OBS: Detta är utgåva 2018.2. Visa senaste utgåvan.

Ett företag kan betala ersättningar för utfört arbete till anställda på olika sätt, löpande men även efter avslutad anställning.

Vad är ersättningar till anställda?

Olika slag av ersättningar kan utgå till anställda som ersättning för utfört arbete. Ersättningen kan avse lön och betald frånvaro under anställningstiden, uppsägningslön, avgångsvederlag, aktierelaterade ersättningar och ersättningar efter avslutad anställning.

För företag som tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) definieras ersättningar till anställda som alla former av ersättningar som ett företag lämnar i utbyte mot tjänster som utförs av anställda (BFNAR 2012:1 punkt 28.2).

I den internationella normgivningen står det att ersättningar till anställda är alla former av vederlag som ett företag lämnar i utbyte mot tjänster som utförs av anställda eller för att en tjänst avslutas (IAS 19 Ersättningar till anställda punkt 8).

I bägge regelverken skiljer man mellan fyra typer av ersättningar till anställda:

 • kortfristiga ersättningar till anställda
 • ersättningar efter avslutad anställning
 • övriga långfristiga ersättningar till anställda
 • ersättningar vid uppsägning.

Därutöver kan de anställda få aktierelaterade ersättningar.

Varken regelverken för förenklat årsbokslut (K1), regelverket för årsbokslut eller regelverket för årsredovisning i mindre företag (K2) har några definitioner av ersättningar till anställda.

Kortfristiga ersättningar

Av K3-regelverket följer att kortfristiga ersättningar är ersättningar till anställda som förfaller till betalning inom tolv månader efter balansdagen, det år som den anställde har tjänat in ersättningen, med undantag av ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar vid uppsägning (BFNAR 2012:1 punkt 28.3).

I den internationella normgivningen definieras kortfristiga ersättningar till anställda som ersättningar som förväntas regleras helt inom tolv månader efter utgången av den rapportperiod under vilken de anställda utför tjänsterna. Ersättningar vid uppsägning är inte kortfristiga ersättningar (IAS 19 Ersättningar till anställda punkt 8).

Kortfristiga ersättningar omfattar t.ex.

 • löner, sociala avgifter och andra lönerelaterade utgifter
 • betald korttidsfrånvaro som betald semester och betald sjukfrånvaro
 • vinstandelar och bonus
 • icke-monetära ersättningar som sjukvård, bostad och bil samt subventionerade varor eller tjänster till nuvarande anställda.

Ersättningar vid uppsägningar

Av K3-regelverket följer att ersättningar vid uppsägning är ersättningar till anställda som lämnas på grund av företagets beslut att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande, eller en anställds beslut att acceptera en frivillig avgång i utbyte mot dessa ersättningar (BFNAR 2012:1 punkt 28.25).

I den internationella normgivningen definieras ersättningar vid uppsägning som ersättningar till anställda som tillhandahålls i utbyte mot att den anställde avslutar sin anställning, som en följd av antingen företagets beslut att avsluta anställningen före den normala tidpunkten för pensionering, eller av den anställdes beslut att acceptera ett erbjudande om ersättningar i utbyte mot att anställningen avslutas (IAS 19 Ersättningar till anställda punkt 8).

Ersättningar efter avslutad anställning

Av K3-regelverket följer att ersättningar efter avslutad anställning är ersättningar till anställda som utgår efter avslutad anställning, med undantag av ersättningar vid uppsägning (BFNAR 2012:1 punkt 28.6). Ersättningar efter en avslutad anställning baseras på antingen en avgiftsbestämd eller en förmånsbestämd plan. Planerna är formella eller informella arrangemang, enligt vilka företaget lämnar ersättningar efter en avslutad anställning till en eller flera anställda.

En plan kan även omfatta förmåner under pågående anställning, t.ex. sjukförsäkring, försäkring vid arbetsskada och livförsäkring för dödsfall (TGL). Sådana förmåner är inte ersättningar efter avslutad anställning.

I den internationella normgivningen definieras ersättningar efter en avslutad anställning som sådana ersättningar som betalas sedan anställningen avslutats (med undantag för ersättningar vid uppsägning och kortfristiga ersättningar till anställda) (IAS 19 Ersättningar till anställda punkt 8).

Ersättningar efter avslutad anställning är t.ex.

 • pensionsförmåner (d.v.s. pensioner och engångsbelopp enligt pension)
 • övriga ersättningar efter avslutad anställning, såsom livförsäkring och sjukvård efter avslutad anställning.

När ska en ersättning redovisas som långfristig?

Av K3-regelverket följer att övriga långfristiga ersättningar är ersättningar till anställda som inte förfaller till betalning inom tolv månader efter balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen, med undantag av ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar vid uppsägning (BFNAR 2012:1 punkt 28.23).

I den internationella normgivningen definieras övriga långfristiga ersättningar till anställda som alla ersättningar till anställda (utöver kortfristiga ersättningar till anställda, ersättningar efter avslutad anställning och ersättningar vid uppsägning) (IAS 19 Ersättningar till anställda punkt 8).

Övriga långfristiga ersättningar omfattar t.ex.

 • långvarig betald frånvaro, som ledighet för dem som varit anställda under lång tid samt tjänstledighet
 • ersättningar till dem som varit anställda under lång tid
 • långfristiga ersättningar vid arbetsoförmåga
 • vinstandelar och bonus
 • senarelagd ersättning som betalas senare än tolv månader efter utgången av det räkenskapsår under vilket den intjänades.

Referenser på sidan

Övrigt