OBS: Detta är utgåva 2019.7. Visa senaste utgåvan.

Utbetalaren ska göra avdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK om det finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning och utbetalaren känner till beslutet. I vissa fall blir mottagaren betalningsansvarig för skatten.

Vilka inkomster som är skattepliktiga och skattefria enligt SINK kan du läsa om på sidorna Lön och annan ersättning för arbete, Styrelsearvode, Pension och socialförsäkringsersättning och Andra tjänsteinkomster.

Beslut om särskild inkomstskatteredovisning

Skatteverket beslutar om särskild inkomstskatt ska tas ut enligt SINK, s.k. beslut om särskild inkomstskatteredovisning (13 kap. 1 § SFL). För att en utbetalare ska få göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt SINK (se nedan) krävs att det finns ett sådant beslut.

Skatteverket anser att en ansökan om beslut om särskild inkomstskatteredovisning ska avslås när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från ett land utanför EES eller Schweiz.

När ska beslutet fattas?

Eftersom beslutet ska ligga till grund för redovisning och betalning av skatten förlorar det sitt syfte om det meddelas först efter det att inkomsten har betalats ut. Beslutet ska fattas före eller under löpande beskattningsår. Om inkomsten redan har betalats ut och ordinarie redovisnings- och betalningstider har passerats ska Skatteverket i stället besluta om särskild inkomstskatt enligt 54 kap. 2 § SFL (prop. 2010/11:165 s. 751).

Vad ska beslutet innehålla?

I beslutet ska Skatteverket ange om (13 kap. 1 § SFL)

 • utbetalaren ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt
 • mottagaren har inkomster som är undantagna från skatteplikt

Den som är utbetalare är intresserad av att få veta hur stort skatteavdrag som ska göras. För mottagaren av ersättningen handlar det om att få besked om skatten ska redovisas och betalas av utbetalaren genom skatteavdrag eller om mottagaren själv ska redovisa och betala in den (prop. 2010/11:165 s.751).

Vilka inkomster är undantagna från skatteplikt?

Med inkomster som är undantagna från skatteplikt avses inkomster som är undantagna från skatteplikt enligt 6 § SINK (prop. 2010/11:165 s. 752).

Kostnadsersättning till en mottagare som är bosatt i ett EES-land

Om mottagaren är bosatt i ett EES-land ska det av beslutet framgå att skatteavdrag inte ska göras på sådana kostnadsersättningar som avses i 10 kap. 3 § 8 och 9 SFL (t.ex. traktamentsersättning) och där skatteavdrag inte ska göras för den som är obegränsat skattskyldig. Läs mer om kostnadsersättning till personer bosatta i EES-land.

Om mottagaren själv ska betala in den särskilda inkomstskatten ska det av beslutet framgå att det inte finns någon skyldighet att betala skatt på sådana kostnadsersättningar.

Exempel: beslut för en person som är bosatt i Frankrike

Alain bor i Frankrike och kommer till Stockholm för att arbeta fyra månader för AB X. AB X kommer att stå för resekostnaden till och från Sverige vid anställningens början och slut. Under fyra dagar kommer Alain att vara på tjänsteresa i Luleå och kommer då att få traktamentsersättning. AB X skickar in en ansökan om särskild inkomstskatteredovisning till Skatteverket.

Skatteverket ska i beslutet om särskild inkomstskatteredovisning ange att

 • utbetalaren ska göra skatteavdrag
 • skatteavdrag inte ska göras på ersättning för kostnad för resa till och från Sverige vid anställningens början och slut och på traktamentsersättning som inte överstiger schablonbelopp.

Skatteavtal med remittance-regler

En del stater beskattar vissa inkomster endast i den mån de överförs till eller mottas i den staten. Sveriges skatteavtal med sådana stater innehåller därför s.k. remittance-regler som innebär att skattelindring ska medges i Sverige endast beträffande inkomst som överförs till eller mottas i den andra staten.

När Skatteverket fattar beslut om särskild inkomstskatteredovisning är det normalt inte känt i vad mån inkomsten kommer att överföras till eller tas emot i hemviststaten på det sätt som sägs i en remittance-regel. Först när hemvist i den andra staten är styrkt med hemvistintyg ska avtalet inklusive remittance-regel tillämpas och inkomsten undantas från beskattning eller beskattas med nedsatt skattesats. Skatteverket informerar i en separat handling som bifogas beslutet om att svensk skattefrihet förutsätter att inkomsten förs över till eller tas emot i hemviststaten samt att Skatteverket kan komma att göra kontroll i efterhand.

Vem kan ta initiativ till beslutet?

Både mottagaren och utbetalaren kan ansöka om beslut om särskild inkomstskatteredovisning. Skatteverket kan också på eget initiativ bestämma att skatt ska tas ut enligt SINK (prop. 2010/11:165 s. 751).

Även pensionsförmedlare kan ansöka om SINK om denna har fått det i uppdrag av utbetalaren.

Vem ska beslutet skickas till?

Om det är mottagaren av ersättningen som ansöker om särskild inkomstskatteredovisning ska Skatteverket skicka beslutet till mottagaren. Det finns inget krav på att Skatteverket ska underrätta utbetalaren. Av serviceskäl kan dock en kopia skickas till utbetalaren.

Om det är utbetalaren som ansöker om särskild inkomstskatteredovisning ska beslutet skickas till både utbetalaren och mottagaren.

Vid val av beskattning enligt IL ska beslut inte fattas

Om mottagaren väljer beskattning enligt IL i stället för enligt SINK ska Skatteverket inte fatta något beslut om särskild inkomstskatteredovisning.

Beslutet ska visas upp för utbetalaren

Om Skatteverket har beslutat om särskild inkomstskatteredovisning ska den som beslutet gäller genast visa upp beslutet för utbetalaren (13 kap. 2 § SFL).

Skatteavdrag för skatt enligt SINK

Den som betalar ut en kontant ersättning eller en annan inkomst som är skattepliktig enligt SINK ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt om följande två förutsättningar är uppfyllda (13 kap. 3 § första stycket SFL):

 • Skatteverket har i ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning sagt att skatteavdrag ska göras.
 • Utbetalaren känner till beslutet.

Om beslut saknas ska avdrag för preliminär skatt göras

Om det inte finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning eller om utbetalaren inte känner till beslutet ska denna i stället göra skatteavdrag för preliminär skatt enligt bestämmelserna i 10 kap. SFL (10 kap. 7 § SFL). Om ersättningen är mottagarens huvudinkomst och det inte finns ett beslut om preliminär A-skatt ska utbetalaren göra ett obligatoriskt förhöjt skatteavdrag.

Exempel: vilket skatteavdrag ska utbetalaren göra?

AB Y har anställt Sofia som bor i Bulgarien för att arbeta för dem för tiden 14 februari – 30 juni. Hon ska arbeta i Göteborg.

AB Y betalar ut den första lönen till Sofia den 25 mars. Vid denna tidpunkt finns det inget beslut om särskild inkomstskatteredovisning. AB Y ska därför göra ett förhöjt skatteavdrag för preliminär skatt på den lön som betalas ut den 25 mars. I den arbetsgivardeklaration som AB Y lämnar för redovisningsperioden mars redovisar AB Y att de gjort skatteavdrag för preliminär skatt på ersättningen till Sofia.

När AB Y betalar ut lön den 25 april finns det ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning och detta känner AB Y till. AB Y ska därför göra skatteavdrag för skatt enligt SINK med 25 procent av den lön som betalas ut den 25 april. I den arbetsgivardeklaration som AB Y lämnar för redovisningsperioden april redovisar AB Y att de gjort skatteavdrag för skatt enligt SINK på ersättningen till Sofia.

När utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt men beskattning ska ske enligt SINK kan det skatteavdrag som utbetalaren har gjort vara större än den särskilda inkomstskatt som mottagaren ska betala. I sådana fall kan det överskjutande beloppet återbetalas till mottagaren, se under Beskattning ska ske enligt SINK men utbetalaren har gjort skatteavdrag för preliminär skatt.

Beslut om att en person ska beskattas enligt SINK när utbetalaren redan har betalat ut ersättningen, gjort skatteavdrag för preliminär skatt och redovisat skatten i en arbetsgivardeklaration fattas med stöd av 54 kap. 2 § SFL.

Vid val av beskattning enligt IL ska avdrag för preliminär skatt göras

Avdrag för preliminär skatt enligt bestämmelserna i 10 kap. SFL ska också göras om mottagaren har valt att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK.

En utländsk utbetalare ska inte göra skatteavdrag

En utbetalare som är hemmahörande i utlandet ska inte göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt (13 kap. 3 § andra stycket SFL). Den som får en ersättning från en utländsk utbetalare ska själv redovisa och betala skatten.

Vad avses med hemmahörande i utlandet?

Att utbetalaren är hemmahörande i utlandet innebär för en fysisk person att denna är begränsat skattskyldig och för en juridisk person att denna inte är registrerad i Sverige och inte heller har ett fast driftställe här (2 § SINK).

Ett svenskt bolag och dess utländska filial är en och samma juridiska person. Skatteverket anser att då ett svenskt bolags utländska filial inte är något eget rättssubjekt kan filialen inte anses vara hemmahörande i utlandet. Även om filialen administrerar och har hand om den faktiska utbetalningen av en ersättning som är skattepliktig enligt SINK så finns det en skyldighet för det svenska bolaget att göra skatteavdrag.

Hur stort skatteavdrag ska göras?

Utbetalaren ska göra skatteavdrag med 25 procent av den skattepliktiga inkomsten. För sjöinkomst ska dock skatteavdrag göras med 15 procent (7 § SINK). Skatteavdrag ska inte göras om det i beslutet om särskild inkomstskatteredovisning anges att inkomsten är undantagen från skatteplikt.

Mottagare som har en inkomst på vilken omvänd credit (omvänd avräkning) ska tillämpas får begära återbetalning av det belopp som den särskilda inkomstskatten ska sättas ned med.

Läs mer om skatten på sidan Hur beskattas inkomsterna?

Förmåner värderas på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs

Vid skatteavdrag för särskild inkomstskatt ska förmåner värderas på samma sätt som när skatteavdrag för preliminär skatt görs (13 kap. 5 § första stycket 3 SFL).

Befrielse från skatteavdrag när skatteavdrag görs i ett annat nordiskt land

Mellan de nordiska länderna finns det en överenskommelse om att undvika att preliminär skatt tas ut i mer än ett av länderna, det s.k. trekk-avtalet.

Skatteverket får besluta att avdrag för särskild inkomstskatt inte ska göras när följande förutsättningar är uppfyllda (13 kap. 5 § första stycket 1 SFL):

 • Personen är bosatt i ett annat nordiskt land och utför arbete i Sverige.
 • Avdrag för preliminär skatt på grund av arbetet görs i det andra landet.

Läs mer om trekk-avtalet och beslut om skatteavdrag vid bosättning och arbete inom Norden på sidan Beslut om befrielse från skatteavdrag.

Samma skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag som när avdrag för preliminär skatt görs

Den som betalar ut en ersättning ska lämna uppgift till mottagaren om skatteavdrag på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs (13 kap. 5 § första stycket 2 SFL).

Utbetalning i utländsk valuta

Om en ersättning betalas i utländsk valuta ska skatteavdragets belopp anges i den utländska valutan. Skatteavdraget ska räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället (4 kap. 1–2 §§ SFF).

Egeninbetalning av särskild inkomstskatt

Den som får ersättning från en utländsk utbetalare ska själv betala skatten. Mottagaren kan bli ansvarig för att betala skatten även i andra fall.

Ersättning från en utländsk utbetalare

Den som får en skattepliktig ersättning från en utbetalare som är hemmahörande i utlandet ska själv redovisa och betala skatten (13 kap. 6 § SFL). Inkomsten ska redovisas i en särskild skattedeklaration. Skatteverket fattar beslut om skatten med ledning av innehållet i skattedeklarationen.

En ersättning från en utländsk arbetsgivare är i vissa fall skattefri (183-dagarsregeln). Om ersättningen är skattefri ska någon skattedeklaration inte lämnas.

Betalningsansvar i andra fall

Mottagaren kan bli ansvarig för att betala skatten även i andra fall än när ersättningen kommer från en utländsk utbetalare. Skatteverket kan exempelvis fatta beslut om att mottagaren ska betala särskild inkomstskatt i följande fall:

 • Utbetalaren har inte gjort skatteavdrag eller har gjort skatteavdrag med för lågt belopp.
 • Den kontanta ersättningen räcker inte till för att täcka hela skatten.
 • Skatten kan inte betalas genom skatteavdrag.

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för mottagarens och utbetalarens betalningsansvar för särskild inkomstskatt som tas ut enligt SINK i ett antal situationer.

Utbetalaren har inte gjort skatteavdrag eller har gjort skatteavdrag med för lågt belopp

I fall när utbetalaren inte har gjort något skatteavdrag eller har gjort avdrag med ett för lågt belopp kan Skatteverket besluta om mottagarens betalningsansvar för särskild inkomstskatt. Så kan vara fallet när Skatteverket först i efterhand upptäcker att någon skulle ha betalat särskild inkomstskatt men aktuella ersättningar redan har betalats ut. I denna situation är det för sent att fatta ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning.

Även utbetalaren är betalningsansvarig för den särskilda inkomstskatten. Om utbetalaren betalar skatten har denna regressrätt mot mottagaren. Om det konstateras att utbetalaren har betalat skatten men inte har krävt mottagaren är utbetalarens betalning av skatten en skattepliktig inkomst för mottagaren som ska beskattas hos denna.

Den kontanta ersättningen räcker inte till för att täcka hela skatten

Om en utbetalare tillhandahåller både ett kontant belopp och en förmån men förmånerna är så stora att den kontanta ersättningen inte räcker till för att betala skatten på hela den skattepliktiga ersättningen, blir mottagaren betalningsansvarig för mellanskillnaden.

Skatteverket ska inte göra utbetalaren betalningsansvarig för mellanskillnaden.

Skatten kan inte betalas genom skatteavdrag

Om en utbetalare bara tillhandahåller en förmån, eller när den skattepliktiga ersättningen enligt SINK t.ex. är återfört avdrag för egenavgifter, kan skatten inte betalas genom skatteavdrag. I dessa fall är mottagaren betalningsansvarig.

Skatteverket ska inte göra utbetalaren betalningsansvarig för skatten.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2] [3] [4]

Ställningstaganden

 • Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz [1]
 • Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen [1]
 • Svenskt bolag med filial i utlandet. Beskattning av anställningsinkomst och skatteavdrag vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige [1]