OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

En anställd kan medges avdrag för den ökning av levnadskostnaderna som hen har haft under en tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten.

Vad är ökade levnadskostnader vid en tjänsteresa?

Om en anställd under en tjänsteresa har övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten medges avdrag inte bara för själva resekostnaden utan även för den ökning av levnadskostnaderna som hen har haft. Det kan vara utgifter för logi, merkostnad för måltider samt diverse småutgifter (t.ex. tidningar och telefonsamtal) (12 kap. 6 § första stycket IL).

När den anställda beräknar de ökade levnadskostnaderna ska i princip utgifterna under en tjänsteresa jämföras med motsvarande utgifter om tjänsteresan inte hade gjorts. Skillnaden mellan dessa utgifter är ökningen av levnadskostnaderna.

Samma beräkning görs för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Skatteverket har utfärdat allmänna råd och information om avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa m.m. (SKV A 2017:18 respektive SKV M 2017:15).

Vanlig verksamhetsort

I varje enskilt fall måste man fastställa var den anställda har den vanliga verksamhetsorten.

Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område vars yttre gräns ligger 50 km från både den anställdas tjänsteställe och den anställdas bostad (12 kap. 7 § IL). Avståndet bör beräknas för närmaste färdväg. Avståndsgränsen på 50 km gäller även för den som har sitt arbete förlagt till sjöss.

En anställd har normalt två vanliga verksamhetsorter. Den ena har utgångspunkten i tjänstestället och den andra i bostaden. För de flesta sammanfaller dessa områden delvis.

Den som har bostaden som tjänsteställe har bara en vanlig verksamhetsort.

Avståndskravet gäller även för den som har svårt att ta sig hem efter tjänstgöringen

Det finns inte något utrymme i lagtexten för att inte följa avståndskravet på 50 km i särskilda situationer. Därför kan en annan bedömning inte göras även om t.ex. en person har svårt att ta sig hem efter avslutad tjänstgöring och måste övernatta 30 km från hemmet. Det kan t.ex. gälla för en person som arbetar ombord på en båt som går i linjetrafik i skärgården och där båten under natten ligger förtöjd på en plats, som saknar landförbindelse och annan båttrafik.

Vad är ett traktamente?

Ett traktamente är en kostnadsersättning som arbetsgivaren kan betala ut till en anställd som ersättning för den anställdas ökade levnadskostnader under en tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter. Den anställda kompenseras för den ökning av levnadskostnader som hen får under en tjänsteresa.

Traktamente kan under vissa förutsättningar betalas ut skattefritt. Det krävs då att den anställda gör en tjänsteresa med övernattning till en plats som ligger utanför den vanliga verksamhetsorten. För skattefrihet krävs dessutom att det utbetalda beloppet inte överstiger schablonbeloppen för traktamente som gäller vid inrikes respektive utrikes resa (olika för olika länder). Om traktamentet är högre än fastställt schablonbelopp är den överskjutande delen skattepliktig lön.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Meddelanden

  • Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader fr.o.m. beskattningsåret 2018 [1]