OBS: Detta är utgåva 2019.3. Sidan är avslutad 2023.

Beskattningsland för kulturella aktiviteter m.m. som tillhandahålls till privatpersoner eller till andra icke beskattningsbara personer avgörs av var aktiviteten äger rum. För köpare som är beskattningsbara personer gäller att beskattningsland ska vara där köparen är etablerad.

Var äger aktiviteten rum?

Samtliga tjänster i samband med kulturella aktiviteter m.m. som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person är omsatta inom landet om aktiviteten faktiskt äger rum här.

Följande aktiviteter avses (5 kap. 11 § ML):

 1. kulturella
 2. konstnärliga
 3. idrottsliga
 4. vetenskapliga
 5. pedagogiska
 6. av underhållningskaraktär
 7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 54.1 i mervärdesskattedirektivet.

Att en tjänst ska ske i samband med en viss aktivitet innebär att tjänsten ska vara direkt hänförlig till den aktuella aktiviteten (prop. 2009/10:15 s. 216).

Förutom tjänster i samband med dessa aktiviteter omfattar bestämmelsen även

 • underordnade tjänster
 • tjänster som tillhandahålls av organisatören av aktiviteten.

Underordnade tjänster

Underordnade tjänster är sådana tjänster som i sig inte är direkt hänförliga till någon aktivitet som omfattas av bestämmelsen, men som är nödvändiga för att aktiviteten som sådan ska kunna genomföras (prop. 2009/10:15 s. 216). Endast i undantagsfall omfattas underordnade tjänster till en aktivitet av bestämmelsen i 5 kap. 11 § ML. Orsaken är att underordnade tjänster i normalfallet tillhandahålls till en beskattningsbar person.

Tjänster som tillhandahålls av organisatören av aktiviteten

Med en organisatör avses den person som tar det faktiska ansvaret för organiseringen av aktiviteten. Således omfattas t.ex. inte den som bara förmedlar biljetterna i annans namn utan att ha något eget ansvar för aktiviteten.

Tillträde till evenemang

Bestämmelsen i 5 kap. 11 § ML omfattar alltid sådana tillträden till evenemang som säljs till privatpersoner som skulle ha omfattats av 5 kap. 11 a § ML om köparen var en beskattningsbar person.

Skatteverket anser t.ex. att privatpersoners köp av tillträde till ett idrottsevenemang (t.ex. entré till en fotbollsmatch) omfattas av bestämmelsen.

Vad bestämmelsen inte omfattar

När det gäller andra kulturella aktiviteter än tillträde till evenemang omfattas tjänsterna av huvudregeln i 5 kap 5 § ML om de tillhandahålls en köpare som är en beskattningsbar person .

Kulturella, konstnärliga och underhållsmässiga aktiviteter

Exempel på kulturella och underhållningsmässiga aktiviteter är teater, cirkus, nöjesfält och bio.

Artistiskt framträdande

Ett artistiskt framträdande är en sådan tjänst som avser en kulturell aktivitet eller en aktivitet av underhållningskaraktär. Tillhandahållanden som omfattas av denna bestämmelse begränsas inte av att det ska vara fråga om ett framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk. Således omfattas t.ex. jonglörer, clowner och fakirer av denna bestämmelse även om de vanligtvis inte framför något upphovsrättsligt skyddat verk.

Användning av spelautomater

En tjänst som består i att göra det möjligt för allmänheten att mot betalning använda spelautomater i spelhallar utgör en underhållningsmässig eller liknande tjänst. Huvudsyftet med dessa aktiviteter är att ge användarna av automaterna underhållning, inte ekonomisk vinning. Själva osäkerheten kring vinstchanserna är en väsentlig del av den underhållning som användare av automaten söker (C-452/03, RAL).

Exempel: skoterturer

Ett företag tillhandahåller skoterturer i Sverige till både svenska och utländska privatpersoner. Anmälan till skoterturerna sker i förväg. Skoterturer är aktiviteter av underhållningskaraktär och Sverige är beskattningsland när köparna är privatpersoner eftersom de utförs här i landet, 5 kap. 11 § ML. För bedömning av beskattningsland när köparna är beskattningsbara personer se sidan Tillträde till evenemang.

Nytt: 2019-05-15

Underhållning via internet

EU-domstolen har ansett i ett fall att sammansatta tjänster i form av interaktiva erotiska framträdanden som filmades och direktsändes via Internet utgjorde tjänster av underhållningsmässig karaktär. Tjänsterna skulle, för att få en rationell lösning ur skattesynpunkt, anses utförda på den plats där leverantören var etablerad. Kunderna var privatpersoner och fanns i detta fall i samma land som leverantören. De personer som filmades fanns i ett land utanför EU (C-568/17, L.W. Geelen).

Idrottsliga aktiviteter

Tjänster som avser idrottsliga aktiviteter utmärks av att de utförs vid en eller flera specificerade tidpunkter och på en plats, t.ex. på ett gym, en skidanläggning, en fotbollsplan, i ett ridhus eller en simhall. Det är då enkelt att avgöra var aktiviteten faktiskt utförs.

Idrottstränare

Skatteverket anser att när en tränare tillhandahåller en tjänst direkt till någon som inte är en beskattningsbar person kan tjänsten antingen ses som en idrottslig aktivitet eller en tjänst som omfattas av huvudregeln för tillhandahållanden till andra än beskattningsbara personer.

Det avgörande vid bedömningen av om det är fråga om en tjänst som omfattas av huvudregeln är att det är en tjänst som är utsträckt i tiden, t.ex. genom ett avtal, eller om den utförs på olika ställen. Exempel på en sådan tjänst kan vara en tränare som har kontrakt med en elitidrottsman och tränar och följer med idrottsmannen på tävlingar. En sådan tjänst ska hänföras till huvudregeln i 5 kap. 6 § ML.

En personlig tränare på ett gym, som idrottsutövaren kan anlita direkt per timme mot separat ersättning, tillhandahåller däremot en tjänst som avser en idrottslig aktivitet som omfattas av 5 kap. 11 § ML. Både köparen och säljaren finns på plats vid idrottsutövandet. Tjänsten tillhandahålls vid ett särskilt tillfälle och på en särskild plats.

Jockey eller kusk

Den tjänst en jockey eller kusk tillhandahåller någon som inte är en beskattningsbar person är en sådan idrottslig aktivitet som omfattas av 5 kap. 11 § ML.

Om tränaren själv kör hästen på tävling anser Skatteverket att tjänsten – att köra hästen - ska vara underordnad tränartjänsten. Det innebär att hela tränarens tillhandahållande omfattas av huvudreglerna i 5 kap. 5 eller 6 § ML (Skatteverkets ställningstagande Omsättningsland – tränartjänster m.m.).

Vetenskapliga aktiviteter

Begreppet vetenskap har inte särskilt belysts i förarbeten eller praxis, men det ska vara fråga om forskning eller liknande.

Vetenskapliga aktiviteter kännetecknas normalt sett av en kreativ och innovativ sida. Även om en tjänst har dessa kännetecken är det dock inte uteslutet att tjänsten kan omfattas av en annan bestämmelse. De aktiviteter som omfattas kännetecknas även av att de normalt tillhandahålls en mängd olika mottagare. Tjänster som t.ex. utgörs av forsknings- och utvecklingsarbete på miljö- och teknikområdet utfört av ingenjörer åt en kund anses därför inte som en vetenskaplig aktivitet (jämför C-222/09, Kronospan Mielec).

Pedagogiska aktiviteter

Begreppet pedagogisk aktivietet i 5 kap. 11 § ML innefattar utbildningstjänster. EU-domstolens uttalande i C-445/05, Haderer, om undervisningstjänster, kan därför även ligga till grund för bedömningen av vad som utgör en pedagogisk aktivitet. Samtliga tjänster som avser pedagogiska aktiviteter och som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person omfattas av bestämmelsen, d.v.s. är omsatta inom landet om aktiviteten faktiskt genomförs här i landet.

Därmed omfattas sådan utbildningstjänst som uppfyller kraven för skattefrihet enligt 3 kap. 8 § ML. Även en tjänst som är utbildning men där förutsättningarna i övrigt inte uppfyller kraven i 3 kap. 8 § ML för skattefrihet omfattas av begreppet pedagogisk aktivitet. Det kan vara fråga om en lång utbildning, men också olika enskilda seminarier.

Utbildning via internet

Utbildning som tillhandahålls av en lärare via internet eller ett liknande elektroniskt nät är en pedagogisk aktivitet. Tjänsten omfattas av bestämmelsen i 5 kap. 11 § ML när köparen är någon som inte är en beskattningsbar person och tjänsten tillhandahålls av läraren från en plats i Sverige. Det är således inte fråga om en elektronisk tjänst eftersom nätet används endast som ett verktyg för kommunikation mellan läraren och eleven.

Liknande aktiviteter

Liknande aktiviteter exemplifieras i lagtexten med mässor och utställningar. Begreppet ”liknande aktiviteter” är ett unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt för att undvika dubbelbeskattning eller utebliven beskattning. En aktivitet ska anses vara liknande när den uppvisar samma kännetecken som dem som gäller för övriga kategorier av aktiviteter som räknas upp i bestämmelsen (jämför C-114/05, Gillan Beach, punkt 20).

Mässmontrar

En tjänst som består i att ta fram, tillfälligt upplåta och i förekommande fall transportera, mässmontrar till kunder som presenterar sina varor eller tjänster på mässor kan bedömas som antingen reklam, kulturell aktivitet m.m. eller uthyrning av lös egendom.

Tillhandahållandet utgör en reklamtjänst när montern används för förmedling av ett budskap för att informera om en varas existens och egenskaper i syfte att öka försäljningen eller när den är oupplösligt förbunden med en reklamkampanj.

Tjänsten anses som kulturell aktivitet m.m. när tillhandahållandet sker för viss mässa eller när montern följer en förlaga vars form, storlek, material eller utseende bestäms av organisatören av en viss mässa.

I det fall upplåtelsen av de delar en monter består av utgör den avgörande beståndsdelen i tillhandahållandet utgör tjänsten uthyrning av lös egendom (C-530/09, Inter-Mark Group).

Konferenstjänster

Biljetter till konferenser måste deltagarna normalt köpa i förväg. Det innebär att säljaren har möjlighet att bedöma om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. Skatteverket anser att evenemanget ska bedömas enligt huvudregeln i 5 kap. 5 § ML om köparen är en beskattningsbar person. Om köparen är en privatperson bedöms evenemanget enligt 5 kap. 11 § ML.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-114/05 [1]
 • EU-dom C-222/09 [1]
 • EU-dom C-445/05 [1]
 • EU-dom C-452/03 [1]
 • EU-dom C-530/09 [1]
 • EU-dom C-568/17 [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

 • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1] [2]

Ställningstaganden

 • Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt [1] [2]
 • Omsättningsland - tränartjänster m.m. [1] [2]