OBS: Detta är utgåva 2018.2. Visa senaste utgåvan.

Makar eller blivande makar kan avtala om sin egendomsordning i äktenskapet genom att upprätta ett äktenskapsförord. De formella kraven för ett äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken.

Egendom kan bli enskild genom ett äktenskapsförord

Makar eller blivande makar kan i ett äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara makens eller makans enskilda egendom (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Ett äktenskapsförord kan omfatta all makarnas egendom eller delar av egendomen. Äktenskapsförordet kan också omfatta bara den ena maken eller makans egendom.

Om makarna vill upphäva ett tidigare äktenskapsförord och därigenom bestämma att den enskilda egendomen återigen ska bli giftorättsgods måste de upprätta ett nytt äktenskapsförord (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Detta anses innebära att makarna inte kan tidsbegränsa eller villkora ett äktenskapsförord. Har makarna t.ex. tidsbegränsat giltigheten av sitt äktenskapsförord får äktenskapsförordet inte registreras (NJA 1970 s. 320).

Formella krav på ett äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och det ska undertecknas av makarna eller av de blivande makarna personligen (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Även om en make eller maka är underårig eller om äktenskapsförordet gäller egendom som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken, ska maken eller makan personligen underteckna förordet. I sådant fall krävs dessutom att förmyndaren eller förvaltaren skriftligen ger sitt samtycke till äktenskapsförordet (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Makarna eller de blivande makarna behöver inte skriva under förordet vid samma tillfälle.

Från vilken tidpunkt blir ett äktenskapsförord gällande?

Ett äktenskapsförord mellan blivande makar blir gällande från datumet för giftermålet om det lämnas in för registrering senast inom en månad från det datumet. Ett äktenskapsförord mellan makar blir gällande från den dag då det kommit in till Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).

Har en av makarna avlidit innan äktenskapsförordet kommit in till Skatteverket kan äktenskapsförordet bara registreras om det upprättats före vigseln och om det kommit in till Skatteverket inom en månad efter vigseln (RH 1982:117).

Ett äktenskapsförord får ingen verkan förrän det blivit registrerat (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Registreringen är däremot inte någon fastställelse av äktenskapsförordet som en skälig och giltig handling (Tottie & Teleman, Äktenskapsbalken En kommentar [1 januari 2017, Zeteo], kommentaren till 7 kap. 3 § ÄktB).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 1970 s. 320 [1]
  • RH 1982:117 [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Tottie & Teleman, Äktenskapsbalken En kommentar (1 januari 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 3 § ÄktB [1]