OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket beslutar om tilldelning av organisationsnummer för bl.a. enkla bolag, familjestiftelser, ideella föreningar, oskiftade dödsbon, partrederier och övriga stiftelser.

Lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. saknar regler om omprövning av beslut. Förvaltningslagens regler om ändring är därför tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. (37–39 §§ FL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1]