OBS: Detta är utgåva 2018.6. Visa senaste utgåvan.

Skatteavtal kan innehålla artiklar som behöver kommenteras särskilt eftersom tillämpningen av dem ofta leder till frågor. Vissa av dessa artiklar beskrivs här. Listan är inte uttömmande och kommer att fyllas på löpande med både fler länder och fler företeelser.

Amerikas Förenta Stater (USA)

Länk till skatteavtalet

Artikel 1.4 – Overriding taxing right

Oavsett vad avtalet säger i övrigt, har USA rätt att beskatta sina medborgare och personer med hemvist i USA som om avtalet inte hade gällt. Detsamma gäller under en period av tio år efter att en person har varit medborgare i USA eller långvarigt bosatt där. Om till exempel en artikel i avtalet säger att endast Sverige som hemviststat får beskatta en viss inkomst, får ändå USA beskatta inkomsten om personen i fråga är medborgare i USA.

I vissa fall får USA inte utnyttja sin overriding taxing right (se artikel 1.5), till exempel när det gäller socialförsäkringspension samt företag i intressegemenskap.

Sverige ska inte avräkna sådan skatt som USA tar ut enligt artikel 1.4, se artikel 23.3 nedan.

Artikel 2 – Skatter som omfattas av avtalet

I vissa fall tas både federal och delstatlig skatt ut i USA. Det är dock endast den federala skatten som omfattas av skatteavtalet och därmed endast den skatten som kan sättas ned med stöd av avtalet. Avräkning av delstatlig skatt kan dock medges ändå om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda, men då med stöd av avräkningslagen.

Amerikansk Social Security Taxes och Medicare Taxes är inte sådana skatter som omfattas av skatteavtalet, se vidare ställningstagande om avräkning för utländska socialavgifter samt avsnittet om vilken utländsk skatt som kan avräknas.

Artikel 18 – Artister och idrottsmän

I artikel 18 finns ett undantag från artiklarna 14 och 15 gällande artisters och idrottsmäns inkomster, vilket innebär att arbetsstaten får beskatta sådan inkomst. Undantaget gäller dock endast om inkomsten överstiger 6 000 amerikanska dollar under en tolvmånadersperiod.

Skatteverket anser att artikel 14 eller 15 ska tillämpas om inkomsten inte överstiger det angivna tröskelvärdet.

Artikel 20 – Offentlig tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om anställning vid Radio Free Europe/Radio Liberty Inc. i USA, och kommit fram till att anställningen omfattades av artikeln om offentlig tjänst, se vidare avsnittet om artikel 19 i OECD:s modellavtal.

Artikel 23.3 – Undanröjande av dubbelbeskattning vid overriding taxing right

När USA beskattar en inkomst med stöd av artikel 1.4 ska Sverige inte avräkna den skatten. Det gäller även om Sverige är hemviststat och enligt avtalet i övrigt ska avräkna amerikansk skatt. Detta framgår av artikel 23.3 a), där man säger att ”sådan avräkning skall dock inte ske med högre belopp än den skatt som enligt detta avtal skulle ha erlagts till Förenta staterna om personen inte var medborgare i Förenta staterna eller tidigare medborgare eller tidigare långvarigt bosatt där.” Istället är det USA som ska undanröja eventuell dubbelbeskattning i den situationen enligt artikel 23.3 b).

Brasilien

Artikel 10.1 och 2 – Utdelning

Utdelning från bolag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat. Utdelningen får även beskattas i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist men skatten får inte överstiga 25 procent av utdelningens bruttobelopp.

Den begränsning till 15 procent av utdelningens bruttobelopp, när mottagaren är ett bolag, som finns i artikel 10.2.a) gällde endast t.o.m. 1997 (anvisningarna till artikel 10 punkt 5, protokollet till skatteavtalet punkt 1.b) samt SFS 1986:23 och 1996:738). Efter denna tidpunkt gäller att källskatt får tas ut med maximalt 25 procent av utdelningens bruttobelopp oavsett vem som är mottagare.

Artikel 10.5 – Utdelning (skatt på fast driftställe)

Har bolag med hemvist i Sverige fast driftställe i Brasilien får det fasta driftstället beskattas med källskatt i enlighet med intern rätt i Brasilien.

Den begränsning till 15 procent av det fasta driftställets vinst som finns i artikel 10.5 gällde endast t.o.m. 1997 (anvisningarna till artikel 10 punkt 5, protokollet till skatteavtalet punkt 1.b) samt SFS 1986:23 och 1996:783). Efter denna tidpunkt gäller att källskatt får tas ut i enlighet med intern rätt i Brasilien.

Artikel 11.1 och 2 – Ränta

Ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat. Räntan får även beskattas i den avtalsslutande stat från vilken den härrör men om mottagaren är fysisk person, handelsbolag eller enkelt bolag får skatten inte överstiga 25 procent av räntans bruttobelopp.

När mottagaren av ränta är annan än fysisk person, handelsbolag eller enkelt bolag finns inte längre någon begränsning i skatteavtalet utan respektive stat beskattar enligt sin interna rätt. Den begränsning till 15 procent av räntans bruttobelopp, när mottagaren är någon annan än fysisk person, handelsbolag eller enkelt bolag, som finns i artikel 11.2.b) gällde endast t.o.m. 1997 (anvisningarna till artikel 11 punkt 1, protokollet till skatteavtalet punkt 1.b) samt SFS 1986:23 och 1996:783).

Artikel 12. 1 och 2 – Royalty

Royalty som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat. Royaltyn får även beskattas i den avtalsslutande stat från vilken den härrör men skatten får inte överstiga 25 procent av bruttobeloppet när det är royalty som uppkommit genom nyttjandet av eller rätten att nyttja varumärke.

Avser royaltyn annat än nyttjande av eller rätten att nyttja varumärke finns inte längre någon begränsning i skatteavtalet utan respektive stat beskattar enligt sin interna lagstiftning. Den begränsning till 15 procent av royaltyns bruttobelopp som finns i artikel 12.2.b) gällde endast t.o.m. 1997 (anvisningarna till artikel 12 punkt 1, protokollet till skatteavtalet punkt 1.b) samt SFS 1986:23 och 1996:738).

Artikel 23.3 – Metoder för undvikande av dubbelbeskattning

De matching credit-bestämmelser som finns här gällde endast t.o.m. 1997 (anvisningarna till artikel 23 punkt 2, protokollet till skatteavtalet punkt 1.b) samt SFS 1986:23 och 1996:738).

Israel

Artikel II e) - Hemvist

Avtalet saknar artikel om hemvist. I stället återfinns bland definitionerna i artikel II uttrycken ”person, bosatt i Sverige” och ”person, bosatt i Israel”. I skatteavtalets mening innebär uttrycken att personen är bosatt enligt respektive lands interna rätt utan att samtidigt vara bosatt i den andra staten (artikel II § 1.e). Med bosatt menas för Sveriges del även stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning. Uttrycket ”bosatt” används vid fördelningen av beskattningsrätten enligt inkomstartiklarna i avtalet. Om en fysisk eller juridisk person anses bosatt i både Sverige och Israel tillämpas i stället artikel XVII (metodartikeln) i enlighet med anvisningarna till artikel II (bilaga 2).

Artikel VI – Utdelning

För utdelning från ett bolag i Israel till en i Sverige bosatt person tillämpas credit (artikel XVII § 2.a) andra och tredje stycket.

Artikel XII – Statlig tjänst

Inkomst av statlig tjänst (artikel XII) beskattas endast i den stat i vars tjänst arbetet utförts under förutsättning att personen är medborgare i denna stat utan att samtidigt vara medborgare i den andra staten.

Artikel XIII – Enskild tjänst

Vad gäller enskild tjänst och utövandet av fritt yrke (artikel XIII) anses inkomsten ha sin källa i den stat där arbetet har utförts (artikel XVII § 5). En fysisk person bosatt i Sverige är dock befriad från israelisk skatt på personligt arbete (enskild tjänst) i Israel om han vistas i Israel under sammanlagt högst 183 dagar under inkomståret och arbetet utförs för eller på uppdrag av en person bosatt i Sverige (artikel XIII § 1). I övriga fall beskattas inkomst av personligt arbete utfört i Israel endast där under förutsättning att den skattskyldige kan visa att inkomsten beskattats i Israel (artikel XVII § 2.b).

Artikel XVII - Metodartikeln

I skatteavtalet med Israel tillämpas som huvudregel exempt för inkomst från inkomstkällor i Israel, dvs. källstaten ges ensamt beskattningsrätten till inkomsten. Detta gäller dels när det är fråga om inkomst som enligt avtalet får (må) beskattas i Israel (artikel XVII § 2.a) och dels när det är fråga om inkomst som inte särskilt angivits i avtalet men som är underkastad beskattning i Israel (artikel XVII § 2.b). Inkomst från inkomstkällor i Sverige beskattas här. Om inkomsten också beskattas i Israel ska Israel avräkna den svenska skatten (artikel XVII § 1). Progressionsbestämmelsen i artikel XVII § 4 ska inte tillämpas.

Italien

Artikel 18 - Pensioner och livräntor

Huvudregeln vad gäller pensioner och livräntor är att dessa endast beskattas i hemviststaten (artikel 18 punkt 1) om det inte är fråga om pension med anledning av tidigare allmän tjänst då i stället artikel 19 punkt 2 tillämpas.

Från huvudregeln i artikel 18 punkt 1, att pensioner och livräntor endast beskattas i hemviststaten, görs ett undantag för utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen i en avtalsslutande stat och utbetalning på grund av pensionsförsäkring meddelad i en avtalsslutande stat. Sådana utbetalningar till medborgare i den avtalsslutande stat varifrån ersättningarna betalas får beskattas där (artikel 18 punkt 2). Den stat från vilken ersättningarna betalas ska dock avräkna eventuell skatt i hemviststaten, s.k. omvänd credit, jfr artikel 24 punkt 6.

Artikel 19.2 – Pension p.g.a. allmän tjänst

Vad gäller pension på grund av tidigare anställning i allmän tjänst i en avtalsslutande stat (artikel 19 punkt 2) är regeln i stället att beskattning endast sker i denna stat. Från denna regel görs dock undantag om personen är medborgare och har hemvist i den andra avtalsslutande staten, då beskattas pensionen endast där.  

Nytt: 2018-07-03

Schweiz

Artikel 19.2 – Utbetalning enligt svensk socialförsäkring

Utbetalning enligt svensk socialförsäkringslagstiftning till person med hemvist i Schweiz får beskattas i Sverige. Sverige ska avräkna schweizisk skatt enligt artikel 24 § 3 (omvänd credit). Avräkningsbeloppet ska dock inte överstiga den svenska inkomstskatt som belöper på inkomsten.

Artikel 24 § 3 nämner endast beskattning av pension som enligt artikel 19 § 2 får beskattas i Sverige. Artikel 19 § 2 omfattar dock alla utbetalningar enligt svensk socialförsäkringslagstiftning till person med hemvist i Schweiz. Med hänsyn till uttalanden i förarbetena medger vi därför avräkning även för schweizisk skatt på andra utbetalningar enligt svensk socialförsäkring än pension (prop. 2011/12:78 s. 55 f).

Singapore

Artikel XVIII A – Remittanceregeln

Remittanceregeln i artikel XVIII A ger Sverige en subsidiär beskattningsrätt till inkomster med källa i Sverige i det fall en artikel i skatteavtalet helt eller delvis begränsar Sveriges beskattningsrätt, men Singapore enligt sin interna lagstiftning inte beskattar hela eller del av inkomsten på grund av att inkomsten inte har överförts eller mottagits i Singapore.

Sverige kan enbart tillämpa remittanceregeln om Singapore inte beskattar inkomsten på grund av att inkomsten inte överförts till eller mottagits i Singapore. Däremot kan remittanceregeln inte tillämpas om Singapore inte beskattar inkomsten på grund av att viss inkomst överhuvudtaget inte beskattas där enligt intern rätt.

Annan inkomst

”Annan inkomst” behandlas inte särskilt i avtalet med Singapore. Ingenting hindrar därför respektive stat från att t.ex. beskatta utdelning från en tredje stat, jfr artikel XIX § 1. Beskattningen är i överensstämmelse med avtalet eftersom ”icke annat uttryckligen föreskrivs” i detta.

Storbritannien och Nordirland

I den lydelse som trädde i kraft den 20 december 2015.

Artikel 3. 1 h) – Internationell trafik

Det brittiska avtalet följer den nya definitionen av internationell trafik i artikel 3 punkt 1 e) i OECD:s modellavtal. I det brittiska avtalet definieras internationell trafik i artikel 3 punkt 1 h).

Definitionen innebär att med internationell trafik menas all transport utom när skeppet eller flygplanet bara används i en avtalsslutande stat och rederiet respektive flygbolaget inte har hemvist i den staten, d.v.s. om exempelvis ett svenskt flygbolag bara trafikerar Storbritannien (artikel 3 punkt 1 h). Rederiet respektive flygbolaget kan ha hemvist i den andra avtalsslutande staten eller i tredjeland.

Artikel 10 – Utdelning

Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat. Utdelningen får även beskattas i den stat där bolaget har hemvist men skatten får inte överstiga 5 procent av utdelningens bruttobelopp om den som har rätt till utdelningen är en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

Utdelningen ska dock vara undantagen från beskattning i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som kontrollerar, direkt eller indirekt, minst 10 procent av det utdelande bolagets röstetal.

Utdelning från vissa kollektiva investeringar i fast egendom får beskattas med 15 procent av utdelningens bruttobelopp i vissa fall. Denna särskilda bestämmelse har i första hand införts med anledning av brittiska regler kring s.k. Real Estate Investment Trust.

Inkomståret 2016

Storbritannien har haft ett system för skattelättnad för utdelning från brittiska bolag (tax credit) t.o.m. det brittiska beskattningsår som slutade den 5 april 2016. Enligt övergångsbestämmelsen till det nu gällande skatteavtalet ska de regler som gällde i det äldre skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland tillämpas på utdelningar som varit disponibla före den 6 april 2016.

Systemet med tax credit innebar att delägaren fick 90 procent av utdelningen utbetald och de återstående tio procenten blev ett belopp som tillgodoräknades delägaren när denne skulle betala skatt på utdelningen. I Sverige skulle, enligt det äldre skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland, den betalda utländska skatten anses vara tio procent av utdelningens bruttobelopp, om inte högre belopp kunde visas, och avräkning skulle göras med det beloppet. I det nya skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland finns inte dessa bestämmelser kvar. På utdelningar som är disponibla efter den 5 april 2016 ska inte avräkning medges för annat än verkligt betald skatt.

Artikel 14. 3 – Arbete ombord på skepp och luftfartyg

Artikel 14 punkt 3 i det brittiska avtalet följer den nya lydelsen i artikel 15 punkt 3 i OECD:s modellavtal och behandlar ersättning för arbete ombord på skepp och luftfartyg i internationell trafik.

Med internationell trafik menas all transport utom när skeppet eller flygplanet bara används i en avtalsslutande stat och rederiet respektive flygbolaget inte har hemvist i den staten (artikel 3 punkt 1 h). För att artikel 14 punkt 3 ska tillämpas krävs också att den ombordanställda med hemvist i en avtalsslutande stat inte endast arbetar i den andra avtalsslutande staten. I annat fall tillämpas punkterna 1 eller 2 i stället.

Exempel; arbete ombord på flyg

Christoffer är obegränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist här. Christoffer är stationerad i Storbritannien där han arbetar för ett brittiskt flygbolag. Flyget trafikerar endast Storbritannien. Var ska Christoffer beskattas?

Det är fråga om internationell trafik enligt definitionen i artikel 3 punkt 1 h) eftersom flygbolaget är brittiskt och flygplanet inte endast används i Sverige.

Artikel 14 punkt 3 ska inte tillämpas eftersom Christoffer har hemvist i Sverige och flygplanet endast används i Storbritannien (”den andra avtalsslutande staten”). I stället tillämpas artikel 14 punkt 1 vilket innebär att Christoffer ska beskattas i Storbritannien till den del han arbetar där. Även Sverige får beskatta som hemviststat. Sverige medger avräkning för brittisk skatt.

Exempel; flygbolag i tredjeland

Gloria är obegränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist här. Gloria är stationerad i Storbritannien och arbetar för ett irländskt flygbolag som flyger mellan Storbritannien och Sverige. Var ska Gloria beskattas?

Det är fråga om internationell trafik enligt definitionen i artikel 3 punkt 1 h) i det brittiska skatteavtalet eftersom flygbolaget är irländskt och flygplanet inte endast används i Sverige.

Artikel 14 punkt 3 i det brittiska skatteavtalet ska tillämpas eftersom Gloria har hemvist i Sverige och inte arbetar på ett flygplan som används uteslutande i Storbritannien. Detta innebär att inkomsterna endast ska beskattas i Sverige. Från det irländska skatteavtalet bortses här.

Artikel 17 – Pensioner, livräntor och liknande betalningar

Skatteverket anser i ett ställningstagnade om övergångsbestämmelsen angående pension m.m. i 2015 års skatteavtal med Storbritannien och Nordirland att övergångsbestämmelsen endast kan tillämpas på pension, livränta eller socialförsäkringsersättning som mottogs omedelbart före avtalets ikraftträdande den 20 december 2015 och fortfarande mottas. Om personen senare får hemvist i den andra avtalsslutande staten kan övergångsbestämmelsen även fortsättningsvis vara tillämplig men en prövning måste göras med beaktande av att mottagaren har fått hemvist i den andra avtalsslutande staten. Ställningstagandet gäller vid byte av hemvist men Skatteverket anser att samma bedömning får göras i de fall mottagaren i stället får ett nytt medborgarskap.

Artikel 29 – Ikraftträdande

Punkt 2

Avtalet trädde i kraft den 20 december 2015.

I Sverige ska avtalet tillämpas när det gäller

1) källskatter; på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari 2016 eller senare,

2) andra skatter på inkomst; som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare.

I Storbritannien och Nordirland ska avtalet tillämpas när det gäller

1) källskatter; på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari 2016 eller senare,

2) skatt på inkomst och på kapitalvinst; för beskattningsår som börjar den 6 april 2016 eller senare,

3) bolagsskatt; för räkenskapsår som börjar den 1 april 2016 eller senare.

Punkt 3

Bestämmelserna i artikel 23 (Ömsesidig överenskommelse) och artikel 24 (Utbyte av upplysningar) ska tillämpas från och med den 20 december 2015 oavsett vilket beskattningsår ärendet gäller. Inget ärende får emellertid hänskjutas till skiljeförfarande enligt bestämmelserna i artikel 23 punkt 5 (Ömsesidig överenskommelse) förrän tidigast tre år efter den 20 december 2015.

Punkt 5

Se artikel 17 ovan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater [1]

Ställningstaganden

  • Hur ska tröskelvärdet i artikel 18 om artister och idrottsmän i skatteavtalet med USA tillämpas? [1]
  • Kan avräkning medges för utländska socialavgifter enligt skatteavtal eller avräkningslagen? [1]
  • Tillämpning av övergångsbestämmelsen angående pension m.m. i 2015 års skatteavtal med Storbritannien och Nordirland [1]