OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Vid beskattning enligt SINK tas särskild inkomstskatt ut med 25 procent förutom för sjöinkomst där skatten är 15 procent. Skatten är en definitiv skatt.

Skattesats

Särskild inkomstskatt tas ut med 25 procent av den skattepliktiga inkomsten (7 § SINK).

För skattepliktig sjöinkomst är skattesatsen i stället 15 procent (7 § SINK). Läs mer om vad som gäller vid sjöinkomst på sidan Ombordanställda som är begränsat skattskyldiga.

Skatten tas i de flesta fall ut genom skatteavdrag när ersättningen betalas ut men i vissa fall blir mottagaren betalningsansvarig. Läs mer på sidan Inkomsten är skattepliktig enligt SINK.

Procentsatsen går inte att jämka

Skatt tas ut med full skattesats eller inte alls. Någon möjlighet att ta ut skatt med en annan procentsats än den som nämns ovan finns inte.

Allmän pensionsavgift tas inte ut

Allmän pensionsavgift kan inte tas ut vid beskattning enligt SINK då den särskilda inkomstskatten är en definitiv skatt som inte ingår i beslut om slutlig skatt.

Inkomstdeklaration ska inte lämnas

Särskild inkomstskatt är en definitiv, d.v.s. slutlig, statlig inkomstskatt. Att skatten är definitiv innebär att någon inkomstdeklaration inte ska lämnas.

Avdrag medges inte

Vid beskattning enligt SINK t finns inte någon möjlighet till avdrag. En person som omfattas av bestämmelserna i SINK kan dock välja att i stället bli beskattad enligt IL och har då en möjlighet få vissa avdrag och skattereduktioner.

SINK och EU-rätten

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att det genom EU-domstolens förhandsavgörande i C-632/13, Hirvonen, är klarlagt att det är förenligt med unionsrätten att utomlands bosatta personer som har valt att bli beskattade för sina inkomster enligt bestämmelserna i SINK inte medges samma avdragsmöjligheter som i landet bosatta personer har enligt IL. Enligt avgörandet är det dock en förutsättning att den sammanlagda skattebelastningen för utomlands bosatta inte är högre än för skattskyldiga bosatta i landet och personer som likställs med dessa och som befinner sig i en jämförbar situation.

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att valmöjligheten, att i stället låta sig beskattas enligt IL, får anses tillgodose förutsättningen att den sammanlagda skattebelastningen för utomlands bosatta inte får bli högre än för skattskyldiga som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (HFD 2016 ref. 36).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2016 ref. 36 [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster