OBS: Detta är utgåva 2019.4. Visa senaste utgåvan.

Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av underhållningsartist eller idrottsutövare får beskattas i denna andra stat. Om inkomsten uppbärs av en annan person får denna beskattas för inkomsten.

Avtalstext

1. Notwithstanding the provisions of Article 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motionpicture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Article 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

Beskrivning av artikeln

Tillämpningsområde

Som framgår av avtalstexen har artikeln företräde framför artikel 15. Artikel 7 nämns inte i avtalstexten men artikel 17 har företräde även framför den artikeln; se artikel 7 punkt 4 och punkt 1 i OECD:s kommentarer till artikel 17. Förhållandet mellan artikel 7 och artikel 17 punkt 2 behandlas i RÅ 2002 ref. 89 som tas upp under Punkt 2 nedan.

I rubriken används uttrycket ”sportspersons”. Syftet är att klargöra att tillämpningsområdet inte är begränsat till deltagare i traditionella idrotts- och sportgrenar, utan att artikeln också omfattar till exempel biljardspelare och deltagare i schack- eller bridgeturneringar. I punkterna 5–7 i kommentarerna till artikeln beskrivs vilken personkrets som omfattas.

Punkt 1

Bestämmelsen gäller möjligheten att beskatta artisten eller idrottsutövaren själv för inkomster av dennes personliga verksamhet.

Punkt 1 tillämpas också om personen är anställd i offentlig tjänst och uppbär sin inkomst från det allmänna. Detta förutsätter dock att artikel 17 nämns i artikel 19 punkt 3; se vidare punkterna 13–14.1 i OECD:s kommentarer till artikel 17.Artister och idrottsutövare kan ingå i en grupp, trupp, orkester eller liknande sammanslutning som utgör en jurdisk person och som tar emot ersättning för gruppens etc. framträdanden. Även i dessa fall får artisten eller idrottsutövaren beskattas enligt artikel 17 punkt 1 i den stat där framträdanden ägt rum för den ersättning han eller hon får (via den juridiska personen) för dessa framträdanden. Vinst som den jurdiska personen gör på dessa framträdanden får beskattas hos denna enligt artikel 17 punkt 2 (punkterna 8 och 11 (b) i OECD:s kommentarer till artikeln).

Punkt 2

Syftet med punkt 2 är bland annat att motverka vissa arrangemang i skatteundandragande syfte. Utan bestämmelsen skulle ersättningen för en artists eller idrottsutövares framträdande kunna undgå beskattning i verksamhetsstaten om ersättningen betalas till en annan person än artisten eller idrottsutövaren. Det kan exempelvis vara ett så kallat artistbolag eller ett annat företag som personen är anställd hos. I dessa fall skulle beskattning kunna förhindras såväl hos artisten eller idrottsutövaren själv som hos företaget om detta saknar fast driftställe i den stat där framträdandet ägt rum.

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat vilken artikel i skatteavtalet mellan Sverige och Nederländerna (SFS 1992:17) som var tillämplig då ett Nederländskt bolag anordnat föreställningar i Sverige. Bolagets hade inkomster i form av entréavgifter m.m. Medverkande artister fick ersättning från bolaget i form av fast veckolön och beskattades för denna enligt A-SINK. Domstolen fann att de beskattades enligt artikel 17 punkt 1. Domstolen ansåg att artikel 7 (Inkomst av rörelse) var tillämplig på bolagets inkomster av föreställningarna och att bolaget inte kunde beskattas för dessa i Sverige stöd av artikel 17 punkt 2 (RÅ 2002 ref. 89).

I HFD 2016 ref. 57 fann Högsta förvaltningsdomstolen att den utvidgning av beskattningsrätten enligt artikel 17 punkt 2 som skett genom ändring i OECD:s kommentar till artikeln inte var tillämplig beträffande skatteavtalet mellan Sverige och Irland som ingåtts före ändringen. Den nya lydelsen av kommentaren kunde inte anses uttrycka den gemensamma partsviljan vid avtalets ingående.

Idrottsutövares pension

Direktpension till idrottsutövare faller in under artikel 18 i modellavtalet.

Avvikelser i svenska skatteavtal

I punkt 14 i kommentarerna till modellavtalets artikel 17 finns ett förslag till en bestämmelse som undantar sådana föreställningar som är understödda med allmänna medel från artikelns tillämpningsområde. I sådant fall blir i stället artiklarna 7 (Inkomst av rörelse), 15 (Enskild tjänst) eller 19 (Offentlig tjänst) tillämpliga. I vissa svenska skatteavtal förekommer en sådan bestämmelse. I vissa avtal undantas artister och idrottsutövare som är anställda i organisationer som är understödda av allmänna medel eller verksamhet som sker inom ramen för kulturutbyte som understöds av respektive stat.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2016 ref. 57 [1]
  • RÅ 2002 ref. 89 [1]

Övrigt