OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2022.

En adoption kan inte hävas enligt svensk rätt

Ett beslut om adoption kan inte hävas enligt svensk rätt. Ett adoptionsförhållande kan i stället ersättas av ett annat genom ett nytt beslut om adoption, så kallad omadoption. Den tidigare adoptionens verkan upphör då att gälla i och med det nya beslutet. Detta gäller emellertid inte om den nya adoptivföräldern är gift, sambo, eller registrerad partner med den tidigare adoptivföräldern. I dessa fall gäller fortfarande den tidigare adoptionen och båda blir adoptivföräldrar till barnet.

Före den 1 januari 2005 kunde ett adoptivförhållande upphöra genom att adoptivbarnet gifte sig med sin adoptivmor eller sin adoptivfar. Ett sådant äktenskap är numera inte tillåtet i Sverige.

Nordiska beslut om hävande av en adoption

I de övriga nordiska länderna kan en domstol eller en myndighet fatta besluta om att häva en adoption. Ett sådant beslut gäller automatiskt i Sverige när det har fått laga kraft under förutsättning att både adoptivbarnet och adoptivföräldern eller adoptivföräldrarna är nordiska medborgare (22 § NÄF).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap [1]