OBS: Detta är utgåva 2019.8. Sidan är avslutad 2023.

Undantaget är i första hand tillämpligt på den försäljning som sker direkt till en köpare som själv ska använda fartyget på det sätt som anges i undantaget, t.ex. för användning på öppna havet för att frakta passagerare mot betalning.

Under vilka förutsättningar gäller undantaget?

Från och med den 1 januari 2018 har reglerna för undantag för fartyg ändrats för att bättre överensstämma med mervärdesskattedirektivet. För att undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 21 a § första stycket 1–2 ML ska gälla är det numera en förutsättning att det som omsätts är något av följande:

  • Ett fartyg som används på öppna havet och fraktar passagerare mot betalning eller används för handels-, industri- eller fiskeriverksamhet
  • Ett fartyg som används för sjöräddning eller assistans eller för kustfiske.

Undantaget motsvaras av artikel 148 c i mervärdesskattedirektivet.

För information om vilka fartyg som till sin beskaffenhet och användning är undantagna från skatteplikt, se Fartyg som är undantagna från skatteplikt.

Undantag från skatteplikt vid försäljning av fartyg i högst två led

Enligt Skatteverket är undantaget i första hand tillämpligt på den försäljning som sker direkt till en köpare som själv ska använda fartyget på det sätt som anges i bestämmelsen, t.ex. för användning på öppna havet för att frakta passagerare mot betalning. Det är i detta led som det i normalfallet är möjligt för säljaren att försäkra sig om hur fartyget ska användas.

Undantaget är också tillämpligt på omsättning av fartyg som sker i ledet innan försäljningen till den som ska använda fartyget på det sätt som anges i undantaget. Det gäller när det redan vid försäljningstillfället är fastställt hur fartyget ska användas. Så är fallet om köparen senast vid tillfället för sitt förvärv i sin tur har sålt eller stadigvarande upplåtit nyttjanderätten till fartyget till någon som ska använda det på det sätt som anges i undantaget.

Det innebär att undantaget kan tillämpas i högst två led, d.v.s. vid försäljning till den som ska använda ett fartyg på öppna havet för att frakta passagerare mot betalning respektive i det led som omedelbart föregår denna försäljning. Säljaren bör styrka att köparen sålt eller hyrt ut fartyget t.ex. genom att visa ett skriftligt avtal. Fartygets användning bör styrkas av registreringsuppgifter eller relevanta tillstånd (Skatteverkets ställningstagande Undantag från skatteplikt för fartyg när omsättning sker i flera led). Se även KRSU 1995-05-19, mål nr 258-1994.

Exempel: undantag i två led

En ägare säljer sitt passagerarfartyg till företag (X) som redan vid tillfället för sitt förvärv har ingått avtal med företag (Y) om att sälja fartyget vidare för att Y ska använda fartyget för att frakta passagerare mot betalning på öppna havet. Ägarens försäljning av fartyget omfattas av undantaget då den sker till X som redan vid tillfället för sitt förvärv sålt fartyget vidare till Y som ska använda fartyget på öppna havet för att frakta passagerare mot betalning. X försäljning omfattas också av undantaget då den sker till Y som är den som använder fartyget på öppna havet för att frakta passagerare mot betalning.

Rätt till återbetalning av ingående skatt

Undantaget enligt 3 kap. 21 a § första stycket 1-2 ML är ett s.k. kvalificerat undantag, vilket innebär att den som omsätter varan eller tjänsten har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 § första stycket ML. Se även sidan Vid vissa undantagna omsättningar.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Undantag från skatteplikt för fartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt [1]