OBS: Detta är utgåva 2018.2. Sidan är avslutad 2018.

I vissa fall när en fastighet hyrs ut tillsammans med andra tjänster anses fastighetsupplåtelsen utgöra det huvudsakliga tillhandahållandet.

Exempel på fall där fastighetuthyrningen är det huvudsakliga tillhandahållandet

När man hyr ut sammanträdesrum, aula, klassrum och liknande lokaler är det som regel fråga om lokalupplåtelser där inslaget av anordningar är obetydligt. Sådana upplåtelser är därför som regel undantagna från skatteplikt. Uthyrningen kan falla under hyreslagen.

Korttidsuthyrning av gymnastiksal kan dock omfattas av skatteplikt.

Lokaler för teater, festvåningar och konserthus

Uthyrning av endast lokaler för teater, festvåningar och konserthus är skattefria lokalupplåtelser. När serveringstjänster tillhandahålls i samband med hyra av festvåning får dock lokalen normalt anses underordnad serveringstjänsten. Läs om vad som gäller för konferensarrangemang.

Förhandsbesked: Kontorshotell

Skatterättsnämnden har uttalat att ett företags tillhandahållande av möblerade kontorsrum och ett grundutbud av kontorstjänster i sin helhet ska hänföras till icke skattepliktig upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet.

Enligt avtalet hade kunden inte tillgång till ett visst rum utan kunde tilldelas en annan arbetsplats. De aktuella tjänsterna tillhandahölls mot en grundavgift som inkluderade tillgång till möblerade kontorsrum, telefonist, gemensam reception med receptionist, värme, luftkonditionering, belysning och el, städning, reparation och tillsyn av kontorsutrustning samt tillträde till kök, badrum och kopieringsrum.

Skatterättsnämnden uttalade att övervägande skäl talade för att avtalet utgjorde ett hyresavtal och att de kontorstjänster som tillhandahölls mot en grundavgift inte efterfrågades i sig av hyresgästen, utan fick anses ha ett sådant samband med nyttjanderättsupplåtelsen att de framstod som underordnade denna (SRN 2002-01-08). Läs om stadigvarande uthyrning av utrymmen med självständig karaktär som är föremål för frivillig skattskyldighet.

Rättsfall: Datorhall

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked, och funnit att ett bolags uthyrning av datorhall och plats i skåp i datorhall för kundens datorservrar, s.k. colocationstjänst, i sin helhet utgör en från skatteplikt undantagen uthyrning av fastighet. Den omständigheten att en lokal i större eller begränsad omfattning på olika sätt anpassats för hyrestagarens verksamhet ändrar inte upplåtelsens mervärdesskatterättsliga karaktär av fastighetsupplåtelse.

Det centrala i bolagets tillhandahållande är att tillhandahålla den aktuella lokalen. Datorhallen var särskilt anpassad för hög säkerhet. Den utrustning av olika slag som ska erbjuda en säker driftmiljö för hyresgästens servrar och andra IT-system, såsom nedgrävda fiberanslutningar, dieselaggregat för strömförsörjning m.m., ansågs inte utgöra separata, från lokalupplåtelsen skilda, tjänster. Colocationtjänsten innefattade kyla, el och kommunikation och avtalstiden var 36 månader, med förlängning med tre månader om inte avtalet sagts upp inom angiven tid.

Domstolen ansåg att tillhandahållandet av datorhall i sin helhet utgjorde en inte skattepliktig omsättning avseende upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet.

Domstolen ansåg också att även om skåpen var av en begränsad storlek skulle upplåtelsen av dem i allt väsentligt bedömas som en upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet. I den mån de övriga tillhandahållandena som ingår i upplåtelsen inte omfattas av undantaget för elektricitet m.m. enligt 3 kap. 2 § andra stycket ML har de enligt domstolen ett sådant samband med nyttjanderättsupplåtelsen att de framstår som underordnad denna (RÅ 2008 not. 48).

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat en liknande fråga i en senare dom. Domstolen konstaterade att bolagets tillhandahållande varken till omfattning eller till karaktär skiljde sig på ett avgörande sätt från det som prövades i RÅ 2008 not. 48. Den aktuella situationen var också en annan än den som förelåg i målet C-55/14 Regie. EU-domstolens uttalanden i domen i det målet föranledde därför inte någon annan bedömning än den som Högsta förvaltningsdomstolen gjorde i RÅ 2008 not. 48 (HFD 2016 ref. 75).

Trottoar, gatumark, tomtmark m.m.

Upplåtelser av trottoar, gatumark, tomtmark m.m. avser vanligtvis hyra av mark för uppställning av containrar, byggnadsställningar m.m. Sådana upplåtelser för annat ändamål än parkeringsplats bör anses som skattefria.

Rättsfall: Field Fisher Waterhouse

EU-domstolen har uttalat att uthyrning av fast egendom och tillhandahållande av tjänster som har samband med uthyrningen såsom försäkring för lokalerna och tjänster såsom vatten, uppvärmning, reparationer, städning och säkerhet kan utgöra ett enda tillhandahållande i mervärdesskattehänseende.

En hyresvärd hyr ut lokaler. Den rättighet som hyresvärden har enligt hyresavtalet att säga upp detta om hyresgästen inte betalar serviceavgifterna är en indikation på att det föreligger ett enda tillhandahållande även om samma rättighet inte nödvändigvis är avgörande. Även om tredje man skulle kunna tillhandahålla tjänsterna för vilka serviceavgifter betalas, så kan det med hänsyn till omständigheterna i målet ändå vara fråga om ett enda tillhandahållande.

Det ska prövas om nämnda tjänster har ett så nära samband att de objektivt sett utgör ett enda odelbart tillhandahållande som det vore konstlat att dela upp. Dessutom ska det prövas om nämnda tjänster kan vara ett huvudsakligt tillhandahållande i förhållande till de övriga tjänsterna. Vid denna prövning är innehållet i hyresavtalet av stor betydelse. Det förefaller som att hyresavtalet ingicks för att hyresgästen förutom lokalerna även skulle få tillgång till övriga tjänster. Därför avser hyresavtalet ett enda tillhandahållande som parterna kommit överens om. Så kan vara fallet även objektivt sett. Genomsnittshyresgäster av sådana lokaler som i det aktuella målet efterfrågar inte de berörda tjänsterna i sig, utan tjänsterna är endast ett medel att på bästa sätt få tillgång till den huvudsakliga tjänsten, d.v.s. hyra av kontorslokaler (C-392/11, Field Fisher Waterhouse).

Kompletterande information

Frivillig skattskyldighet

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-392/11 [1]
  • HFD 2016 ref. 75 [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Övrigt

  • rå 2008 not. 48 [1]
  • srn 2002-01-08 [1]