OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Bestämmelsens omfattning

Samtliga tjänster i samband med kulturella aktiviteter m.m. som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person är omsatta inom landet om aktiviteten faktiskt äger rum här.

Följande aktiviteter avses (5 kap. 11 § ML):

 1. kulturella
 2. konstnärliga
 3. idrottsliga
 4. vetenskapliga
 5. pedagogiska
 6. av underhållningskaraktär
 7. liknande dem som anges i 1–6, såsom mässor och utställningar.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 54.1 i mervärdesskattedirektivet.

Att en tjänst ska ske i samband med en viss aktivitet innebär att tjänsten ska vara direkt hänförlig till den aktuella aktiviteten (prop. 2009/10:15 s. 216).

Förutom tjänster i samband med dessa aktiviteter omfattar bestämmelsen även

 • underordnade tjänster
 • tjänster som tillhandahålls av organisatören av aktiviteten.

Underordnade tjänster

Underordnade tjänster är sådana tjänster som i sig inte är direkt hänförliga till någon aktivitet som omfattas av bestämmelsen, men som är nödvändiga för att aktiviteten som sådan ska kunna genomföras (prop. 2009/10:15 s. 216). Endast i undantagsfall omfattas underordnade tjänster till en aktivitet av bestämmelsen i 5 kap. 11 § ML. Orsaken är att underordnade tjänster i normalfallet tillhandahålls till en beskattningsbar person.

Tjänster som tillhandahålls av organisatören av aktiviteten

Med en organisatör avses den person som tar det faktiska ansvaret för organiseringen av aktiviteten. Således omfattas t.ex. inte den som bara förmedlar biljetterna i annans namn utan att ha något eget ansvar för aktiviteten.

Vad bestämmelsen inte omfattar

När det gäller andra kulturella aktiviteter än tillträde till evenemang omfattas tjänsterna av huvudregeln i 5 kap 5 § ML om de till tillhandahålls en köpare som är en beskattningsbar person .

Kulturella, konstnärliga och underhållsmässiga aktiviteter

Exempel på kulturella och underhållningsmässiga aktiviteter är teater, cirkus, nöjesfält och bio.

Artistiskt framträdande

Enligt Skatteverkets uppfattning är ett artistiskt framträdande en sådan tjänst som avser en kulturell aktivitet eller en aktivitet av underhållningskaraktär. Tillhandahållanden som omfattas av denna bestämmelse begränsas inte av att det ska vara fråga om ett framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk. Således omfattas t.ex. jonglörer, clowner och fakirer av denna bestämmelse även om de vanligtvis inte framför något upphovsrättsligt skyddat verk (Skatteverkets ställningstagande Utövande konstnärer m.m.; mervärdesskatt).

Rättsfall: Användning av spelautomater

EU-domstolen har ansett att en tjänst som består i att göra det möjligt för allmänheten att mot betalning använda spelautomater i spelhallar utgör en underhållningsmässig eller liknande tjänst. Huvudsyftet med dessa aktiviteter är att ge användarna av automaterna underhållning, inte ekonomisk vinning. Själva osäkerheten kring vinstchanserna är en väsentlig del av den underhållning som användare av automaten söker (C-452/03, RAL).

Exempel: Skoterturer

Nytt: 2016-05-26

Ett företag tillhandahåller skoterturer till privatpersoner. Anmälan till skoterturerna sker i förväg. Skoterturer är aktiviteter av underhållningskaraktär och Sverige är beskattningsland när köparna är privatpersoner, 5 kap. 11 § ML. För bedömning av beskattningsland när köparna är beskattningsbara personer se sidan Tillträde till evenemang.

Tidigare:

Ett företag tillhandahåller skoterturer i Sverige till svenska och utländska företag och till privatpersoner. När det är ett företag som köper skoterturerna anpassas skoterturerna efter företagets önskemål. Skoterturerna är aktiviteter av underhållningskaraktär och Sverige är beskattningsland när det är privatpersoner som är köpare, 5 kap. 11 § ML. När köparna är företag är inte 5 kap. 11 § ML tillämplig. Inte heller är 5 kap. 11 a § ML tillämplig eftersom det inte är fråga om tillträde till evenemang. Om ett svensk företag köper tjänsten så är Sverige beskattningsland enligt huvudregeln, 5 kap. 5 § ML. Om det är ett utländskt företag som köper tjänsten är inte Sverige beskattningsland, 5 kap. 1 § första stycket ML.

Idrottsliga aktiviteter

Nytt: 2016-05-26

Tjänster som avser idrottsliga aktiviteter utmärks av att de utförs vid en eller flera specificerade tidpunkter och på en plats, t.ex. på ett gym, en skidanläggning, en fotbollsplan, i ett ridhus eller en simhall. Det är då enkelt att avgöra var aktiviteten faktiskt utförs.

Tidigare:

Skatteverket anser att tjänster som avser idrottsliga aktiviteter utmärks av att de utförs vid en eller flera specificerade tidpunkter och på en plats, t.ex. på ett gym, en skidanläggning, en fotbollsplan, i ett ridhus eller en simhall. Det är då enkelt att avgöra var aktiviteten faktiskt utförs.

Bestämmelsen omfattar de fall när köparen av tjänsten själv ska utöva den idrottsliga aktiviteten. Det kan också vara fråga om att någon får tillträde till ett idrottsevenemang (t.ex. entré till en fotbollsmatch) utan att själv aktivt delta i den idrottsliga aktiviteten.

Idrottstränare

När en tränare tillhandahåller en tjänst direkt till någon som inte är en beskattningsbar person kan tjänsten antingen ses som en idrottslig aktivitet eller en tjänst som omfattas av huvudregeln för tillhandahållanden till andra än beskattningsbara personer.

Det avgörande vid bedömningen av om det är fråga om en tjänst som omfattas av huvudregeln är att det är en tjänst som är utsträckt i tiden, t.ex. genom ett avtal, eller om den utförs på olika ställen. Exempel på en sådan tjänst kan vara en tränare som har kontrakt med en elitidrottsman och tränar och följer med idrottsmannen på tävlingar. En sådan tjänst ska hänföras till huvudregeln i 5 kap. 6 § ML.

En personlig tränare på ett gym, som idrottsutövaren kan anlita direkt per timme mot separat ersättning, tillhandahåller däremot en tjänst som avser en idrottslig aktivitet som omfattas av 5 kap. 11 § ML. Både köparen och säljaren finns på plats vid idrottsutövandet. Tjänsten tillhandahålls vid ett särskilt tillfälle och på en särskild plats.

Jockey eller kusk

Den tjänst en jockey eller kusk tillhandahåller någon som inte är en beskattningsbar person är en sådan idrottslig aktivitet som omfattas av 5 kap. 11 § ML.

Om tränaren själv kör hästen på tävling anser Skatteverket att tjänsten ska vara underordnad tränartjänsten, vilket innebär att hela tränarens tillhandahållande omfattas av huvudreglerna i 5 kap. 5 eller 6 § ML.

Vetenskapliga aktiviteter

Begreppet vetenskap har inte särskilt belysts i förarbeten eller praxis, men det ska vara fråga om forskning eller liknande.

Rättspraxis: Forsknings- och utvecklingsarbete är inte en vetenskaplig aktivitet

EU-domstolen har uttalat att vetenskapliga aktiviteter normalt sett kännetecknas av en kreativ och innovativ sida. Även om en tjänst har dessa kännetecken är det dock inte uteslutet att tjänsten kan omfattas av en annan bestämmelse. De aktiviteter som omfattas kännetecknas även av att de normalt tillhandahålls en mängd olika mottagare. Tjänster som utgörs av forsknings- och utvecklingsarbete på miljö- och teknikområdet utfört av ingenjörer åt en kund var därför inte en vetenskaplig aktivitet (C-222/09, Kronospan Mielec).

Pedagogiska aktiviteter

Nytt: 2016-05-26

Begreppet pedagogisk aktivietet i 5 kap. 11 § ML innefattar åtminstone utbildningstjänster. EU-domstolens uttalande i C-445/05, Haderer, avseende undervisningstjänster kan därför även ligga till grund för bedömningen av vad som utgör en pedagogisk aktivitet. Samtliga tjänster som avser pedagogiska aktiviteter och som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person omfattas av bestämmelsen, d.v.s. är omsatta inom landet om aktiviteten faktiskt genomförs här i landet.

Tidigare:

Skatteverket anser att begreppet pedagogisk aktivitet i 5 kap.11 § ML åtminstone ska innefatta utbildningstjänster. EU-domstolens uttalande i C-445/05, Haderer, avseende undervisningstjänster kan därför även ligga till grund för bedömningen av vad som utgör en pedagogisk aktivitet. Samtliga tjänster som avser pedagogiska aktiviteter och som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person omfattas av bestämmelsen, d.v.s. är omsatta inom landet om aktiviteten faktiskt genomförs här i landet.

Därmed omfattas sådan utbildningstjänst som uppfyller kraven för skattefrihet enligt 3 kap. 8 § ML. Även en tjänst som är utbildning men där förutsättningarna i övrigt inte uppfyller kraven i 3 kap. 8 § ML för skattefrihet omfattas av begreppet pedagogisk aktivitet. Det kan vara fråga om en lång utbildning, men också olika enskilda seminarier.

Liknande aktiviteter

Liknande aktiviteter exemplifieras i lagtexten med mässor och utställningar.

Rättsfall: Liknande aktivitet är ett unionsrättsligt begrepp

Enligt EU-domstolens praxis är begreppet ”liknande aktiviteter” ett unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt för att undvika dubbelbeskattning eller utebliven beskattning. En aktivitet ska anses vara liknande när den uppvisar samma kännetecken som dem som gäller för övriga kategorier av aktiviteter som räknas upp i bestämmelsen (C-114/05, Gillan Beach).

Rättsfall: Mässmontrar

En tjänst som består i att ta fram, tillfälligt upplåta och i förekommande fall transportera, mässmontrar till kunder som presenterar sina varor eller tjänster på mässor kan bedömas som antingen reklam, kulturell aktivitet m.m. eller uthyrning av lös egendom.

Tillhandahållandet utgör en reklamtjänst när montern används för förmedling av ett budskap för att informera om en varas existens och egenskaper i syfte att öka försäljningen eller när den är oupplösligt förbunden med en reklamkampanj.

Tjänsten anses som kulturell aktivitet m.m. när tillhandahållandet sker för viss mässa eller när montern följer en förlaga vars form, storlek, material eller utseende bestäms av organisatören av en viss mässa.

I det fall upplåtelsen av de delar en monter består av utgör den avgörande beståndsdelen i tillhandahållandet utgör tjänsten uthyrning av lös egendom (C-530/09, Inter-Mark Group).

Konferenstjänster

Nytt: 2016-05-26

Biljetter till konferenser måste deltagarna normalt köpa i förväg. Det innebär att säljaren har möjlighet att bedöma om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. Om köparen är en beskattningsbar person bedöms evenemanget enligt huvudregeln, 5 kap. 5 § ML. Om köparen är en privatperson bedöms evenemanget enligt 5 kap. 11 § ML.

Tidigare:

Konferenstjänster d.v.s. tillhandahållande av konferensarrangemang och tjänster för deltagande i konferenser, kongresser m.m. är sammansatta tjänster som innefattar flera underliggande tillhandahållanden. Tillträdet till konferensen bedöms som tillträde till evenemang och omfattas alltså av både 5 kap. 11 och 11 a § ML.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-114/05 [1]
 • EU-dom C-222/09 [1]
 • EU-dom C-445/05 [1]
 • EU-dom C-452/03 [1]
 • EU-dom C-530/09 [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland förtjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning [1] [2]

Ställningstaganden

 • Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt [1] [2]
 • Omsättningsland - idrottsliga aktiviteter och evenemang [1]
 • Omsättningsland - konferenstjänster [1]
 • Omsättningsland - pedagogisk aktivitet [1]
 • Omsättningsland - tränartjänster m.m. [1] [2]
 • Utövande konstnärer m.m.; mervärdesskatt [1]