OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Skatten baseras på varans vikt i kilogram. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 451 kronor per skattepliktig vara. Från skattebeloppet får avdrag göras om varan inte innehåller vissa grupper av flamskyddsmedel.

Hur beräknas skatten?

Skatt tas ut enligt den skattesats som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Skattesatserna skiljer sig åt mellan de olika typerna av elektronikvaror. Gemensamt är dock att beskattningen utgår från varans nettovikt avrundat nedåt till närmaste helt gram. Gemensamt är även att skatt inte ska betalas med högre belopp än 451 kronor per skattepliktig vara (jfr 3 och 3 a §§ LSKE).

För år 2021 har det högsta beloppet fastställts genom förordning (2020:943) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2021. Observera att det högsta belopp som anges i 3 § LSKE gällde för perioden 1 augusti – 31 december 2019.

Vad är en (1) vara?

Det är sammansättningen och förpackningen vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde som avgör vad som ska anses utgöra en (1) vara. Det är också den vikt varan har vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde som utgör underlag för beräkningen av varans skattebelopp (prop. 2016/17:1 s. 438).

Ibland samförpackas och säljs exempelvis tillbehör och reservdelar tillsammans med själva varan. I förarbetena anges följande angående hur man i så fall ska veta på vilken vikt skatten ska beräknas (prop. 2016/17:1 s. 333):

”Vad som ska anses utgöra en (1) vara får i varje enskilt fall avgöras enligt den Kombinerade nomenklaturens tolkningsregler, bestämmelser, anvisningar, förklarande anmärkningar m.m. som finns meddelade i anslutning till den Kombinerade nomenklaturens indelning i avdelningar, kapitel och nummer. Detta innebär exempelvis att tillbehör som samförpackas och säljs tillsammans med en vara utgör en del av varan och ska därmed räknas med i den skattepliktiga varans vikt medan tillbehör som säljs separat inte utgör en del av varan och följaktligen inte ska räknas med i den skattepliktiga varans vikt.”

Vitvaror

För varor som avses i 3 § första stycket 1-4, 6 eller 7 LSKE, d.v.s. vitvaror är skattesatsen 11 kronor per kilogram (jfr 3 § andra stycket och 3 a § LSKE).

För år 2021 har skattesatsen fastställts genom förordning (2020:943) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2021. Observera att den skattesats som anges i 3 § andra stycket LSKE gällde för perioden 1 augusti – 31 december 2019.

Skatten beräknas genom att varans vikt i kilogram multipliceras med skattesatsen. Om skattebeloppet överstiger det maximala beloppet per skattepliktig vara, justeras skatten ned till den nivån. Därefter görs eventuellt avdrag.

Exempel: skatteberäkning för vitvaror, utan avdrag

För en ugn som väger 14 kg och 100 g blir skatten 155,10 kr. 

 • Skatteberäkning: 14,100 kg x 11 kr = 155,10 kr

För ett kylskåp som väger 45 kg och 120 g ska skatt betalas med det maximala beloppet 451 kr.

 • Skatteberäkning: 45,120 kg x 11 kr = 496,32 kr, vilket innebär att skatten ska justeras ned till det maximala beloppet 451 kr.

Övrig elektronik

För varor som avses i 3 § första stycket 5 eller 8–13 LSKE, d.v.s. övrig elektronik är skattesatsen 164 kronor per kilogram (jfr 3 § tredje stycket och 3 a § LSKE).

För år 2021 har skattesatsen fastställts genom förordning (2020:943) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2021. Observera att den skattesats som anges i 3 § tredje stycket LSKE gällde för perioden 1 augusti – 31 december 2019.

Skatten beräknas genom att varans vikt i kilogram multipliceras med skattesatsen. Om skattebeloppet överstiger det maximala beloppet per skattepliktig vara, justeras skatten ned till den nivån. Därefter görs sedan eventuellt avdrag.

Exempel: skatteberäkning övrig elektronik, utan avdrag

För en läsplatta som väger 1 kg och 150 g blir skatten 188,60 kr. 

 • Skatteberäkning: 1,150 kg x 164 kr = 188,60 kr

För en dator som väger 2 kg och 850 g ska skatt betalas med det maximala beloppet 451 kr.

 • Skatteberäkning: 2,850 kg x 164 kr =  467,40 kr, vilket innebär att skatten ska justeras ned till det maximala beloppet 451 kr.

Avdrag

Det är möjligt att göra avdrag med 50 procent eller 90 procent av skattebeloppet om den skattepliktiga varan inte innehåller vissa grupper av flamskyddsmedel (4 § LSKE). Avdraget görs efter en eventuell justering av skattebeloppet till det maximala skattebeloppet per skattepliktig vara.

Observera dock att det är upp till den som är skattskyldig att välja om något avdrag ska göras eller inte.

Mer information om villkoren för avdrag finns på sidan Avdrag.

Exempel: skatteberäkning, avdrag 50 procent

En ugn väger 14 kg och 100 g. Villkoren för att få göra avdrag med 50 procent är uppfyllda. Skatt ska betalas med 77,55 kr.

 • Skatt brutto: 14,100 kg x 11 kr = 155,10 kr
 • Avdrag: 50 % av  155,10 kr = 0,50 x 155,10 kr = 77,55 kr
 • Skatt netto: 155,10 kr – 77,55 kr = 77,55 kr

En dator väger 2 kg och 850 g. Villkoren för att få göra avdrag med 50 procent är uppfyllda. Skatt ska betalas med  225,50 kronor för datorn.

 • Skatt brutto: 2,850 kg x 164 kr = 467,40 kr, vilket innebär att skatten ska justeras ned till det maximala beloppet 451 kr.
 • Avdrag: 50 % av 451 kr = 0,50 x 451 kr = 225,50 kr
 • Skatt netto: 451 kr – 225,50 kr = 225,50 kr

Exempel: skatteberäkning, avdrag 90 procent

En läsplatta väger 1 kg och 150 g. Villkoren för att få göra avdrag med 90 procent är uppfyllda. Skatt ska betalas med 18,75 kr för läsplattan.

 • Skatt brutto: 1,150 kg x 164 kr = 188,60 kr
 • Avdrag: 90 % av 188,60 kr = 0,90 x 188,60 kr = 169,74 kr
 • Skatt netto: 188,60 kr – 169,74 kr = 18,86 kr

Ett kylskåp väger 45 kg och 120 g. Villkoren för att få göra avdrag med 90 procent är uppfyllda. Skatt ska betalas med 45,10 kr för kylskåpet.

 • Skatt brutto: 45,120 kg x 11 kr = 496,32 kr, vilket innebär att skatten ska justeras ned till det maximala beloppet 451 kr.
 • Avdrag: 90 % av 451 kr = 0,90 x 451 kr =  405,90 kr
 • Skatt netto: 451 kr – 405,90 kr = 45,10 kr

Skatteomräkning

De skattesatser och det högsta belopp som skatt ska betalas med för en skattepliktig vara som anges i LSKE gäller från och med den 1 augusti 2019. Skattebeloppen ska för år 2020 och efterföljande kalenderår räknas om utifrån den allmänna prisutvecklingen (3 a § första stycket LSKE).

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebeloppen som ska betalas för påföljande kalenderår (3 a § tredje stycket LSKE).

För år 2021 har skattebeloppen fastställts genom förordning (2020:943) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2021.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (2020:943) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2021 [1] [2] [3] [4]
 • Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik [1] [2] [3] [4]

Propositioner

 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1] [2]

Referenser inom kemikalieskatt på viss elektronik