ett årsbokslut. Årsbokslutet ska innehålla information om företagets ekonomiska ställning och resultat. Annan information än ekonomisk ska inte lämnas i årsbokslutet. Sådan information kan t.ex. lämnas i en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen är inte en del av årsbokslutet (kommentaren till BFNAR 2017:3 punkt 3.2)

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett mindre företag ska enligt BFNAR 2016:10 upprätta förvaltningsberättelsen enligt den uppställningsform och med de rubriker och underrubriker som anges i kapitel 4 (BFNAR 2016:10 punkt 3.4). Det finns särskilda reglerna för utformningen av förvaltningsberättelsen beroende på vilken företagsform som företaget tillhör (BFNAR 2016:10 punkt 4.2).

Vad som företag ska redogöra för i förvaltningsberättelsen finns närmare preciserat i kapital 5 i det allmänna rådet. Där framgår bl.a. att företaget ska ange den faktiska bedrivna verksamheten, beslutade viktiga förändringar i verksamheten och viktiga externa faktorer som påverkar företagets ställning och resultat. Det finns särskilda regler som ska tillämpas beroende på vilken företagsform företaget tillhör

K3: årsredovisning och koncernredovisning

I kapitel 3 BFNAR 2012:1 finns regler om vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. En förvaltningsberättelse ska bl.a. innehålla verksamhetens art och inriktning, viktiga förändringar i verksamheten och speciella omständigheter som i särskild grad berör företaget.

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 1 Utformning av finansiella rapporter med de tillägg och undantag som ges i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

För kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag finns bestämmelser om förvaltningsberättelsen i ÅRKL respektive ÅRFL.

Kreditinstitut och värdepappersbolag

Företag som upprättar årsredovisning enligt ÅRKL ska tillämpa 6 kap. 1 § första–fjärde styckena, 1 a §, 2 §, 2 a § samt 3 § första stycket ÅRL (6 kap. 1 § ÅRKL). Därutöver ska förvaltningsberättelsen innehålla en kapitaltäckningsanalys (6 kap. 3 § ÅRKL).

I FI:s föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag regleras närmare de krav som ställs på förvaltningsberättelsen och kapitaltäckningsanalysen (FFFS 2008:25 kap. 6).

Försäkringsföretag

Företag som upprättar årsredovisning enligt ÅRFL ska tillämpa 6 kap. 1 § första–fjärde styckena, 1 a §, 2 § samt 2 a § ÅRL (6 kap. 1 § ÅRFL). Därutöver ska företaget lämna upplysningar i förvaltningsberättelsen om skadeförsäkringsrörelsens respektive livförsäkringsrörelsens tekniska resultat för vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren och företagets konsolidering med avseende på kapitalstyrkan vid utgången av vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren (6 kap. 2 § ÅRFL).

I FI:s föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag regleras närmare de krav som ställs på förvaltningsberättelsen och resultatanalysen (FFFS 2015:12 kap. 6).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Bokföringslag (1999:1078) [1] [2]
 • Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1] [2]
 • Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag [1] [2]
 • Årsredovisningslag (1995:1554) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Övrigt

 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1]
 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3]
 • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1]
 • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1]
 • FFFS 2015:12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag; [1]
 • IAS 1 Utformning av finansiella rapporter [1]
 • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]