OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Utgifter för att anskaffa en byggnad dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Objekt

Underlag vid köp eller motsvarande

Underlag vid gåva eller motsvarande

Beräkning av avdragets­­ storlek

Jämkning av avdrag m.h.t. beskattnings­årets längd

Förskjutna avdrag

Byggnad 1

Anskaffnings­utgiften

­Underlaget övertas

Ja

Nej

Markanläggning 2

0

­Underlaget övertas

5 el. 10 % av an­skaff­nings­utgiften

Ja

Nej

Mark d.v.s. råmark

0

0

0

-

-

Substans­minskning av naturtillgång, d.v.s. grustäkt, stenbrott etc.

Anskaffnings­utgiften (alt. belopp enl. kapital­vinst­reg­lerna dock högst 75 % av allmänna salu­värdet)

­­Underlaget övertas

Avdrag motsv. minsk­ningen av tillgången

-

Ja

1. Byggnad

Byggnadsstomme, schaktning och pålning för byggnad, led­ningar för vatten, avlopp, elektrisk ström, gas o.s.v. som är nöd­vändiga för byggnadens allmänna funktioner, personhissar, ändringsarbeten av mer genomgripande art t.ex. i samband med ombyggnad för annat ändamål.

2. Markanläggningar

Röjning, pålning för markanläggning, schaktning i allmänhet, stödmurar, torrläggning, rivning av byggnad, vägar, kanaler, hamninlopp och andra tillfarter, upplagsplatser, körplaner, par­keringsplatser, fotbollsplaner, tennisbanor, planteringar.