OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

EUTPD är en modell för dokumentation på internprissättningsområdet som har arbetats fram inom EU. Den kan dock inte längre tillämpas om den strider mot de nya svenska dokumentationsreglerna.

En modell för internprissättningsdokumentation

Inom ramen för EU-kommissionens Joint Transfer Pricing Forum (JTPF) har en uppförandekod om dokumentationskrav utarbetats på internprissättningsområdet. Uppförandekoden innehåller en modell för dokumentation, ”European Union Transfer Pricing Documentation” (EUTPD), som består av två delar. Den första delen är en s.k. ”masterfile” som innehåller standardiserade uppgifter om hela den del av koncernen som finns inom EU. Den andra delen utgörs av landspecifik dokumentation. Detta innebär att den dokumentation som upprättas delvis är gemensam för samtliga företag i koncernen och delvis specifik för varje stat där koncernen är verksam. Innehållet framgår av prop. 2005/06:169 s. 91 f.

En ömsesidig överenskommelse mellan EU:s medlemsstater

Uppförandekoden är inte ett rättsligt bindande dokument utan en ömsesidig överenskommelse mellan staterna. Tanken är att en dokumentation som upprättats enligt denna uppförandekod ska accepteras inom hela EU. Den dokumentationsskyldighet som krävdes enligt äldre regler i SFL ansågs uppfylld om dokumentationen hade upprättats i enlighet med EUTPD (15 § SKVFS 2007:1).

EUTPD kan inte längre tillämpas om den strider mot de nya dokumentationsreglerna

OECD har arbetat fram en ny standard för internprissättningsdokumentation i kapitel V i riktlinjerna. Dokumentationen ska bestå av

  • en koncerngemensam del med övergripande information (master file)
  • en företagsspecifik del (local file).

OECD:s standard har införts i 9 kap. 9–18 §§ SFF. Därigenom har de svenska dokumentationsreglerna blivit utförligare och tydligare.

EUTPD finns fortfarande kvar inom EU och den överensstämmer till stor del med de svenska reglerna. EUTPD kan emellertid inte tillämpas om det skulle innebära att dokumentationen skulle sakna viss information som krävs enligt SFF. Det finns ingenting i förarbetena till de nya dokumentationsreglerna som anger att det är tillåtet att avvika från de svenska reglerna och i stället dokumentera enligt EUTPD. EUTPD fyller därför inte längre någon funktion när det gäller den svenska dokumentationsskyldigheten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]

Propositioner

  • Proposition 2005/06:169 Effektivare skattekontroll m.m. [1]