OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Undantag för privatpersoner

Privatpersoner och dödsbon som betalar ut ersättningar som understiger 10 000 kr till samma mottagare behöver inte göra skatteavdrag enligt 10 kap. 4 § 3 a–d SFL. Detta undantag gäller under förutsättning att

  1. utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo
  2. ersättningen inte utgör utgift i en näringsverksamhet som utbetalaren bedriver
  3. utbetalaren och mottagaren inte har träffat en överenskommelse om att utbetalaren ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på ersättningen
  4. att det inte är fråga om sådan ersättning som betalas ut till god man eller förvaltare för utfört arbete som regleras i 12 kap. 16 § föräldrabalken.

Om ersättningen under kalenderåret överstiger 10 000 kr ska skatteavdrag göras så snart utbetalaren inser detta.

Överenskommelse om skatteavdrag

Det finns möjlighet för utbetalaren och mottagaren att komma överens om att utbetalaren ska göra skatteavdrag redan då ersättningen uppgår till minst 1 000 kr under inkomståret (10 kap. 4 § p 3 c SFL).

Ersättning till god man

Beloppsgränsen 10 000 kr får inte tillämpas på ersättningar som ges ut till god man och förvaltare (10 kap. 4 § 3 d SFL). Du kan läsa mer i prop. 1999/2000:6 s. 50. Det innebär att huvudmannen alltid är skyldig att göra skatteavdrag om ersättningen för arbetet uppgår till minst 1 000 kr under kalenderåret.

Uppgiftsskyldighet för privatpersoner

Observera att den som betalar ut arbetsersättningen är skyldig att lämna kontrolluppgift på den utbetalda ersättningen även om han eller hon inte ska göra skatteavdrag. Beloppsgränsen för kontrolluppgiftsskyldighet för dessa är 1 000 kr (15 kap. 8 SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1999/2000:6 Förmånsbeskattning av miljöbilar, m.m. [1]