OBS: Detta är utgåva 2019.4. Visa senaste utgåvan.

Förmåner enligt avtalet förutsätter generellt att kraven i reglerna om Limitation-on-benefits (LOB) och Principal purposes test (PPT) är uppfyllda. Staterna har dock valfrihet att endast använda sig av en av reglerna.

Avtalstext

1. [Provision that, subject to paragraphs 3 to 5, restricts treaty benefits to a resident of a Contracting State who is a “qualified person” as defined in paragraph 2]

2. [Definition of situations where a resident is a qualified person, which covers

- an individual;

- a Contracting State, its political subdivisions and their agencies and instrumentalities;

- certain publicly-traded companies and entities;

- certain affiliates of publicly-listed companies and entities;

- certain non-profit organisations and recognised pension funds;

- other entities that meet certain ownership and base erosion requirements;

- certain collective investment vehicles.]

3. [Provision that provides treaty benefits to certain income derived by a person that is not a qualified person if the person is engaged in the active conduct of a business in its State of residence and the income emanates from, or is incidental to that business]

4. [Provision that provides treaty benefits to a person that is not a qualified person if at least more than an agreed proportion of that entity is owned by certain persons entitled equivalent benefits]

5. [Provision that provide treaty benefits to a person that qualifies as ”headquarters company”]

6. [Provision that allows the competent authority of a Contracting State to grant certain treaty benefits to a person where benefits would otherwise be denied under paragraph 1]

7. [Definitions applicable for the purposes of paragraphs 1 to 7]

8. a) Where

(i) an enterprise of a Contracting State derives income from the other Contracting State and the first-mentioned State treats such income as attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction, and

(ii) the profits attributable to that permanent establishment are exempt from tax in the first-mentioned State,

the benefits of this Convention shall not apply to any item of income on which the tax in the third jurisdiction is less than the lower of [rate to be determined bilaterally] of the amount of that item of income and 60 per cent of the tax that would be imposed in the first-mentioned State on that item of income if that permanent establishment were situated in the first mentioned-State. In such a case any income to which the provisions of this paragraph apply shall remain taxable according to the domestic law of the other State, notwithstanding any other provisions of the Convention.

b) The preceding provisions of this paragraph shall not apply if the income derived from the other State emanates from, or is incidental to, the active conduct of a business carried on through the permanent establishment (other than the business of making, managing or simply holding investments for the enterprise’s own account, unless these activities are banking, insurance or securities activities carried on by a bank, insurance enterprise or registered securities dealer, respectively).

c) If benefits under this Convention are denied pursuant to the preceding provisions of this paragraph with respect to an item of income derived by a resident of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State may, nevertheless, grant these benefits with respect to that item of income if, in response to a request by such resident, such competent authority determines that granting such benefits is justified in light of the reasons such resident did not satisfy the requirements of this paragraph (such as the existence of losses). The competent authority of the Contracting State to which a request has been made under the preceding sentence shall consult with the competent authority of the other Contracting State before either granting or denying the request.

9. Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant fact and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.

Beskrivning av artikeln

Artikeln innehåller detaljerade regler om när avtalsförmåner kan medges. Reglerna är framför allt riktade mot s.k. treaty shopping. Med detta avses att en person, som inte har hemvist i någon avtalsslutande stat enligt ett visst skatteavtal, skapar ett rättssubjekt som har hemvist i en av de avtalsslutande staterna i syfte att få förmåner enligt avtalet och härigenom minska eller eliminera beskattningen i den andra avtalsslutande staten.

Punkterna 1–7 innebär att endast en person som har hemvist i en avtalsslutande stat samt antingen är en s.k. kvalificerad person eller uppfyller vissa villkor i punkterna 3–5 har rätt till förmåner enligt avtalet (Limitation-on-benefits, LOB). Dessa punkter är riktade mot typiska fall av treaty shopping. Modellavtalets artikel 29 innehåller inte någon fullständig avtalstext till punkterna 1–7, endast en allmän beskrivning av deras innehåll. Avtalstexten finns i stället i OECD:s kommentarer till artikeln. Flera av punkterna 2–7 finns dessutom i en detaljerad och en förenklad version. Beskrivningen i modellavtalets artikel 29 av punkterna 2–7 avser den detaljerade versionen.

Punkt 8 innehåller krav på en viss nivå av skatteuttag för att avtalsförmåner ska medges när en inkomst är hänförlig till ett fast driftställe i en tredje stat och samtidigt är undantagen från beskattning i företagets hemviststat, se vidare kommentaren till artikel 29 i modellavtalet.

Punkt 9 är en allmänt formulerad regel mot skatteflykt och innebär att om ett av de huvudsakliga syftena för någon av parterna i en transaktion eller ett arrangemang objektivt sett varit att, direkt eller indirekt, uppnå avtalsförmåner, ska dessa nekas om det inte är förenligt med avtalets ändamål eller syfte att medge avtalsförmåner under sådana förhållanden (Principal purposes test, PPT). Punkt 9 är inte riktad specifikt mot treaty shopping.

Artikel 29 är konstruerad så att staterna ska kunna välja att införa endast punkt 9, den detaljerade versionen av punkterna 1–7 eller en kombination av punkt 9 och punkterna 1–7 i deras detaljerade eller förenklade versioner (punkterna 1–3 i OECD:s kommentarer till artikeln).

Punkt 1 - Limitation-on-benefits

Här anges att avtalsförmåner, utöver vad som anges i punkterna 3–5 , bara medges s.k. kvalificerade personer.

Punkt 2 - Kvalificerade personer

En uttömmande uppräkning görs här av vilka som är s.k. kvalificerade personer. Om det kan konstateras att en person är kvalificerad kan avtalsförmåner medges.

Punkt 3 - Aktiv affärsverksamhet

Även om en person inte är en sådan kvalificerad person som anges i punkt 2 kan avtalsförmåner medges om kravet på s.k. aktiv affärsverksamhet är uppfyllt.

Punkt 4 - Jämförbara förmånstagare

Avtalsförmåner kan också medges en person (ett bolag), som inte är en kvalificerad person enligt punkt 2, om en viss andel av ägarna i bolaget är personer som, direkt eller indirekt, skulle ha varit berättigade till en likvärdig eller mer förmånlig behandling i källstaten om de själva och inte bolaget haft inkomsten, s.k. equivalent beneficiaries.

Punkt 5 - Holdingbolag

I punkt 5 anges under vilka förhållanden holdingbolag kan medges avtalsförmåner även om de inte skulle vara en ”kvalificerad person” enligt punkt 2.

I den förenklade versionen saknas motsvarande bestämmelser.

Punkt 6 - Behörig myndighet

Behörig myndighet i den avtalsslutande stat i vilken avtalsförmåner nekats enligt punkterna 1–5 kan efter ansökan pröva frågan om förmåner ändå kan medges. Detta förutsätter att det visas att förfarandet inte är skattedrivet och att det inte skulle strida mot avtalets ändamål och syfte att medge förmåner.

I den förenklade versionen finns motsvarande bestämmelser i punkt 5.

Punkt 7 - Definitioner

De begrepp som används i artikeln definieras här.

I den förenklade versionen finns definitionerna i punkt 6 och är mindre utförliga, medan punkt 7 föreskriver att de behöriga myndigheterna kan komma överens om hur artikel 29 ska tillämpas.

Punkt 8 - Fast driftställe i tredje stat

Nedsättning av källskatt på inkomst som uppbärs av ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat och som är hänförlig till ett fast driftställe i en tredje stat ska, om inkomsten är undantagen från beskattning i hemviststaten, bara medges om skatten på inkomsten i den stat i vilken det fasta driftstället är beläget uppgår till viss angiven storlek.

Bestämmelsen kan tillämpas vid missbruk av artikel 10 punkt 4, artikel 11 punkt 4 och artikel 12 punkt 3.

Punkt 9 - Principal purposes test

Förmåner ska nekas om ett av de huvudsakliga syftena för någon av de inblandade parterna i ett arrangemang eller en transaktion, direkt eller indirekt, med hänsyn till alla relevanta omständigheter rimligen varit att komma i åtnjutande av skatteavtalsförmåner och det inte är förenligt med avtalets ändamål och syfte att medge förmåner under sådana förhållanden. Punkt 9 kompletterar punkterna 1–8. Att förmåner inte har nekats enligt punkterna 1–8 hindrar inte att samma förmåner nekas enligt punkt 9, jfr punkt 172 av kommentaren till artikeln.

Uttryck som ”förmån”, ”ett arrangemang eller en transaktion” har medvetet getts en vid innebörd, jfr punkt 175 respektive 177 av kommentaren.

Vad som avses med att skatteavtalsförmånerna varit ett av de huvudsakliga syftena med ett arrangemang eller en transaktion utvecklas i punkterna 178–181 av kommentaren.

I punkt 182 och 187 av kommentaren ges ett antal exempel på hur bestämmelsen ska tillämpas i olika situationer, dvs. i vilka fall avtalsförmåner ska nekas.

Referenser på sidan

Övrigt