OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Skatten baseras på varans vikt i kilogram, med ett maxbelopp på 320 kr per skattepliktig vara. Från skattebeloppet får avdrag göras om varan inte innehåller vissa grupper av flamskyddsmedel.

Hur beräknas skatten?

Skatt tas ut enligt den skattesats som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Skattesatserna skiljer sig åt mellan de olika typerna av elektronikvaror. Gemensamt är dock att beskattningen utgår från varans nettovikt avrundat till närmaste helt gram. Gemensamt är även att skatt inte ska betalas med högre belopp än 320 kr per skattepliktig vara (3 § LSKE).

Vad är en (1) vara?

Det är sammansättningen och förpackningen vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde som avgör vad som ska anses utgöra en vara. Det är också den vikt varan har vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde som utgör underlag för beräkningen av varans skattebelopp (prop. 2016/17:1 s. 438).

Ibland samförpackas och säljs exempelvis tillbehör och reservdelar tillsammans med själva varan. I förarbetena anges följande angående hur man i så fall ska veta på vilken vikt skatten ska beräknas (prop. 2016/17:1 s. 333):

”Vad som ska anses utgöra en (1) vara får i varje enskilt fall avgöras enligt den Kombinerade nomenklaturens tolkningsregler, bestämmelser, anvisningar, förklarande anmärkningar m.m. som finns meddelade i anslutning till den Kombinerade nomenklaturens indelning i avdelningar, kapitel och nummer. Detta innebär exempelvis att tillbehör som samförpackas och säljs tillsammans med en vara utgör en del av varan och ska därmed räknas med i den skattepliktiga varans vikt medan tillbehör som säljs separat inte utgör en del av varan och följaktligen inte ska räknas med i den skattepliktiga varans vikt.”

Vitvaror

För varor som avses i 3 § första stycket 1-4, 6 eller 7 LSKE, d.v.s. vitvaror är skattesatsen 8 kronor per kilogram (3 § andra stycket LSKE).

Skatten beräknas genom att varans vikt i kilogram multipliceras med skattesatsen. Om skattebeloppet överstiger det maximala beloppet 320 kr, justeras skatten ned till den nivån. Därefter görs eventuellt avdrag.

Exempel: skatteberäkning för vitvaror (utan avdrag)

För en ugn som väger 14 kg och 125 g blir skatten 113 kr. 

 • Skatteberäkning: 14,125 kg x 8 kr = 113 kr

För ett kylskåp som väger 45 kg och 120 g ska skatt betalas med det maximala beloppet 320 kr.

 • Skatteberäkning: 45,120 kg x 8 kr = 360,96 kr, vilket innebär att skatten ska justeras ned till det maximala beloppet 320 kr.

Övrig elektronik

För varor som avses i 3 § första stycket 5 eller 8–13 LSKE, d.v.s. övrig elektronik är skattesatsen 120 kronor per kilogram (3 § tredje stycket LSKE).

Skatten beräknas genom att varans vikt i kilogram multipliceras med skattesatsen. Om skattebeloppet överstiger det maximala beloppet 320 kr justeras skatten ned till den nivån. Därefter görs sedan eventuellt avdrag.

Exempel: skatteberäkning övrig elektronik (utan avdrag)

För en läsplatta som väger 1 kg och 150 g blir skatten 138 kr. 

 • Skatteberäkning: 1,150 kg x 120 kr = 138 kr

För en dator som väger 2 kg och 700 g ska skatt betalas med det maximala beloppet 320 kr.

 • Skatteberäkning: 2,700 kg x 120 kr = 324 kr, vilket innebär att skatten ska justeras ned till det maximala beloppet 320 kr.

Avdrag

Det är möjligt att göra avdrag med 50 procent eller 90 procent av skattebeloppet om den skattepliktiga varan inte innehåller vissa grupper av flamskyddsmedel (4 § LSKE). Avdraget görs efter en eventuell justering av skattebeloppet till det maximala skattebeloppet 320 kr per vara.

Observera dock att det är upp till den som är skattskyldig att välja om något avdrag ska göras eller inte.

Mer information om villkoren för avdrag finns på sidan Avdrag.

Exempel: skatteberäkning, avdrag 50 procent

En ugn väger 14 kg och 125 g. Villkoren för att få göra avdrag med 50 procent är uppfyllda. Skatt ska betalas med 56,60 kr.

 • Skatt brutto: 14,125 kg x 8 kr = 113 kr
 • Avdrag: 50 % av 113 kr = 0,50 x 113 kr = 56,50 kr
 • Skatt netto: 113 kr - 56,50 kr = 56,50 kr

En dator väger 2 kg och 700 g. Villkoren för att få göra avdrag med 50 procent är uppfyllda. Skatt ska betalas med 160 kronor för datorn.

 • Skatt brutto: 2,700 kg x 120 kr = 324 kr, vilket innebär att skatten ska justeras ned till det maximala beloppet 320 kr.
 • Avdrag: 50 % av 320 kr = 0,50 x 320 kr = 160 kr
 • Skatt netto: 320 kr - 160 kr = 160 kr

Exempel: skatteberäkning, avdrag 90 procent

En läsplatta väger 1 kg och 150 g. Villkoren för att få göra avdrag med 90 procent är uppfyllda. Skatt ska betalas med 13,80 kr för läsplattan.

 • Skatt brutto: 1,150 kg x 120 kr= 138 kr
 • Avdrag: 90 % av 138 kr = 0,90 x 138 kr = 124,20 kr
 • Skatt netto: 138 kr - 124,20 kr = 13,80 kr

Ett kylskåp väger 45 kg och 120 g. Villkoren för att få göra avdrag med 90 procent är uppfyllda. Skatt ska betalas med 32 kr för kylskåpet.

 • Skatt brutto: 45,120 kg x 8 kr = 360,96 kr, vilket innebär att skatten ska justeras ned till det maximala beloppet 320 kr.
 • Avdrag: 90 % av 320 kr = 0,90 x 320 kr = 288 kr
 • Skatt netto: 320 kr - 288 kr = 32 kr

Skatteomräkning

Skattesatserna och det högsta belopp som skatt betalas med för en skattepliktig vara ska från och med kalenderår 2019 och efterföljande kalenderår räknas om utifrån den allmänna prisutvecklingen (3 a § första stycket LSKE).

Det är regeringen som före november månads utgång fastställer de omräknade skattebeloppen som ska betalas för påföljande kalenderår (3 a § tredje stycket LSKE).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1] [2]

Referenser inom kemikalieskatt på viss elektronik