OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Skattesatsen för personbefordran är 6 procent.

Vad är personbefordran?

Skattesatsen är 6 procent för tjänster som innebär att förflytta människor från en plats till en annan, exempelvis taxi-, tåg- och bussresor utom vid sådan befordran där resemomentet är av underordnad betydelse (7 kap. 1 § tredje stycket 12 ML).

Transport av det bagage passagerarna har med sig ingår som en underordnad del i personbefordran liksom även avgifter för sittplats eller hyttplats och de motorfordon som passagerarna har med sig och omfattas därför också av skattesatsen 6 procent.

”Med personbefordran avses inte bara resor i kollektivtrafik och taxiresor utan även turist- och charterresor, sightseeingturer och liknande, oavsett vilka transportmedel som används. Däremot bör rena nöjesattraktioner som t.ex. karusellturer, turer i berg- och dalbanor, ponnyridning, rundturer på nöjesanläggningar, bilbanor och liknande inte anses som personbefordran i detta sammanhang, även om dessa tillhandahållanden i viss utsträckning kan innefatta ett transportmoment. Inte heller bör andra tillhandahållanden där transporten är av underordnad betydelse, t.ex. hissar i utsiktstorn och liknande, räknas som personbefordran eftersom den ersättning som erläggs i sådana fall närmast har karaktär av sedvanlig entréavgift och inte ersättning för en resa i vanlig bemärkelse” (prop. 1991/92:50 s. 14).

Ambulanser

Ambulanstransporter och andra sjuktransporter är undantagna från skatteplikt (3 kap. 5 § ML).

Avlidna

Nytt: 2023-05-28

Ställningstagandet Yrkesmässighet för krematorieverksamhet och annan begravningsverksamhet m.m. ska inte längre tillämpas. I nedanstående stycke har därför länken till ställningstagandet tagits bort. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked från 2019 ansett att transport av avliden är en persontransport. Att transport av avlidens aska är att jämställa med persontransport kan därför ses som ett förtydligande.

Transport av avlidna eller avlidnas aska anses som personbefordran och omfattas av skattesatsen 6 procent. Däremot gäller inte den lägre skattesatsen för sådan förflyttning av kistan eller urnan som är en del av begravningsceremonin såsom när den bärs av ett bärarlag eller när transporten sker med vagn och bärare. I dessa fall gäller skattesatsen 25 procent. Tillhandahållande av extra kistbärare i samband med kisttransport av avliden är dock underordnat biltransporten av kistan när det görs av den som tillhandahåller biltransporten. Kisttransporter där extra bärare anlitas ska av den anledningen ses som ett enda tillhandahållande som i sin helhet omfattas av den reducerade skattesatsen för personbefordran.

Bergbana

Transporter med bergbana är personbefordran och skattesatsen 6 procent ska gälla (SRN 2001-04-26).

Båttransport till fiskeplats

Fartygstransport av passagerare till olika fiskeplatser ute till havs är personbefordran. Resemomentet är inte av underordnad betydelse, varför beskattning ska ske enligt den lägre skattesatsen (SRN 2004-10-05).

Elsparkcyklar

Tillhandahållande av elsparkcyklar som kunden kan använda för att själv transportera sig är att anse som uthyrning av transportmedel och omfattas av skattesatsen 25 procent (HFD 2020 not. 28).

Fisketur med båt

Skatteverket anser att den transporttjänst som en turfiskebåt utför är personbefordran som omfattas av skattesatsen 6 procent. Ersättning som betalas vid försäljning och uthyrning av fiskeutrustning omfattas av skattesatsen 25 procent. Vid försäljning av livsmedel, godis, kaffe, kakor och läsk ombord på båten gäller skattesatsen 12 procent. Vissa sammansatta tjänster vid turfiske kan omfattas av skattesatsen 6 procent.

Guidning

Sightseeing och liknande rundturer med buss, båt eller annat färdmedel omfattas i sin helhet av den skattesats som gäller för personbefordran, 6 procent, även om guidning ingår i priset.

Hemkörning i egen bil

Hemkörning av en kund i kundens egen bil är huvudsakligen en transport av bilen och inte en persontransport. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 25 procent (RÅ 2009 not. 160).

Hundspannsåkning, skoter- och forsfärder

Skoterfärder är inte persontransport när skotrarna körs av deltagarna själva. Beträffande hundspannsåkning och forsfärder är resemomentet av underordnad betydelse och kan därför inte anses som personbefordran. Transporter av deltagarna till och från forsfärderna anses däremot som personbefordran. (SRN 1995-06-08).

Karusellåkning

För sådan personbefordran där resemomentet är av underordnad betydelse, t.ex. för karusellåkning, gäller normalskattesatsen 25 procent (prop. 1991/92:50 s. 14).

Luftballong

Flygning med luftballong i sightseeingsyfte är personbefordran i ML:s mening och skattesatsen 6 procent ska gälla (KRNS 1999-02-02, mål nr 2818-2819-1998).

Museijärnväg

En museijärnväg som transporterar passagerare mellan olika platser anses tillhandahålla personbefordran (SRN 2004-03-11).

Slussning

I samband med slussning av båtar tas en slussningsavgift ut. Slussning kan inte anses vara personbefordran. Tjänsten omfattas därför av den generella skattesatsen 25 procent.

Transport i skidliftar/Liftkort

Försäljning av liftkort i en skidanläggning ger innehavaren av liftkortet möjlighet att utöva idrott i skidbacken och omfattas därför av skattesatsen 6 procent.

I sådana fall en transport i skidlift inte sker för att utnyttja en skidanläggning, t.ex. om en liftanläggning är öppen sommartid för att transportera turister, så anses en persontransporttjänst ha utförts. Även i det fallet är skattesatsen 6 procent (prop. 2006/07:01 s. 160).

Uthyrning av fordon utan förare

Uthyrning av bussar och andra fordon utan förare är inte personbefordran och omfattas av den högre skattesatsen 25 procent.

Vildmarksritter

Vildmarksritter är inte personbefordran i mervärdesskattehänseende och omfattas därför av skattesatsen 25 procent när ritterna innehållsmässigt till stor del består av en upplevelse av spänning och äventyr och transportmomentet är av underordnad betydelse (KRSU 1999-09-22, mål nr 1476-1998).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2020 not. 28 [1]
 • KRNS 1999-02-02, mål nr 2818-2819-1998 [1]
 • KRSU 1999-09-22, mål nr 1476-1998 [1]
 • SRN 2001-04-26 [1]
 • SRN 2004-10-05 [1]
 • SRN dnr 55-94/I [1]

Lagar & förordningar

 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 [1]
 • Regeringens proposition om sänkning av mervärdeskatten på vissa varor och tjänster, m.m. [1] [2]

Rättsfallskommentarer

 • Skattskyldighet till mervärdesskatt för ideell förening [1]

Ställningstaganden

 • Ställningstagandet ”Yrkesmässighet för krematorieverksamhet och annan begravningsverksamhet m.m.” ska inte längre tillämpas [1]
 • Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt [1]