OBS: Detta är utgåva 2018.2. Visa senaste utgåvan.

Om ansökningsavgiften är betald och vissa enklare formkrav är uppfyllda kan Skatteverket besluta att registrera ett äktenskapsförord, en gåva mellan makar, en anmälan om bodelning eller en bodelningshandling.

Åtgärder innan Skatteverket kan besluta om registrering

När en ansökan om registrering kommer in ska Skatteverket först kontrollera att ansökningsavgiften är betald.

Skatteverket ska därefter pröva om de formella förutsättningarna för registrering föreligger. Kontrollen är begränsad till vissa enklare formföreskrifter, t.ex. att formkraven för äktenskapsförord är uppfyllda (prop. 2010/11:119 s. 55 och 57). Skatteverket ska alltså bara göra en översiktlig granskning av innehållet i handlingen (Tottie & Teleman, Äktenskapsbalken En kommentar [1 januari 2017, Zeteo], kommentaren till 7 kap. 3 § ÄktB).

Skatteverket får t.ex. bara avslå en ansökan om att registrera ett äktenskapsförord om det är uppenbart att avtalet inte är ett äktenskapsförord (NJA 1970 s. 320, RH 1985:95). I Skatteverkets kontroll ingår inte att pröva om ett äktenskapsförord som lämnats in är rättsligt bindande mellan makarna eller vilken verkan handlingen har (NJA 1997 s. 37).

Om en obligatorisk uppgift i en handling saknas, t.ex. om någon av makarna inte har undertecknat handlingen, ska Skatteverket ge makarna tillfälle att komplettera handlingen.

Skatteverkets registreringsbeslut

När ansökningsavgiften är betald och handlingen uppfyller de formella kraven för registrering ska Skatteverket besluta att registrera handlingen och förse den med bevis om registrering (2 § förordning [2011:976] om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden).

Beviset består av den stämpel och underskrift av handläggare m.m. som sätts på originalhandlingen.

Efter registreringen skickar Skatteverket tillbaka originalhandlingen till ingivaren (2 § förordning [2011:976] om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden). En elektronisk kopia av handlingen bevaras i äktenskapsregistret.

Beslutar Skatteverket att registerera handlingen anses registreringen ha skett den dag då handlingen kom in till Skatteverket (16 kap. 4 § ÄktB).

När får Skatteverket inte besluta att registrera en handling?

Skatteverket ska i vissa situationer besluta att inte registrera en handling.

Avslå en ansökan om registrering

Om handlingen inte uppfyller de formella kraven för registrering ska Skatteverket avslå ansökan om att registrera handlingen.

Ett avslagsbeslut ska bl.a. fattas i följande situationer

  • ansökan om registrering av ett gåvobrev mellan två sambor
  • ansökan om registrering av ett äktenskapsförord när makarna har hunnit skilja sig innan ansökan kommit in till Skatteverket.

Efter att Skatteverket har fattat ett beslut om att avslå ansökan skickas originalhandlingen tillbaka till ingivaren och en kopia av handlingen arkiveras hos Skatteverket.

Avvisa en ansökan om registrering

Skatteverket ska i vissa situationer fatta beslut om att avvisa en ansökan om registrering. Det gäller t.ex. om ansökningsavgiften inte blivit betalad.

Efter ett avvisningsbeslut skickar Skatteverket tillbaka originalhandlingen till ingivaren och en kopia av handlingen arkiveras hos Skatteverket.

Avskriva en ansökan om registrering

Om ingivaren återkallar sin ansökan om registrering innan Skatteverket fattat beslut i ärendet ska Skatteverket besluta att avskriva registreringsärendet från vidare handläggning.

Efter ett avskrivningsbeslut skickar Skatteverket tillbaka originalhandlingen till ingivaren och en kopia av handlingen arkiveras hos Skatteverket.

Skatteverket kungör i Post- och Inrikes Tidningar

När Skatteverket har registrerat en gåva mellan makar, en anmälan om bodelning eller en bodelningshandling, ska Skatteverket tillkännage det genom att kungöra uppgiften i Post- och Inrikes Tidningar (16 kap. 3 § ÄktB).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 1970 s. 320 [1]
  • NJA 1997 s. 37 [1]
  • RH 1985:95 [1]

Lagar & förordningar

  • Förordning (2011:976) om Skatteverkets handläggning av vissa registreringsärenden [1]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:119 Domstolarnas handläggning av ärenden [1]

Övrigt

  • Tottie & Teleman, Äktenskapsbalken En kommentar (1 januari 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 3 § ÄktB [1]