OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

En arbetsgivare kan med avdragsrätt trygga en pensionsutfästelse genom överföring av medel till ett utländskt tjänstepensionsinstitut inom EES, om institutet kan likställas med en pensionsstiftelse.

Läs även om tryggandeformen ett utländskt tjänstepensionsinstitut om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring.

Arbetsgivare kan trygga pensionsutfästelser med avdragsrätt

En arbetsgivare kan med avdragsrätt trygga tjänstepension genom en överföring av medel till ett utländskt tjänstepensionsinstitut under förutsättning att institutet kan likställas med en pensionsstiftelse (28 kap. 3 § IL).

Avdragsbegränsningar m.m.

En arbetsgivare kan få avdrag med högst ett belopp som motsvarar vad avdragsramarna i 28 kap. 5–18 §§ IL ger rätt till.

En särskild begränsningsregel gäller vid överföring till en pensionsstiftelse (28 kap. 13 § IL). Denna regel ska även tillämpas vid tryggande genom överföring till ett utländskt tjänstepensionsinstitut som kan likställas med en pensionsstiftelse. Likaså gäller det reglerna om byte av tryggandeform, ersättning från en pensionsstiftelse samt disponibla pensionsbelopp (28 kap. 12 a § IL).

Avskattning

Om ett avtal om tjänstepension som meddelats av ett sådant utländskt tjänstepensionsinstitut som likställs med en pensionsstiftelse ändras så att det utländska institutet inte längre kan likställas med en sådan stiftelse, ska behållningen hänförlig till avtalet tas upp till beskattning hos arbetsgivaren. Denna avskattningsregel gäller dock inte om institutet tryggar den upplupna delen av pensionsutfästelse genom köp av en pensionsförsäkring enligt reglerna i 25 § TrL (28 kap. 12 b § IL).

När likställs ett tjänstepensionsinstitut med en pensionsstiftelse?

Utgångspunkten för bedömningen om ett utländskt tjänstepensionsinstitut inom EES kan likställas med en pensionsstiftelse bör vara att avtalet om tjänstepension reglerar de centrala förmögenhetsrättsliga frågorna på motsvarande sätt som tryggandelagen. De regler i tryggandelagen som är av mer associationsrättslig natur är i detta sammanhang av underordnad betydelse (prop. 2005/06:22 s. 53).

I förarbetena nämns också ett antal frågor som i avtalet bör regleras på samma sätt som i tryggandelagen för att det utländska pensionsinstitutet ska kunna likställas med en svensk pensionsstiftelse. Bl.a. ska institutets ändamål uteslutande vara att trygga utfästelse om tjänstepension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande. Institutet får inte utfästa pension eller betala ut pension under andra villkor än som följer av tryggandelagen. Arbetsgivaren ska kunna få ersättning från institutet för pensioner som betalats och andra utgifter i samband med anställdas pensionering. Även en eventuell avveckling av institutet bör vara reglerad på samma sätt som avveckling av en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen.

Läs mer om pensionsstiftelser och några av de civilrättsliga reglerna.

Kompletterande information

  • Underlaget för SLP påverkas vid tryggande av tjänstepension genom överförföring av medel till ett utländskt tjänstepensionsinstitut som kan likställas med en pensionsstiftelse.
  • En arbetsgivare är skattskyldig till avkastningsskatt om denne har ingått ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut som kan likställas med en pensionsstiftelse i en verksamhet som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. [1]

Propositioner

  • Proposition 2005/06:22 Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet [1]