OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Hur en resultaträkning ska ställas upp regleras i årsredovisningslagarna. Utformningen av resultaträkningen är dessutom beroende av vilken normgivning företaget följer. Du får här en redogörelse av de viktigaste principerna i respektive regelverk. Läs respektive regelverk för en fullständigare bild.

Resultaträkningens uppställningsformer i årsredovisningslagen och bokföringslagen

Resultaträkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret (3 kap. 2 § ÅRL).

Resultaträkningen ska upprättas antingen kostnadsslagsindelad (bilaga 2 till ÅRL) eller funktionsindelad (bilaga 3 till ÅRL). Den kostnadsslagsindelade resultaträkningen visar företagets prestationer under året och vad det kostat att utföra dessa prestationer medan den funktionsindelade resultaträkningen delar in kostnaderna i olika aktiviteter som tillverkning, försäljning och administration. Ett företag får bara byta uppställningsform för resultaträkningen om det finns särskilda skäl och är förenligt med reglerna i 2 kap. 2 och 3 §§ ÅRL (3 kap. 3 § ÅRL).

Posterna i resultaträkningen ska tas upp var för sig i den ordningsföljd som anges för uppställningsformen. Företaget har vissa möjligheter att ta upp andra poster än de som finns i uppställningsformen, dela upp eller slå samman poster (3 kap. 4 § ÅRL).

Mindre företag får redovisa en kostnadsslagindelad- eller funktionsindelad resultaträkning i förkortad form och slå samman vissa poster (3 kap 11 § ÅRL).

För de företag som upprättar årsbokslut ska bestämmelserna om resultaträkning i 3 kap. 1–4 och 11 §§ ÅRL följas (6 kap. 4 § BFL).

Ett förenklat årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Det finns inga bestämmelser i BFL eller ÅRL som anger hur resultaträkningen ska ställas upp, utan detta följer av god redovisningssed (6 kap. 6 § BFL), d.v.s. av K1-regelverken.

K1: förenklat årsbokslut

Ett förenklat årsbokslut ska bestå bl.a. av en resultaträkning. Den ska upprättas enligt god redovisningssed och i vanlig läsbar form eller i elektronisk form (6 kap. 6 § BFL).

Enskilda näringsidkare

En enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut ska upprätta resultaträkningen enligt uppställningsformen i bilaga 2 till det allmänna rådet (BFNAR 2006:1 punkt 5.1).

Ideella föreningar och registrerade trossamfund

För en ideell förening och ett registrerat trossamfund som upprättar ett förenklat årsbokslut ska resultaträkningen upprättas enligt uppställningsformen i bilaga 2 till det allmänna rådet (BFNAR 2010:1 punkt 5.1).

Årsbokslut

Ett företag ska upprätta resultaträkningen med de rubriker, underrubriker, poster och summeringsrader som anges i BFNAR 2017:3 punkt 4.3 eller 4.4 samt i de särskilda reglerna i kapitel 4 för den företagsform som företaget tillhör (BFNAR 2017:3 punkt 3.4). Reglerna medför att ett företag som tillämpar det allmänna rådet inte får upprätta en funktionsindelad resultaträkning trots att detta är tillåtet enligt 3 kap. 3 § ÅRL.

Ett företag som tillämpar det allmänna rådet får inte lägga till andra rubriker, underrubriker, summeringsrader eller poster än de som finns i uppställningsformerna eller slå samman poster, trots att 3 kap. 4 § andra–fjärde styckena ÅRL ger möjlighet till det. Benämningarna av posterna i uppställningsformerna får anpassas om det bättre beskriver postens innehåll. En rubrik, underrubrik, summeringsrad eller post får utelämnas om det inte finns något att redovisa (BFNAR 2017:3 punkt 3.5).

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett företag ska upprätta resultaträkningen med de rubriker, underrubriker, poster och summeringsrader som anges i BFNAR 2016:10 punkt 4.4 eller 4.5 samt i de särskilda reglerna i kapitel 4 för den företagsform som företaget tillhör (BFNAR 2016:10 punkt 3.4 andra stycket). Reglerna medför att ett företag som tillämpar K2 inte får upprätta en funktionsindelad resultaträkning trots att detta är tillåtet enligt 3 kap. 3 § ÅRL.

Ett företag som tillämpar K2 får inte lägga till andra rubriker, underrubriker, summeringsrader eller poster än de som finns i uppställningsformerna eller slå samman poster, trots att 3 kap. 4 § andra–fjärde styckena ÅRL ger möjlighet till det. Benämningarna av posterna i uppställningsformerna får anpassas om det bättre beskriver postens innehåll. En rubrik, underrubrik, summeringsrad eller post får utelämnas om det inte finns något att redovisa (BFNAR 2016:10 punkt 3.5).

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Ett företag som tillämpar BFNAR 2012:1 ska upprätta resultaträkningen utifrån de uppställningsformer som finns i bilaga 2 och 3 till ÅRL. Även bestämmelserna i 3 kap. 4 § ÅRL ska tillämpas. Ett företag får lägga till underrubriker och delresultat i resultaträkningen (BFNAR 2012:1 punkt 5.2). Om det behövs med hänsyn till verksamhetens särskilda inriktning och för att informationen ska vara användbar, ska företaget lägga till poster, göra en ytterligare uppdelning i delposter, eller slå samman poster (BFNAR 2012:1 punkt 5.3).

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IAS 1 Utformning av finansiella rapporter med de undantag och tillägg som anges i RFR 2 redovisning för juridiska personer. I IAS 1 anges att de finansiella rapporterna bland annat ska innehålla en resultaträkning. IAS 1 innehåller vägledning som behandlar resultaträkningens struktur och innehåll samt anger minimikrav beträffande innehållet i dessa. Denna vägledning ska tillämpas så långt det är möjligt inom ramen för ÅRL. Vid tillämpning av denna vägledning i IAS 1 måste kraven på uppställning av resultaträkningen i ÅRL beaktas (RFR 2 IAS 1 punkt 2 tredje stycket).

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

För de kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag som ska tillämpa ÅRKL respektive ÅRFL finns särskilda bestämmelser om uppställningsformen för resultaträkningen. Föreskrifterna innebär att en s.k. lagbegränsad IFRS ska tillämpas.

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska upprätta resultaträkningen enligt den uppställningsform som finns i bilaga 2 till ÅRKL (3 kap. 1 § ÅRKL). Reglerna i 3 kap. 2 §, 4 § första, tredje och fjärde styckena samt 5 § första stycket ÅRL ska också tillämpas (3 kap. 2 § ÅRKL).

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Ett försäkringsföretag ska upprätta resultaträkningen enligt den uppställningsform som finns i bilaga 2 till ÅRFL (3 kap. 1 § ÅRFL). Reglerna i 3 kap. 1 §, 4 § första, tredje och fjärde styckena, 5 § första stycket ÅRL ska också tillämpas (3 kap. 2 § ÅRFL).

Försäkringsföretag får tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRFL och Finansinspektionens föreskrifter Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1]
  • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3]
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1] [2] [3]
  • IAS 1 Utformning av finansiella rapporter [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1] [2]