OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Skatten baseras som huvudregel på varans vikt i kilogram. Skatt ska under perioden 1 januari 2023 – 30 juni 2023 dock inte betalas med högre belopp än 497 kronor per skattepliktig vara. Från skattebeloppet får avdrag göras om varan inte innehåller vissa grupper av ämnen. Vid import och otillåten införsel används i vissa fall schablonbeskattning.

De skattebelopp som gäller från och med den 1 juli 2023 framgår av sidan ”Så beräknas skatten fr.o.m. den 1 juli 2023”.

Hur beräknas skatten?

Skatt tas ut enligt den skattesats som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde.

Skattesatserna skiljer sig åt mellan de olika typerna av elektronikvaror (vitvaror respektive övrig elektronik). Skatten tas som huvudregel ut i förhållande till varans nettovikt. Nettovikten avrundas nedåt till närmaste gram (jfr 3 § fjärde stycket LSKE).

I de fall när skattskyldigheten inträder med anledning av import eller otillåten införsel och det inte går att utläsa varans nettovikt av en tulldeklaration används istället schablonbeskattning där skattesatserna anges per vara (jfr 7 a § LSKE).

Vad är en (1) vara?

Det är sammansättningen och förpackningen vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde som avgör vad som ska anses utgöra en (1) vara. Det är också den vikt varan har vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde som utgör underlag för beräkningen av varans skattebelopp (prop. 2016/17:1 s. 438).

Ibland samförpackas och säljs exempelvis tillbehör och reservdelar tillsammans med själva varan. I förarbetena anges följande angående hur man i så fall ska veta på vilken vikt skatten ska beräknas (prop. 2016/17:1 s. 333):

”Vad som ska anses utgöra en (1) vara får i varje enskilt fall avgöras enligt den Kombinerade nomenklaturens tolkningsregler, bestämmelser, anvisningar, förklarande anmärkningar m.m. som finns meddelade i anslutning till den Kombinerade nomenklaturens indelning i avdelningar, kapitel och nummer. Detta innebär exempelvis att tillbehör som samförpackas och säljs tillsammans med en vara utgör en del av varan och ska därmed räknas med i den skattepliktiga varans vikt medan tillbehör som säljs separat inte utgör en del av varan och följaktligen inte ska räknas med i den skattepliktiga varans vikt.”

Vitvaror

För varor som avses i 3 § första stycket 1-4, 6 eller 7 LSKE, d.v.s. vitvaror är skattesatsen 12 kronor per kilogram. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 497 kronor per skattepliktig vara (jfr 3 § andra stycket och 3 a § LSKE).

För år 2023 har skattesatsen och det högsta beloppet per vara fastställts genom förordning (2022:1593) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2023. Observera att den skattesats och det högsta belopp som anges i 3 § andra stycket LSKE gällde för perioden 1 augusti – 31 december 2019.

Skatten beräknas genom att varans vikt i kilogram multipliceras med skattesatsen. Om skattebeloppet överstiger det maximala beloppet per skattepliktig vara, justeras skatten ned till den nivån. Därefter görs eventuellt avdrag.

Exempel: skatteberäkning för vitvaror, utan avdrag

För en ugn som väger 14 kg och 100 g blir skatten 169,20 kr. 

 • Skatteberäkning: 14,100 kg x 12 kr = 169,20 kr

För ett kylskåp som väger 45 kg och 120 g ska skatt betalas med det maximala beloppet 497 kr.

 • Skatteberäkning: 45,120 kg x 12 kr = 541,44 kr, vilket innebär att skatten ska justeras ned till det maximala beloppet 497 kr.

Övrig elektronik

För varor som avses i 3 § första stycket 5 eller 8–13 LSKE, d.v.s. övrig elektronik är skattesatsen 181 kronor per kilogram. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 497 kronor per skattepliktig vara (jfr 3 § tredje stycket och 3 a § LSKE).

För år 2023 har skattesatsen och det högsta beloppet per vara fastställts genom förordning (2022:1593) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2023. Observera att den skattesats och det högsta belopp som anges i 3 § tredje stycket LSKE gällde för perioden 1 augusti – 31 december 2019.

Skatten beräknas genom att varans vikt i kilogram multipliceras med skattesatsen. Om skattebeloppet överstiger det maximala beloppet per skattepliktig vara, justeras skatten ned till den nivån. Därefter görs sedan eventuellt avdrag.

Exempel: skatteberäkning övrig elektronik, utan avdrag

För en läsplatta som väger 1 kg och 200 g blir skatten 217,20 kr. 

 • Skatteberäkning: 1,200 kg x 181 kr = 217,20 kr

För en dator som väger 2 kg och 850 g ska skatt betalas med det maximala beloppet 497 kr.

 • Skatteberäkning: 2,850 kg x 181 kr = 515,85 kr, vilket innebär att skatten ska justeras ned till det maximala beloppet 497 kr.

Avdrag

Det är möjligt att göra avdrag med 50 procent eller 90 procent av skattebeloppet om den skattepliktiga varan inte innehåller vissa grupper av ämnen (4 § LSKE). Avdraget görs efter en eventuell justering av skattebeloppet till det maximala skattebeloppet per skattepliktig vara.

Observera dock att det är upp till den som är skattskyldig att välja om något avdrag ska göras eller inte.

Mer information om villkoren för avdrag finns på sidan Avdrag.

Exempel: skatteberäkning, avdrag 50 procent

En ugn väger 14 kg och 100 g. Villkoren för att få göra avdrag med 50 procent är uppfyllda. Skatt ska betalas med 84,60 kr.

 • Skatt brutto: 14,100 kg x 12 kr = 169,20 kr
 • Avdrag: 50 % av  169,20 kr = 0,50 x 169,20 kr = 84,60 kr
 • Skatt netto: 169,20 kr – 84,60 kr = 84,60 kr

En dator väger 2 kg och 850 g. Villkoren för att få göra avdrag med 50 procent är uppfyllda. Skatt ska betalas med  248,50 kronor för datorn.

 • Skatt brutto: 2,850 kg x 181 kr = 515,85 kr, vilket innebär att skatten ska justeras ned till det maximala beloppet 497 kr.
 • Avdrag: 50 % av 497 kr = 0,50 x 497 kr = 248,50 kr
 • Skatt netto: 497 kr – 248,50 kr = 248,50 kr

Exempel: skatteberäkning, avdrag 90 procent

Ett kylskåp väger 45 kg och 120 g. Villkoren för att få göra avdrag med 90 procent är uppfyllda. Skatt ska betalas med 49,70 kr för kylskåpet.

 • Skatt brutto: 45,120 kg x 12 kr = 541,44 kr, vilket innebär att skatten ska justeras ned till det maximala beloppet 497 kr.
 • Avdrag: 90 % av 497 kr = 0,90 x 497 kr = 447,30 kr
 • Skatt netto: 497 kr – 447,30 kr = 49,70 kr

En läsplatta väger 1 kg och 200 g. Villkoren för att få göra avdrag med 90 procent är uppfyllda. Skatt ska betalas med 21,72 kr för läsplattan.

 • Skatt brutto: 1,200 kg x 181 kr = 217,20 kr
 • Avdrag: 90 % av 217,20 kr = 0,90 x 217,20 kr = 195,48 kr
 • Skatt netto: 217,20 kr – 195,48 kr = 21,72 kr

Skatt vid import och otillåten införsel när uppgift om nettovikt saknas

Om det när skattskyldigheten inträder enligt 12 § första stycket 4 eller andra stycket LSKE, d.v.s. vid import och otillåten införsel, inte går att utläsa en varas nettovikt av tulldeklarationen, ska skatt istället för vad som anges i 3 § andra–fjärde styckena och 4—7 §§ tas ut med de skattebelopp som anges i 7 a § LSKE. Skattebeloppen i paragrafen är angivna per vara och de skiljer sig åt beroende på vilket KN-nummer varan är hänförlig till (jfr 7 a § LSKE).

Situationen kan uppkomma dels om det inte finns någon tulldeklaration, dels om tulldeklarationen inte innehåller uppgifter om nettovikt. I sådana fall ska skatten inte beräknas enligt 3 § andra–fjärde styckena och 4–7 §§, utan i stället tas ut enligt de skattebelopp som anges i paragrafen. Det innebär att beskattning inte längre sker utifrån varornas vikt och att reglerna om avdrag inte är tillämpliga. Om den skattskyldige vill göra avdrag på grund av varans kemikalieinnehåll måste denne begära att skatten ska beräknas utifrån vanliga regler (jfr prop. 2022/23:1 s. 246).

Om en skattskyldig som fått skatten beslutad enligt 7 a § LSKE lämnar uppgifter om de skattepliktiga varornas nettovikt till Tullverket inom två månader från den tidpunkt då han eller hon tagit del av beslutet om skatt ska Tullverket ompröva sitt beslut. Skatten ska i så fall beräknas utifrån vad som anges i 3—7 §§ LSKE (15 c § LSKE).

När det nya beslutet har fattats finns det inte längre någon möjlighet att återgå till beskattning enligt schablon. Omvänt gäller att om den skattskyldige inte inom två månader från det att han eller hon tog del av beslutet om schablonbeskattning skriftligen har inkommit med uppgifter om de skattepliktiga varornas nettovikt finns det inte längre någon möjlighet att beräkna skatten utifrån de ordinarie reglerna (prop. 2022/23:1 s. 247).

Skatteomräkning

De skattesatser och det högsta belopp som skatt ska betalas med för en skattepliktig vara som anges i 3 § andra och tredje stycket LSKE gäller från och med den 1 augusti 2019. Skattebeloppen ska för år 2020 och efterföljande kalenderår räknas om utifrån den allmänna prisutvecklingen (3 a § första stycket LSKE).

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebeloppen som ska betalas för påföljande kalenderår (3 a § tredje stycket LSKE).

För år 2023 har skattebeloppen fastställts genom förordning (2022:1593) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2023.

De skattesatser som skatt ska betalas med i de fall en varas nettovikt inte går att utläsa av en tulldeklaration och som anges i 7 a § LSKE gäller från och med den 1 januari 2023.

För år 2024 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen som tas ut enligt 7 a § LSKE räknas om utifrån den allmänna prisutvecklingen. Regeringen fastställer varje år före november månads utgång de skattebelopp som ska betalas för påföljande kalenderår (7 b § LSKE).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1] [2]
 • Proposition 2022/23:1 Budgetpropositionen för 2023 [1] [2]

Referenser inom kemikalieskatt på viss elektronik