OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Ett överklagande ska som huvudregel ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Vissa typer av beslut ska emellertid överklagas senast inom två månader från det att den som beslutet gäller fick del av dem.

Sexårsfristen

De flesta beslut som meddelats med stöd av SFL får överklagas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (67 kap. 12 § första stycket SFL). Detta gäller oavsett när inom sexårsperioden som beslutet har meddelats.

Begreppet beskattningsår

Bestämmelser om vad som avses med ”beskattningsår” finns i 3 kap. 4 och 5 §§ SFL (3 kap. 1 § SFL). Definitionen av beskattningsår används för att beräkna tidsfrister för när omprövning och överklagande kan ske.

För t.ex. arbetsgivaravgifter och avdragen skatt är beskattningsåret det kalenderår som skatten eller avgiften ska betalas för (3 kap. 4 § 7 och 8), oavsett om den som ärendet gäller har brutet räkenskapsår.

För punktskatternas del har det per den 1 januari 2017 införts ett förtydligande om att det är det kalenderår som när beslutet om återbetalning eller kompensation eller om beskattning vid oegentligheter meddelades som är beskattningsår (3 kap. 4 § 7 SFL). I respektive punktskattelag hänvisas det till 66 och 67 kap. SFL i tillämpliga delar.

Tvåmånadersfristen

Vissa beslut ska emellertid överklagas inom två månader från det att den beslutet gäller fick del av beslutet (67 kap. 12 § andra stycket SFL). Tvåmånadersfristen gäller beslut där en sexårsfrist för överklagande skulle vara meningslös. Det är följande beslut som avses

 • registrering
 • på vilket sätt preliminär skatt ska betalas
 • godkännande för tonnagebeskattning eller återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning
 • uppgifts- eller dokumentationsskyldighet
 • deklarationsombud
 • tvångsåtgärder
 • återkallelseavgift
 • dokumentationsavgift
 • kontrollavgift
 • säkerhet för slutlig skatt för skalbolag
 • betalning eller återbetalning av skatt eller avgift
 • verkställighet
 • avvisning av en begäran om omprövning eller ett överklagande eller någon annan liknande åtgärd.

Registrering

Beslut i frågor om registrering har en sådan betydelse för den som beslutet gäller att besluten är möjliga att överklaga. Det är dock inte meningsfullt att ha en överklagandetid på sex år, utan för dessa beslut ska tvåmånadersfristen för överklagande gälla (prop. 2010/11:165 s. 1131). Både beslut om registrering och beslut om avregistrering får alltså överklagas inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.

Bestämmelser om registrering finns i 7 kap. SFL.

På vilket sätt preliminär skatt ska betalas

Beslut om på vilket sätt preliminär skatt ska betalas, d.v.s. beslut som rör om skatten ska tas ut som F-skatt, A-skatt eller särskild A-skatt får överklagas inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. Bestämmelser om på vilket sätt preliminär skatt ska betalas finns i 8 och 9 kap. SFL.

Tvåmånadersfristen är inte lämplig för beslut som avser själva betalningen, d.v.s. debiteringen av F-skatt och särskild A-skatt samt beslut om preliminär A-skatt. Skälet till det är att en frist på två månader skulle hindra ändringar som förbättrar överensstämmelsen mellan den preliminära skatten och den beräknade slutliga skatten. Möjligheten till överklagande bör därför stå öppen så länge en sådan ändring är meningsfull. Bestämmelser som möjliggör detta finns i 67 kap. 15 och 16 §§ SFL.

Godkännande för tonnagebeskattning och återkallelse

Ett överklagande av ett beslut om godkännande för tonnagebeskattning eller återkallelse av ett beslut om godkännande för tonnagebeskattning ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.

Om den sökande inte godkänns för tonnagebeskattning är det inte meningsfullt med en överklagandetid på sex år eftersom verksamheten kan tonnagebeskattas först när ett godkännande har lämnats. Det torde då vara enklare att ansöka på nytt. Ett val av tonnagebeskattning är vidare bindande för en period om minst tio beskattningsår. Det bör därför inte vara möjligt att överklaga ett beslut om godkännande i upp till sex år. En sådan möjlighet skulle kunna medföra att kravet på att företaget ska vara bundet av sitt val av tonnagebeskattning för en viss tid inte kan upprätthållas (prop. 2015/16:127 s. 110).

Ett beslut om godkännande för tonnagebeskattning kan återkallas bl.a. om förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda. Ett beslut om återkallelse får konsekvenser även för tidigare beskattningsår. Återkallelsen innebär bl.a. att de upp till sex närmast föregående beskattningsåren ska omprövas och beskattas konventionellt. Om beslutet om återkallelse skulle omprövas i upp till sex år skulle det försvåra möjligheterna att ompröva de tidigare beskattningsår som verksamheten har tonnagebeskattats (prop. 2015/16:127 s. 110).

Bestämmelser om ansökan om godkännande för tonnagebeskattning och återkallelse finns i 13 a kap. SFL.

Uppgiftsskyldighet eller dokumentationsskyldighet

Med uppgifts- och dokumentationsskyldighet avses frågor som regleras i 14–38 kap. SFL (dock inte förelägganden som regleras i 37 kap. SFL), d.v.s. frågor om kontrolluppgifter, deklarationer och övriga uppgifter, och 39 kap. SFL, om dokumentation. Exempel på sådana beslut är beslut om anstånd med att lämna uppgift enligt 36 kap. SFL och beslut om redovisning av arbetsgivaravgifter för utländska avgiftsskyldiga enligt 26 kap. 38 § SFL. Ett annat exempel är Skatteverkets beslut om undantag från de skyldigheter som följer av skyldigheten att använda kassaregister i 39 kap. 9 § SFL (prop. 2010/11:165 s. 1132).

Exempel på beslut som avses i bestämmelsen är

beslut om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister (39 kap. 9 § SFL).

Deklarationsombud

För att undvika flera olika tider för överklagande ges i SFL inte någon ytterligare särskild överklagandetid för beslut om deklarationsombud. När man överklagar sådana beslut gäller därför tvåmånadersfristen (prop. 2010/11:165 s. 1132).

Bestämmelser om deklarationsombud finns i 6 kap. 4–8 §§ SFL.

Tvångsåtgärder

Beslut om tvångsåtgärder avser beslut om föreläggande med vite (44 kap. SFL), en granskningsledares beslut om bevissäkring (45 kap. SFL) och en granskningsledares beslut om att ta egendom i förvar (46 kap. SFL). En granskningsledares beslut om bevissäkring enligt 45 kap. 14 § första stycket SFL eller beslut om att ta egendom i förvar enligt 46 kap. 16 § första stycket SFL får dock inte överklagas (67 kap. 5 § andra stycket SFL).

Återkallelseavgift

Den som har fått sitt godkännande för tonnagebeskattning återkallat ska betala en särskild avgift i form av återkallelseavgift (49 a kap. 1 § SFL). Överklagandetiden på beslut om återkallelseavgift är normalt två månader, men det finns en förlängd tid för överklagande av beslut om återkallseavgift (se 67 kap. 14 a § SFL).

Dokumentationsavgift

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut som inte har samlat in och bevarat underlag för kontrolluppgifter om rapporteringspliktiga finansiella konto eller underlag för bedömningen av om ett konto är rapporteringspliktigt eller inte ska betala en dokumentationsavgift enligt bestämmelserna i nya 49 b kap. SFL. Ett beslut om dokumentationsavgift ska meddelas senast sex år efter det kalenderår då kontrolluppgift som dokumentationen avser ska lämnas eller skulle ha lämnats om det finansiella kontot hade varit rapporteringspliktigt (52 kap. 8 c § SFL). En omprövnings- och överklagandetid på två månader stämmer överens med vad som gäller för kontrollavgift och återkallelseavgift (prop. 2018/19:9 s. 100).

Kontrollavgift

Bestämmelserna om kontrollavgifter finns i 50 kap SFL. När ett beslut om kontrollavgift senast ska meddelas regleras i 52 kap. 9 § SFL. För beslut om kontrollavgifter är det rimligt med en överklagandetid på två månader, räknat från den dag då den som beslutet gäller fick del av det (prop. 2010/11:165 s. 1083).

Säkerhet för slutlig skatt för skalbolag

I punkten föreskrivs att tvåmånadersfristen gäller för överklagande av beslut om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag (58 kap. SFL). Detta innebär att beslut om att säkerhet ska ställas, beslut om att ta säkerhet i anspråk och beslut om ersättning när säkerheten inte behöver tas i anspråk har en överklagandefrist om två månader.

Betalning eller återbetalning av skatt eller avgift

Med beslut om betalning eller återbetalning av skatt eller avgift avses beslut i frågor som regleras i 61–65 kap SFL.

Exempel på beslut som avses är beslut om

Beslut om sättet för återbetalning får inte överklagas (14 kap. 8 § andra stycket SFF).

Verkställighet

Bestämmelser om verkställighet finns i 68–71 kap. SFL.

De beslut som avses och som omfattas av tvåmånadersfristen är t.ex. granskningsledares verkställighet av beslut om bevissäkring i verksamhetslokaler (69 kap. 3 § SFL) och granskningsledares beslut när handlingar och annat som tagits om hand inte längre behövs och ska återlämnas (69 kap. 12 § SFL).

Vissa beslut enligt SFL verkställs av Kronofogdemyndigheten, men det är enbart Skatteverkets beslut som avses i 67 kap. SFL (jfr 67 kap. 1 § SFL).

Skatteverkets beslut att överlämna en fordran på skatt eller avgift till Kronofogdemyndigheten för indrivning (se 70 kap. 1 § SFL) är inte ett överklagbart beslut. Detsamma gäller beslut om att återta en fordran från indrivning (se 70 kap. 5 § SFL).

Avvisning och andra liknande beslut

Tvåmånadersfristen gäller för beslut som avser avvisning av en begäran om omprövning, ett överklagande eller någon annan liknande åtgärd. Med annan liknande åtgärd menas över huvudtaget beslut som innebär att Skatteverket avslutar ett ärende utan att pröva frågan i ärendet, som t.ex. att Skatteverket beslutar att skriva av ett ärende på grund av att frågan inte längre är aktuell.

Skatteverket får inte avvisa ett överklagande på någon annan grund än att det är för sent inkommet. Skatteverket får inte heller skriva av sådana ärenden. Skatteverket får alltså bara avsluta ett överklagandeärende genom att avvisa överklagandet som för sent inkommet eller genom att ändra det överklagade beslutet så som klaganden har begärt (prop. 2010/11:165 s. 1137).

Andra överklagandefrister

Det finns vissa undantag från huvudregeln om sex års eller två månaders överklagandetid. Överklagandetiden är i vissa fall längre, t.ex. för beslut som meddelas sent och beslut om skattetillägg i vissa fall. Vissa andra beslut har en särskild överklagandetid. Det rör beslut om preliminär skatt, beslut om särskild inkomstskatt och beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3] [4] [5]
 • Proposition 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem [1] [2]
 • Proposition 2018/19:9 Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor [1]