OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Skatten baseras på varans vikt i kilogram. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara. Från skattebeloppet får avdrag göras om varan inte innehåller vissa grupper av flamskyddsmedel.

Hur beräknas skatten?

Nytt: 2019-07-08

Den 1 augusti 2019 höjs skattesatserna och det maximala skattebeloppet i LSKE (SFS 2019:489). För vitvaror är den nya skattesatsen 11 kronor per kilogram och för övrig elektronik 160 kronor per kilogram. Skatt ska inte betalas med ett högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara.

Förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019 upphör att gälla den 1 augusti 2019. De skattesatser och det maximala skattebeloppet per skattepliktig vara som framgår av förordningen gäller dock för perioden 1 januari – 31 juli 2019.

Skatt tas ut enligt den skattesats som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Skattesatserna skiljer sig åt mellan de olika typerna av elektronikvaror. Gemensamt är dock att beskattningen utgår från varans nettovikt avrundat nedåt till närmaste helt gram. Gemensamt är även att skatt inte ska betalas med högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara (jfr 3 § LSKE, SFS 2019:489).

För år 2019 har det högsta beloppet fastställts genom förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019. Förordningen upphör att gälla den 1 augusti 2019 men det belopp som framgår av förordningen, 327 kronor, gäller för perioden 1 januari – 31 juli 2019.

Vad är en (1) vara?

Det är sammansättningen och förpackningen vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde som avgör vad som ska anses utgöra en (1) vara. Det är också den vikt varan har vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde som utgör underlag för beräkningen av varans skattebelopp (prop. 2016/17:1 s. 438).

Ibland samförpackas och säljs exempelvis tillbehör och reservdelar tillsammans med själva varan. I förarbetena anges följande angående hur man i så fall ska veta på vilken vikt skatten ska beräknas (prop. 2016/17:1 s. 333):

”Vad som ska anses utgöra en (1) vara får i varje enskilt fall avgöras enligt den Kombinerade nomenklaturens tolkningsregler, bestämmelser, anvisningar, förklarande anmärkningar m.m. som finns meddelade i anslutning till den Kombinerade nomenklaturens indelning i avdelningar, kapitel och nummer. Detta innebär exempelvis att tillbehör som samförpackas och säljs tillsammans med en vara utgör en del av varan och ska därmed räknas med i den skattepliktiga varans vikt medan tillbehör som säljs separat inte utgör en del av varan och följaktligen inte ska räknas med i den skattepliktiga varans vikt.”

Vitvaror

För varor som avses i 3 § första stycket 1-4, 6 eller 7 LSKE, d.v.s. vitvaror är skattesatsen 11 kronor per kilogram (jfr 3 § andra stycket LSKE, SFS 2019:489).

För år 2019 har skattesatsen fastställts genom förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019 (jfr 3 a § LSKE). Förordningen upphör att gälla den 1 augusti 2019. Den skattesats som framgår av förordningen, 8 kronor per kilogram, gäller dock för perioden 1 januari 2019 – 31 juli 2019.

Skatten beräknas genom att varans vikt i kilogram multipliceras med skattesatsen. Om skattebeloppet överstiger det maximala beloppet 440 kronor (för perioden 1 januari 2019 - 31 juli 2019 gäller det maximala beloppet 327 kronor), justeras skatten ned till den nivån. Därefter görs eventuellt avdrag.

Exempel: skatteberäkning för vitvaror (1 augusti 2019), utan avdrag

För en ugn som väger 14 kg och 100 g blir skatten 155,10 kr. 

 • Skatteberäkning: 14,100 kg x 11 kr = 155,10 kr

För ett kylskåp som väger 45 kg och 120 g ska skatt betalas med det maximala beloppet 440 kr.

 • Skatteberäkning: 45,120 kg x 11 kr = 496,32 kr, vilket innebär att skatten ska justeras ned till det maximala beloppet 440 kr.

Övrig elektronik

För varor som avses i 3 § första stycket 5 eller 8–13 LSKE, d.v.s. övrig elektronik är skattesatsen 160 kronor per kilogram (jfr 3 § tredje stycket LSKE, SFS 2019:489).

För år 2019 har skattesatsen fastställts genom förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019 (jfr 3 a § LSKE). Förordningen upphör att gälla den 1 augusti 2019. Den skattesats som framgår av förordningen, 122 kronor per kilogram, gäller dock för perioden 1 januari 2019 - 31 juli 2019.

Skatten beräknas genom att varans vikt i kilogram multipliceras med skattesatsen. Om skattebeloppet överstiger det maximala beloppet 440 kronor (för perioden 1 januari 2019 - 31 juli 2019 gäller det maximala beloppet 327 kronor), justeras skatten ned till den nivån. Därefter görs sedan eventuellt avdrag.

Exempel: skatteberäkning övrig elektronik (1 augusti 2019), utan avdrag

För en läsplatta som väger 1 kg och 150 g blir skatten 184 kr. 

 • Skatteberäkning: 1,150 kg x 160 kr = 184 kr

För en dator som väger 2 kg och 850 g ska skatt betalas med det maximala beloppet 440 kr.

 • Skatteberäkning: 2,850 kg x 160 kr = 456 kr, vilket innebär att skatten ska justeras ned till det maximala beloppet 440 kr.

Avdrag

Det är möjligt att göra avdrag med 50 procent eller 90 procent av skattebeloppet om den skattepliktiga varan inte innehåller vissa grupper av flamskyddsmedel (4 § LSKE). Avdraget görs efter en eventuell justering av skattebeloppet till det maximala skattebeloppet 440 kronor per vara (för perioden 1 januari 2019 - 31 juli 2019 gäller det maximala beloppet 327 kronor).

Observera dock att det är upp till den som är skattskyldig att välja om något avdrag ska göras eller inte.

Mer information om villkoren för avdrag finns på sidan Avdrag.

Exempel: skatteberäkning (1 augusti 2019), avdrag 50 procent

En ugn väger 14 kg och 100 g. Villkoren för att få göra avdrag med 50 procent är uppfyllda. Skatt ska betalas med 77,55 kr.

 • Skatt brutto: 14,100 kg x 11 kr = 155,10 kr
 • Avdrag: 50 % av  155,10 kr = 0,50 x 155,10 kr = 77,55 kr
 • Skatt netto: 155,10 kr – 77,55 kr = 77,55 kr

En dator väger 2 kg och 850 g. Villkoren för att få göra avdrag med 50 procent är uppfyllda. Skatt ska betalas med 220 kronor för datorn.

 • Skatt brutto: 2,850 kg x 160 kr = 456 kr, vilket innebär att skatten ska justeras ned till det maximala beloppet 440 kr.
 • Avdrag: 50 % av 440 kr = 0,50 x 440 kr = 220 kr
 • Skatt netto: 440 kr – 220 kr = 220 kr

Exempel: skatteberäkning (1 augusti 2019), avdrag 90 procent

En läsplatta väger 1 kg och 150 g. Villkoren för att få göra avdrag med 90 procent är uppfyllda. Skatt ska betalas med 18,40 kr för läsplattan.

 • Skatt brutto: 1,150 kg x 160 kr = 184 kr
 • Avdrag: 90 % av 184 kr = 0,90 x 184 kr = 165,60 kr
 • Skatt netto: 184 kr - 165,60 kr = 18,40 kr

Ett kylskåp väger 45 kg och 120 g. Villkoren för att få göra avdrag med 90 procent är uppfyllda. Skatt ska betalas med 44 kr för kylskåpet.

 • Skatt brutto: 45,120 kg x 11 kr = 496,32 kr, vilket innebär att skatten ska justeras ned till det maximala beloppet 440 kr.
 • Avdrag: 90 % av 440 kr = 0,90 x 440 kr =  396 kr
 • Skatt netto: 440 kr – 396 kr = 44 kr

Skatteomräkning

Nytt: 2019-07-08

De skattesatser och det högsta belopp som skatt ska betalas med för en skattepliktig vara som anges i LSKE gäller från och med den 1 augusti 2019. Skattebeloppen ska för år 2020 och efterföljande kalenderår räknas om utifrån den allmänna prisutvecklingen (3 a § första stycket LSKE).

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebeloppen som ska betalas för påföljande kalenderår (3 a § tredje stycket LSKE).

För år 2019 har skattebeloppen fastställts genom förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019. Förordningen upphör att gälla den 1 augusti 2019. De skattesatser och det maximala skattebeloppet som framgår av förordningen gäller dock för perioden 1 januari 2019 – 31 juli 2019.

Tidigare:

De skattesatser och det högsta belopp som skatt ska betalas med för en skattepliktig vara som anges i LSKE gällde för kalenderår före 2019. Skattesatserna ska för 2019 och efterföljande kalenderår räknas om utifrån den allmänna prisutvecklingen (3 a § första stycket LSKE).

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebeloppen som ska betalas för påföljande kalenderår (3 a § tredje stycket LSKE).

För år 2019 har skattesatserna fastställts genom förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019 [1] [2] [3] [4] [5]
 • Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik [1] [2] [3]

Propositioner

 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1] [2]

Referenser inom kemikalieskatt på viss elektronik