OBS: Detta är utgåva 2019.7. Sidan är avslutad 2023.

En utbildningstjänst som är undantagen från skatteplikt enligt ML ska tillhandahållas av det allmänna eller av en utbildningsanordnare som är erkänd av det allmänna.

Vad menas med det allmänna eller av det allmänna erkänd utbildningsanodnare?

Skattefriheten gäller grundskole-, gymnasie- eller högskole­utbildning som anordnas av det allmänna eller en av det allmänna erkänd utbildnings­anordnare. Skattefriheten gäller även annan utbildning som berättigar till i lagen angivna studiestöd.

Det allmänna betyder stat, kommun eller landsting.

Av det allmänna erkänd utbildnings­anordnare betyder den som med det allmännas stöd genom lag, författning eller tillstånd anordnar sådan utbildning där det klart framgår att den är ett led i det allmännas utbildningsinsatser (se prop. 1996/97:10 s. 49). Med det menas fristående skolor, kompletterande skolor eller skolor som enbart står under statlig tillsyn, jfr 2 kap. 5-7 §§ skollagen (2010:800), 2 kap. skolförordningen (2011:185) och 2 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) om fristående skolor och förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar liksom utbildningsanordnare som har rätt att utfärda vissa examina med stöd av högskolelagen (1992:1434).

Kommersiella aktörer

Kommersiella aktörer kan enligt EU-domstolen omfattas av undantaget från mervärdesskatt avseende utbildnings­tjänster, men undantaget får inte tillämpas generellt på alla kommersiella aktörer. Det är varje medlemsstat som avgör på vilka kriterier en aktör ska anses vara en erkänd aktör (C-319/12, MDDP).

En av det allmänna för utbildningen erkänd utbildnings­anordnare omfattar de som här i landet får anses vara erkända som organ med liknande syften. Av förarbetena till lagen framgår att om en kommersiell utbildare utför skattebefriad utbildning på den ansvarige utbildningsanordnarens vägnar, får den kommersiella utbildaren för sådan omsättning anses som ett organ med liknande syften (prop.1996/97:10 s. 22 f.).

Det allmänna eller av det allmänna erkänd utbildningsanordnare ska ges en vid tolkning

Skatteverket anser att av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare ska ges en vid tolkning. Det ska omfatta alla som under eget ansvar tillhandahåller grundskole-, gymnasieskole- eller högskole­utbildning. Med det menas den som ger sådan utbildning direkt till eleverna, till det allmänna eller till någon annan som i sin tur ger sådan utbildning som är undantagen skatteplikt (Skatteverkets ställningstagande Undantaget från skatteplikt för utbildning).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-319/12 [1]

Lagar & förordningar

  • SFS 1992:1434 [1]
  • SFS 2010:2039 [1]
  • SFS 2010:800 [1]
  • SFS 2011:185 [1]
  • SFS 2013:871 [1]

Propositioner

  • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1] [2]

Ställningstaganden

  • Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt [1]