OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Förmån av fri kost och hemresor, liksom ersättningar vid dödsfall eller invaliditet kan vara skattefria i samband med fredsbevarande tjänst.

Förmåner i samband med fredsbevarande tjänst

Svensk personal som tjänstgör i FN:s och OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) fredsbevarande verksamhet utomlands är normalt anställda i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. Detta innebär att inkomstskattelagens regler om bland annat beskattning av löneförmåner och avdrag för ökade levnadskostnader är tillämpliga.

Den dagersättning ”per diem”, som betalas ut direkt av FN till FN-observatörer har av Högsta förvaltningsdomstolen jämställts med statligt traktamente (RÅ 82 1:66). Det bör observeras att traktamentsersättningar utbetalda av staten räknas till skattepliktig intäkt.

Förmån av kost och hemresor för sådan personal som tjänstgör i väpnad tjänst för fredsbevarande verksamhet utomlands, dvs. personer som omfattas av lagen (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands, är inte skattepliktig inkomst (11 kap. 3 § IL).

Även om kostförmån inte ska tas upp till beskattning ska det belopp med vilket avdrag för ökade levnadskostnader kan medges reduceras med hänsyn till förmånen (12 kap. 17 och 22 §§ IL). Även ersättningar vid dödsfall eller invaliditet genom statens riskgarantier är skattefria (8 kap. 20 § IL).

Sexmånadersregeln är i princip tillämplig i dessa fall, men det hör till ovanligheterna att beskattning av sådan ersättning har skett i verksamhetslandet.

Kompletterande information

Läs mer om

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 82 1:66 [1]

Lagar & Förordningar

  • Lag (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands [1]

Lagar & förordningar