OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om när fri parkering och garageplats samt ersättning för parkeringsböter är skattepliktigt eller skattefritt.

Parkering eller garageplats vid arbetsplatsen

Fritt garage eller fri parkeringsplats för förmånsbil vid arbetsplatsen beskattas inte, om inte arbetsplatsen samtidigt är arbetstagarens bostad.

Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen för en anställd med en egen bil är i princip en skattepliktig förmån. Förmånen värderas till marknadsvärdet, d.v.s. priset om den anställda själv ska betala för en jämförbar parkeringsplats i närheten av arbetsplatsen. En arbetsgivare som tillhandahåller parkeringsplatser för sina anställda måste för att kunna uppfylla sin skyldighet att redovisa förmånerna göra en beräkning av marknadsvärdet. Vidare krävs ett underlag som visar vilka anställda som nyttjat parkeringen och i vilken omfattning.

Om kringliggande parkeringar som kan nyttjas av anställda under arbetsdagarna har varierande pris och ligger på olika avstånd kan ett medelvärde anses som ett skäligt förmånsvärde. Om kringliggande parkeringar som kan nyttjas av anställda är gratis är marknadsvärdet noll och ingen beskattning sker.

Med jämförbar menas att parkeringen ska vara likvärdig. En parkering i ett varmgarage kan exempelvis inte anses jämförbar med en parkeringsplats utomhus. En parkeringsplats utrustad med motorvärmare anses ha ett högre marknadsvärde än en parkeringsplats utan tillgång till motorvärmare.

Beskattningen kan ske med det faktiska nyttjandet eller dispositionsrätten som grund. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande.

Under förutsättning att bilen används i tjänsten i betydande omfattning kan dock fri parkering vid arbetsplatsen vara helt eller delvis skattefri. Vägledning kan hämtas från reglerna om bilavdrag vid resor mellan bostad och arbetsplats när kravet om tidsvinst inte är uppfyllt, men den anställda gör omfattande tjänsteresor (12 kap. 27 § IL).

Tillämpas dessa regler på förmånen av fri parkeringsplats vid arbetsplatsen blir förmånen helt skattefri om den anställda använt den egna bilen i tjänsten minst 300 mil och minst 160 dagar per år räknat. För anställd, som kör färre dagar än 160 men minst 60 på ett år och använt bilen i tjänsten minst 300 mil, skulle förmånen av fri parkering kunna beräknas till ett värde som motsvarar det antal dagar som bilen inte använts i tjänsten.

Parkering eller garageplats vid den anställdas bostad

Fritt garage eller fri parkeringsplats från arbetsgivaren i närheten av den anställdas bostad är i princip en skattepliktig förmån. Det gäller oavsett om det avser den anställdas egen bil eller en förmånsbil. Om arbetsgivaren har behov av garage eller parkeringsplats kan förmånen vara skattefri. Enbart skydd av bilen i sig innebär inte att arbetsgivaren har behov av detta även om det avser en förmånsbil. För att kriteriet behov ska vara uppfyllt krävs att innehållet i bilen är stöldbegärligt, av högt värde och dessutom är svårt att lasta ur.

Om arbetsgivare hyr garage- eller biluppställningsplats av den anställda som ingår i eller tillhör den anställdas privatbostad gäller särskilda regler.

Parkeringsböter i tjänsten

Böter och offentligrättsliga sanktioner får inte dras av (9 kap. 9 § IL). Med parkeringsböter avses i detta sammanhang dels avgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgifter, dels avgifter enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Avdragsförbudet innebär att den anställda inte har rätt till avdrag vid inkomstbeskattningen om han själv betalar avgiften. Parkeringsböter innebär en personlig sanktion mot föraren av fordonet.

Om en anställd har förmånsbil, kan arbetsgivaren i egenskap av ägare till fordonet ytterst bli betalningsansvarig för avgiften. Denna omständighet innebär inte att denna utgör en kostnad för fordonet som ingår i bilförmånsvärdet.

Om arbetsgivaren betalar parkeringsböter för en anställd betraktas detta som en ersättning för en personlig utgift för den anställda och behandlas som lön. Detta gäller oavsett om parkeringsförseelsen uppkommit vid tjänsteresa eller privat.

Undantag från beskattning vid parkeringsförseelse kan bli aktuellt för t.ex. vård- och räddningspersonal vid akut utryckning.

Referenser på sidan

Lagar & Förordningar

  • Lag (1976:206) om felparkeringsavgifter [1]
  • Lag 1984:318 om kontrollavgift vid olovlig parkering [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]