OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Ersättning som betalas ut till en idrottsutövare av en ideell idrottsförening ska inte ingå i underlaget för skatteavdrag om beloppet sammanlagt är lägre än ett halvt prisbasbelopp under ett kalenderår (10 kap. 4 § 4 SFL).Om utbetalningarna till idrottsutövaren är ett halvt prisbasbelopp eller mer, ska skatteavdrag göras på resterande utbetalningar under kalenderåret.

En förutsättning för att skatteavdrag inte ska göras är att ersättningen till idrottsutövaren kommer från en sådan ideell förening som avses i 7 kap. 4–6 och 10 §§ IL och att föreningen har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet.

På motsvarande sida under Arbetsgivaravgifter förklaras vad som menas med idrottslig verksamhet och vem som kan anses vara idrottsutövare.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Övrigt

  • Prisbasbelopp på Statistiska centralbyrån [1]