OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Schablonintäkten utgår från en statslåneränta och ska endast beräknas för juridiska personer. 

Vem ska beräkna schablonintäkten och hur?

En juridisk person som har gjort avdrag för en avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt. Statslåneräntan kan vid beräkningen inte vara lägre än 0,5 procent (30 kap. 6 a § första stycket IL).

Exempel: beräkna schablonintäkten

Ett aktiebolag har beskattningsåret 2 (räkenskapsåret är lika med kalenderår). Vid ingången av det beskattningsåret uppgår avsättningarna som gjorts till periodiseringsfonder till 800 000 kr. Så här beräknar man schablonintäkten:

  1. Utgå från statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut.
  2. Multiplicera med summan av de avdrag för avsättningar till periodiseringsfonder som den juridiska personen gjort vid beskattningsårets ingång.

Antag att statslåneräntan var 1,50 procent den 30 november år 1. Schablonintäkten blir i exemplet alltså:

0,015 x 800 000 = 12 000 kr

För beskattningsår som påbörjats före 1 januari 2019 tillämpas 30 kap. 6 a § IL i dess äldre lydelse. Så här beräknar man schablonintäkten utifrån samma beloppsmässigt gjorda avsättningar till periodiseringsfonder som ovan:

  1. Utgå från 72 procent av statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut.
  2. Multiplicera med summan av de avdrag för avsättningar till periodiseringsfonder som den juridiska personen gjort vid beskattningsårets ingång.

Antag att statslåneräntan var 1,50 procent den 30 november år 1. Schablonintäkten blir i exemplet alltså:

(0,015 x 0,72) x 800 000 = 8 640 kr

Delägare i handelsbolag

Ett avdrag för en andel i ett handelsbolag som enligt 30 kap. 3 § IL gjorts vid beskattningen, ska anses ha gjorts av den juridiska personen vid beskattningsårets utgång (30 kap. 6 a § andra stycket IL).

Räkenskapsårets längd

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån (30 kap. 6 a § tredje stycket IL).

Skattemässig justeringspost

Schablonintäkten behandlas på samma sätt som andra intäkter i ett företag. Den kan därmed t.ex. ingå i underlaget för en avsättning till en ny periodiseringsfond. Schablonintäkten bokförs inte i räkenskaperna utan ska läggas till som en tillkommande skattemässig justering i inkomstdeklarationen.

Schablonintäkten efter ett övertagande

Skatteverket anser att den juridiska person som tar över en periodiseringsfond inte ska beräkna någon schablonintäkt det beskattningsår som övertagandet skett. Det gäller t.ex. när ett aktiebolag tar över en enskild näringsverksamhet.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten normalt justeras i motsvarande mån. Någon justering ska däremot inte göras om en periodiseringsfond helt eller delvis förs över till någon annan under beskattningsåret, t.ex. genom en verksamhetsavyttring (38 kap. 15 § IL). I ett sådant fall ska schablonintäkten för hela beskattningsåret tas upp av den som har fonden vid ingången av beskattningsåret.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Schablonintäkt på periodiseringsfond övertagandeåret? [1]

Övrigt

  • Statslåneräntan på Riksgälden.se [1] [2]