OBS: Detta är utgåva 2019.4. Visa senaste utgåvan.

Arvode och liknande ersättning som en person med hemvist i en avtalsslutande stat får i egenskap av styrelseledamot i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat..

Avtalstext

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Beskrivning av artikeln

Styrelsearvode och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat mottar från bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i bolagets hemviststat. Detta gäller oavsett var arbetsinsatsen sker och oavsett om ledamoten deltar på styrelsemötet eller inte. Av kommentaren till artikel 16 i OECD:s modellavtal framgår att den allmänna uppfattningen bland OECD:s medlemsstater är att begreppet styrelsearvode och annan liknande ersättning (fees and other similar payments) inkluderar naturaförmåner som någon uppbär i sin egenskap av medlem i styrelse etc.

En medlem i en bolagsstyrelse kan ofta ha andra funktioner i bolaget, till exempel som vanlig anställd, rådgivare och konsult. Denna artikel är endast tillämplig på styrelsearvodet.

Många av de frågeställningar kring beskattningen av personaloptioner som behandlas i kommentarerna till artikel 15 aktualiseras också vad gäller personaloptioner som utfärdas till styrelseledamöter. Punkt 3.1 i kommentarerna till artikel 16 utgår från samma principer som de principer som kommit till uttryck i kommentarerna till artikel 15.

Referenser på sidan

Övrigt