OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Nytt: 2018-06-29

Den 1 juli trädde den nya förvaltningslagen i kraft. Länkarna till förvaltningslagen på sidan har ändrats och går nu till den nya lagen. I de fall paragrafnumret har ändrats i den nya lagen har även detta justerats. Begreppet ”omprövning” har i förekommande fall bytts ut mot begreppet ”ändring”. Texten har inte ändrats i övrigt. Se sidans tidigare lydelse.

Skatteverket beslutar om tilldelning av organisationsnummer för bl.a. enkla bolag, familjestiftelser, ideella föreningar, oskiftade dödsbon, partrederier och övriga stiftelser.

Lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. saknar regler om omprövning av beslut. Förvaltningslagens regler om ändring är därför tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. (37–39 §§ FL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1]