OBS: Detta är utgåva 2019.3. Visa senaste utgåvan.

Det finns tidsramar för när pensionssparandet senast måste ha gjorts för att avdrag ska medges. I vissa fall kan avdraget göras ett senare beskattningsår än det år pensionssparandet gjordes.

När måste en inbetalning ske?

När en inbetalning av en premie till en pensionsförsäkring och en insättning på ett pensionssparkonto senast måste ha gjorts för att avdrag ska få göras beror på om avdraget ska göras som allmänt avdrag eller som avdrag i en näringsverksamhet. När ett avdrag ska göras som allmänt avdrag och när det ska göras som avdrag i näringsverksamhet läser du om under Var görs avdraget?

Om avdraget ska göras i inkomstslaget kapital (59 kap. 15 § IL) gäller samma principer för inbetalning som när avdrag ska göras som allmänt avdrag.

Allmänt avdrag

För allmänt avdrag för pensionssparande gäller kontantprincipen.

Avdrag medges för det beskattningsår (= kalenderår) då betalningen har gjorts. En inbetalning av en premie som har gjorts i bankkassa till försäkringsbolagets bankgiro den 30 december år 1 anses ha gjorts detta år oavsett att betalningen bokförts hos försäkringsbolaget först den 4 januari år 2 (RÅ 2003 ref. 43). Detsamma får anses gälla om betalningen har gjorts över t.ex. internet och beloppet har dragits från försäkringstagarens eller pensionsspararens konto under år 1.

Avdrag i näringsverksamhet

Någon bestämmelse när pensionssparandet senast måste ha gjorts för att avdrag ska få göras i en näringsverksamhet finns inte.

En arbetsgivare kan under vissa förutsättningar medges avdrag för en s.k. löpande premiebetalning (förnyelsepremie), även om premien har betalats senare än under beskattningsåret men före den tidpunkt då arbetsgivaren ska ha lämnat inkomstdeklarationen. Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked med denna innebörd (HFD 2011 not. 42). Enligt Skatteverket kan inte en motsvarande utsträckning av betalningstidpunkten göras för en enskild näringsidkares eller en handelsbolagsdelägares egna pensionsförsäkringar med stöd av detta rättsfall.

Med hänsyn till tidigare tillämpning om när pensionssparandet senast måste ha skett och i avvaktan på att denna fråga rättsligt har klarlagts anser Skatteverket att följande gäller:

  • Inbetalning på ett pensionssparkonto ska ha gjorts senast den 31 december under beskattningsåret för att pensionssparavdrag ska medges vid inkomstbeskattningen för detta år.
  • För avdrag i näringsverksamhet för en premie för en nytecknad pensionsförsäkring ska en ansökan om försäkring ha kommit in till försäkringsbolaget under beskattningsåret och premien ska ha betalats senast den dag inkomstdeklarationen ska ha lämnats. Om anstånd med deklarationen har lämnats förskjuts betalningstidpunkten i motsvarande mån.
  • I andra fall, d.v.s. vid en s.k. löpande premiebetalning (förnyelsepremie), ska betalning av premien ha skett senast under beskattningsåret.

Inkomst av näringsverksamhet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder och periodisering ska ske enligt god redovisningssed (14 kap. 2 § IL). Eget pensionssparande är dock privata utgifter för den enskilda näringsidkaren eller handelsbolagsdelägaren. Om en inbetalning till ett pensionssparande sker med medel från näringsverksamheten får detta inte redovisas som en kostnad i näringsverksamheten utan ska anses utgöra ett uttag (BFNAR 2017:3 punkt 14.5 och 14.11 för den som upprättar årsbokslut och BFN:s vägledning BFNAR 2006:1 punkt 3.10 med kommentarer för den som upprättar ett förenklat årsbokslut).

Avdrag under ett senare beskattningsår

Man kan inte välja att avstå från avdraget under beskattningsåret för att skjuta upp det till senare år, t.ex. om inkomsten är så låg att skattereduktion eller grundavdrag inte kan utnyttjas. Det finns dock två bestämmelser om en senareläggning av avdraget för en betalning till ett pensionssparande.

Pensionssparandet är större än det avdrag som får göras under beskattningsåret

Om betalningar till ett pensionssparande har gjorts med större belopp än vad som är avdragsgillt som allmänt avdrag eller i näringsverksamhet, ska det överskjutande, outnyttjade beloppet dras av nästa beskattningsår om rätt till avdrag för pensionssparande då finns enligt 59 kap. 1 a § IL. Avdrag för pensionssparande medges i första hand för belopp som har betalats under detta senare beskattningsår. Därefter – om utrymme finns kvar − medges avdrag för den del av föregående års outnyttjade betalningar som ryms inom avdragsutrymmet ”år 2” (59 kap. 7 § IL).

Bestämmelsen tillämpas inte på betalningar som dras av i inkomstslaget kapital.

Exempel: pensionssparandet är större än avdragsutrymmet

Sara bedriver en enskild aktiv näringsverksamhet som under beskattningsår 1 har ett överskott på 150 000 kr före avdrag för pensionssparande, särskild löneskatt för pensionssparandet och egenavgifter. Sara har under året betalat in 60 000 kr i premier till sin egna pensionsförsäkring.

Saras avdragsutrymme för pensionssparavdrag i näringsverksamheten är 52 500 kr (35 % x 150 000 kr). Det innebär att Saras pensionssparavdrag begränsas till 52 500 kr.

Den återstående delen av inbetalda premier på 7 500 kr kan Sara dra av nästa beskattningsår om det då finns ett avdragsutrymme.

Under beskattningsår 2 har Saras näringsverksamhet ett överskott på 180 000 kr före avdrag för pensionssparande, särskild löneskatt för pensionssparandet och egenavgifter. Sara har under detta år betalat in 57 000 kr i premier till sin egna pensionsförsäkring.

Saras avdragsutrymme för pensionssparavdrag i näringsverksamheten är 63 000 kr (35 % x 180 000 kr).

Eftersom Sara har betalat 57 000 kr i premier till pensionsförsäkringen under beskattningsåret 2 ska dessa premier dras av i första hand. Av de premier som Sara inte kunde dra av föregående år ska Sara dra av 6 000 kr mot outnyttjat avdragsutrymme 6 000 kr (63 000 - 57 000). Sara har inte rätt att dra av resterande premier på 1 500 kr (7 500 - 6 000) beskattningsår 3, även om det då skulle finnas ett avdragsutrymme.

Om Saras näringsverksamhet är passiv år 2 har hon inte rätt till pensionssparavdrag för vare sig de premier som hon inte fick dra av föregående år eller de premier som hon betalat under år 2. Detta eftersom ett pensionssparavdrag bara får göras av den som är obegränsat skattskyldig och som har en avdragsgrundande inkomst av anställning och personen helt saknar pensionsrätt i anställning eller har en avdragsgrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet (59 kap. 1 a § första stycket IL).

Begränsningsregel för pensionssparavdrag som görs som allmänt avdrag

När pensionssparavdraget görs som allmänt avdrag får avdraget inte överstiga skillnaden mellan summan av överskotten i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet minskad med andra allmänna avdrag än pensionssparavdrag. Om en del av pensionssparandet inte kan utnyttjas på grund av denna regel samtidigt som sparandet rymts inom avdragsutrymmet, får resterande del dras av senast under det sjätte beskattningsåret efter det år då beloppet betalades. Den skattskyldiga avgör själv under vilket eller vilka av dessa år avdrag ska göras. Inte heller i detta fall får dock avdraget överstiga skillnaden mellan den redovisade inkomsten och övriga allmänna avdrag men det behöver inte rymmas inom ”avdragsårets” avdragsutrymme (59 kap. 17 § IL).

Den begränsningsregel som finns i 59 kap. 17 § IL är inte tillämplig på betalningar som dras av i inkomstslagen näringsverksamhet eller kapital, utan bestämmelsen avser enbart allmänna avdrag.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2011 not. 42 [1]
  • RÅ 2003 ref. 43 [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1]