OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Här beskrivs när skatteavdrag inte ska göras enligt 10 kap. SFL vid utbetalning av arbetsersättningar till utländska juridiska och fysiska personer. Här finns även information om undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag vid utlandsarbete.

Skatteavdrag vid utbetalning till utländska personer

Huvudregeln enligt 10 kap. SBL är att skatteavdrag ska göras av utbetalaren på ersättning för arbete. Skatteavdrag ska i vissa fall inte göras från ersättning för arbete som betalas ut till en utländsk juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige. Detta undantag gäller inte om ersättningen avser näringsverksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftställe i Sverige (10 kap. 6 § SFL). Observera dock att begränsat skattskyldiga personer som utför arbete i Sverige kan omfattas av reglerna om SINK och då ska skatteavdrag göras enligt dessa regler.

Det kan här nämnas att arbetsgivare har en underrättelseskyldighet till Skatteverket när en medborgare från ett land som inte är medlem i EU, EES-stat eller Schweiz (tredjelandsmedborgare) anställs eller sänds till Sverige för att arbeta. Det gäller även utländska arbetsgivare och även om denne saknar fast driftställe i Sverige.

Fast driftställe

Vad som avses med fast driftställe för näringsverksamhet framgår av 2 kap. 29 § IL. Grundregeln är att det måste vara fråga om en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken verksamheten helt eller delvis bedrivs. Exempel på sådana platser är bl.a. plats för företagsledning, filial, kontor, fabrik, verkstad, gruva och plats för byggnads- och installationsverksamhet.

Utländsk juridisk person

Med utländsk juridisk person menas en utländsk association, som kan förvärva rättigheter, åta sig skyldigheter, föra talan inför domstolar och andra myndigheter och över vilkens förmögenhetsmassa de enskilda delägarna inte fritt kan förfoga. Detta enligt lagstiftningen i den stat där associationen hör hemma (6 kap. 8 § IL).

Obegränsat eller begränsat skattskyldig

Obegränsat skattskyldiga är personer som är bosatta i Sverige, personer som stadigvarande vistas här i landet och personer som har väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL). För att bestämma om en fysisk person är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige är det nödvändigt att fastställa om något av dessa kriterier för obegränsad skattskyldighet är uppfyllda.

Skatteavdrag för begränsat skattskyldiga

Skatteavdrag vid skattepliktig ersättning enligt SINK

Skatteverket beslutar om skatt för en fysisk person ska tas ut enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Om ersättningen för arbetet omfattas av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning och utbetalaren känner till beslutet ska skatteavdrag inte göras enligt bestämmelserna i 10 kap. SFL (10 kap. 7 § SFL). Skatteavdrag ska då istället göras enligt beslut om SINK (13 kap. 1 § SFL). Mer information om detta skatteavdrag hittar du på sidan Inkomsten är skattepliktig enligt SINK.

Om det, trots att den fysiska personen ska beskattas enligt SINK, inte finns något beslut om särskild inkomstskatteredovisning eller om utbetalaren inte känner till att det finns ett sådant beslut, ska skatteavdrag göras enligt de allmänna reglerna i 10 kap. SFL.

En begränsat skattskyldig fysisk person kan välja att få sina tjänsteinkomster beskattade enligt inkomstskattelagen (3 kap. 18 § 1 IL) i stället för enligt SINK. I sådant fall fattas inget beslut om att skatt ska uttas enligt SINK . Undantaget från skyldigheten att göra skatteavdrag för preliminär skatt är då inte tillämpligt (10 kap. 7 § SFL). Det innebär att den grundläggande skyldigheten för utbetalaren att göra skatteavdrag enligt de allmänna reglerna i 10 kap. SFL gäller.

Begränsat skattskyldiga personer som är anställda i ett svenskt bolag men arbetar vid bolagets filial i utlandet, ska beskattas enligt SINK för lönen vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige. Det svenska bolaget är då skyldigt att göra skatteavdrag enligt beslut om SINK på den del av lönen som avser arbetet i Sverige.

Arbetsgivaren ska dock inte göra avdrag för SINK-skatt från kostnadsersättningar som omfattas av 10 kap. 3 § 9 och 10 SFL, dvs. ersättningar för kostnader som är avdragsgilla i arbetet. Detta gäller kostnadsersättningar som utbetalas till anställda som är bosatta i ett EU/EES-land (RÅ 2010 ref. 122).

Skatteavdrag vid skattepliktig ersättning enligt A-SINK

Skatteavdrag enligt bestämmelserna i 10 kap. SFL ska inte heller göras från ersättningar som omfattas av lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) (10 kap. 8 § SFL).

Skatteavdrag ska i stället göras enligt särskilda regler i 13 kap. SFL. En artist, en idrottsman eller ett artistföretag kan hos Skatteverket begära att i stället få vara skattskyldig enligt IL. Om Skatteverket har beslutat om en sådan skattskyldighet och utbetalaren känner till beslutet gäller de allmänna bestämmelserna i 10 kap. SFL, dock med undantag av vad som sägs i 6 §.

Som nämnts ovan ska skatteavdrag inte göras från ersättning till utländska juridiska personer om ersättningen betalas ut för näringsverksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftställe i utlandet (10 kap. 6 § SFL). Bestämmelsen i 6 § ska dock inte gälla för en utländsk juridisk person som är skattskyldig enligt A-SINK men som begär att i stället bli beskattad enligt IL. När Skatteverket har beslutat om skattskyldighet enligt IL ska alltså skatteavdrag göras från ersättningar som betalas ut för näringsverksamhet som en utländsk juridisk person bedriver från ett fast driftställe i utlandet. Om Skatteverket har beslutat om skattskyldighet för inkomstskatt ska skatteavdrag göras för preliminär skatt beräknad enligt bestämmelserna i 11 kap. SFL och inte för skatt enligt A-SINK.

Läs mer om skatteavdrag enligt A-SINK på sidan Inkomsten är skattepliktig enligt A-SINK.

Skatteavdrag vid utlandsarbete

En svensk utbetalare eller en utländsk utbetalare med fast driftställe i Sverige har en generell skyldighet att göra skatteavdrag vid betalning av ersättning för arbete. Det gäller även om arbetet utförs i utlandet. Det finns dock undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag vid utlandsarbete. Undantagen beror dels på nationell svensk lagstiftning, dels på Sveriges åtaganden i internationella skatteavtal.

Bestämmelser om frikallelse från skattskyldighet för inkomst av anställning som intjänats i utlandet, sexmånaders- och ettårsregeln finns i 3 kap. 9–13§§ IL, se Skattebefrielse enligt sexmånaders- och ettårsregeln. Dessutom gäller att preliminär skatt inte ska betalas i Sverige vid arbete i annat nordiskt land i vissa fall enligt en särskild överenskommelse mellan de nordiska länderna. När dessa regler är tillämpliga kan Skatteverket fatta beslut om att skatteavdrag inte ska göras.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Svenskt bolag med filial i utlandet. Beskattning av anställningsinkomst och skatteavdrag vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige [1]