OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2023.

Skattesatsen för personbefordran är 6 procent.

Vad är personbefordran?

Skattesatsen är 6 procent för tjänster som innebär att förflytta människor från en plats till en annan, exempelvis taxi, tåg och bussresor utom vid sådan befordran där resemomentet är av underordnad betydelse (7 kap. 1 § tredje stycket 11 ML).

Transport av det bagage passagerarna har med sig ingår som en underordnad del i personbefordran liksom även avgifter för sittplats eller hyttplats och de motorfordon som passagerarna har med sig och omfattas därför också av skattesatsen 6 procent.

”Med personbefordran avses inte bara resor i kollektivtrafik och taxiresor utan även turist- och charterresor, sightseeingturer och liknande, oavsett vilka transportmedel som används. Däremot bör rena nöjesattraktioner som t.ex. karusellturer, turer i berg- och dalbanor, ponnyridning, rundturer på nöjesanläggningar, bilbanor och liknande inte anses som personbefordran i detta sammanhang, även om dessa tillhandahållanden i viss utsträckning kan innefatta ett transportmoment. Inte heller bör andra tillhandahållanden där transporten är av underordnad betydelse, t.ex. hissar i utsiktstorn och liknande, räknas som personbefordran eftersom den ersättning som erläggs i sådana fall närmast har karaktär av sedvanlig entréavgift och inte ersättning för en resa i vanlig bemärkelse” (prop. 1991/92:50 s. 14).

Ambulanser

Ambulanstransporter och andra sjuktransporter är undantagna från skatteplikt (3 kap. 5 § ML).

Avlidna

Transport av avlidna i bil anses som personbefordran och beskattning ska ske med 6 procent. Däremot gäller inte den lägre skattesatsen för sådan förflyttning av kistan som är en del av begravningsceremonin såsom när kistan bärs av ett bärarlag eller när transporten sker med vagn och bärare. I dessa fall gäller skattesatsen 25 procent.

Bergbana

Transporter med bergbana är personbefordran och skattesatsen 6 procent ska gälla (SRN 2001-04-26).

Båttransport till fiskeplats

Fartygstransport av passagerare till olika fiskeplatser ute till havs är personbefordran. Resemomentet är inte av underordnad betydelse, varför beskattning ska ske enligt den lägre skattesatsen (SRN 2004-10-05).

Fisketur med båt

Skatteverket anser att den transporttjänst som en turfiskebåt utför är personbefordran som ska beskattas med skattesatsen 6 procent. Ersättning som betalas vid försäljning och uthyrning av fiskeutrustning ska beskattas med 25 procent. Vid försäljning av livsmedel, godis, kaffe, kakor och läsk ombord på båten gäller skattesatsen 12 procent. Vissa sammansatta tjänster vid turfiske kan beskattas med 6 procent.

Guidning

Sightseeing och liknande rundturer med buss, båt eller annat färdmedel beskattas i sin helhet med den skattesats som gäller för personbefordran, 6 procent, även om guidning ingår i priset.

Hemkörning i egen bil

Hemkörning av en kund i kundens egen bil är huvudsakligen en transport av bilen och inte en persontransport. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 25 procent (RÅ 2009 not. 160).

Hundspannsåkning, skoter- och forsfärder

Skoterfärder är inte persontransport när skotrarna körs av deltagarna själva. Beträffande hundspannsåkning och forsfärder är resemomentet av underordnad betydelse och kan därför inte anses som personbefordran. Transporter av deltagarna till och från forsfärderna anses däremot som personbefordran. (SRN 1995-06-08).

Karusellåkning

För sådan personbefordran där resemomentet är av underordnad betydelse, t.ex. för karusellåkning, gäller normalskattesatsen 25 procent (prop. 1991/92:50 s. 14).

Luftballong

Flygning med luftballong i sightseeingsyfte är personbefordran i ML:s mening och skattesatsen 6 procent ska gälla (KRNS 1999-02-02, mål nr 2818-2819-1998).

Museijärnväg

En museijärnväg som transporterar passagerare mellan olika platser anses tillhandahålla personbefordran (SRN 2004-03-11).

Transport i skidliftar/Liftkort

Försäljning av liftkort i en skidanläggning ger innehavaren av liftkortet möjlighet att utöva idrott i skidbacken och beskattas därför med skattesatsen 6 procent.

I sådana fall en transport i skidlift inte sker för att utnyttja en skidanläggning, t.ex. om en liftanläggning är öppen sommartid för att transportera turister, så anses en persontransporttjänst ha utförts. Även i det fallet är skattesatsen 6 procent (prop. 2006/07:01 s. 160).

Uthyrning av fordon utan förare

Uthyrning av bussar och andra fordon utan förare är inte personbefordran och beskattas efter den högre skattesatsen 25 procent.

Vildmarksritter

Vildmarksritter är inte personbefordran i mervärdesskattehänseende och ska därför beskattas med 25 procent när ritterna innehållsmässigt till stor del består av en upplevelse av spänning och äventyr och transportmomentet är av underordnad betydelse (KRSU 1999-09-02, mål nr 1476-1998).

Slussning

I samband med slussning av båtar tas en slussningsavgift ut. Slussning kan inte anses vara personbefordran. Tjänsten ska därför beskattas enligt den generella skattesatsen 25 procent.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNS 1999-02-02, mål nr 2818 -2819/1998 [1]
  • KRSU 1999-09-02, mål nr 1476/1998 [1]
  • SRN 1995-06-08 [1]
  • SRN 2001-04-26 [1]
  • SRN 2004-10-05 [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 [1]
  • Regeringens proposition om sänkning av mervärdeskatten på vissa varor och tjänster, m.m. [1] [2]

Rättsfallskommentarer

  • Skattskyldighet till mervärdesskatt för ideell förening [1]

Ställningstaganden

  • Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt [1]